• สวัสดิการเเนวทางการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต

คำแนะนำนี้ ได้เขียนเกี่ยวกับการคุ้มครองในการใช้ชีวิตประจำวันที่สามารถเข้าใจได้ง่าย จึงแนะนำให้ทุกคนอ่าน
และควรจัดเก็บเพื่อให้สามารถเปิดอ่านเมื่อไหร่ก็ได้

การคุ้มครองในการใช้ชีวิตประจำวัน

ประเทศญี่ปุ่นได้จัดการคุ้มครองให้แก่บุคคลทุกคนที่มีความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองในเร็ววัน
ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองนี้ หากมีความลำบากในการใช้ชีวิต ไม่ว่าผู้ใดก็สามารถได้รับการคุ้มครองนี้
การคุ้มครองในการใช้ชีวิตประจำวัน แบ่งเป็น 8ประเภท ได้แก่ ① การช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน ② การช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย ③ การช่วยเหลือเรื่องการศึกษา ④การช่วยเหลือเรื่องอาชีพ ⑤การช่วยเหลือเรื่องการคลอดบุตร
⑥ การช่วยเหลือพิธีงานศพ ⑦การช่วยเหลือเรื่องการรักษาพยาบาล ⑧ การช่วยเหลือเรื่องการพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งจะให้เงินช่วยเหลือที่จำเป็นตามสภาพความเป็นอยู่และรายได้ของครอบครัว

ขั้นตอนการขอการคุ้มครอง

การยื่นคำร้องขอการคุ้มครองนั้น จะมีขั้นตอนการพูดคุยเกี่ยวกับสถาพความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิต และการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบที่จำเป็นและจะส่งหนังสือแจ้งจากสำนักงานสวัสดิการว่าได้รับการคุ้มครองหรือไม่
หากไม่ได้รับการติดต่อหรือแจ้งจากสำนักงานสวัสดิการเกินกว่า 30วัน กรุณาติดต่อเพื่อติดตามเรื่องได้ที่สำนักงานสวัสดิการ

สามารถปรึกษาได้สำนักงานสวัสดิการ

ที่ทำการสวัสดิการจะมีเจ้าหน้าที่ (case walker) ที่คอยช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือเป็นผู้ที่รับฟังปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือเรื่องกังวลของครอบครัวและเรื่องอื่นๆ หากได้รับความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่จะคอยตรวจสอบโดยการไปเยี่ยมที่บ้านเป็นระยะๆ และคอยรับฟังปัญหา อนึ่ง ตามหลักการนั้น ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องที่เกิดก่อนการยื่นคำร้องได้ กรุณารายงานหรือปรึกษาล่วงหน้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

งที่ได้รับการพิจารณาเมื่อได้รับการคุ้มครอง

เมื่อท่านได้รับการคุ้มครอง จะได้สิทธิดังต่อไปนี้

 • จะไม่มีการยกเลิกการคุ้มครองหรือการถูกลดเงินค่าคุ้มครอง โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
 • เงินหรือสิ่งของที่ถือเป็นค่าคุ้มครอง รวมทั้งสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองจะไม่ถูกควบคุมหรือละเลย
 • เงินหรือสิ่งของที่ถือเป็นค่าคุ้มครองไม่ต้องเสียภาษี

เกี่ยวกับเงินคุ้มครองในการใช้ชีวิตประจำวัน

ระบบการคุ้มครองการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองจะได้รับเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายของใช้ที่ต้องซื้อประจำภายในบ้านหรือเสื้อผ้า รวมทั้งค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งจะให้เงินช่วยเหลือเป็นเงินคุ้มครองทุกเดือน
อย่างไรก็ตาม กรณีที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อการเข้าโรงเรียน, การหางาน, หรือการย้ายบ้าน หรือ ค่าเดินทางเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการไปโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือสภาพร่างกาย เป็นต้น หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จะได้รับเงินช่วยเหลือขั้นต่ำที่จำเป็นเพิ่มเติม แต่ทว่า จำนวนเงินที่ให้การช่วยเหลือมีการจำกัดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
หากได้รับความลำบากดังเช่นตัวอย่างที่ข้างบนนั้น ให้ปรึกษาที่สำนักงานสวัสดิการก่อน

※การคุ้มครองการใช้ชีวิตประจำวันนั้น ต้องยื่นคำร้องก่อนล่วงหน้า กรุณาปรึกษาที่สำนักงานสวัสดิการล่วงหน้า
ในระหว่างที่อยู่ในช่วงรับเงินช่วยเหลือ จำเป็นต้องเก็บเอกสาร เช่น ใบกำกับภาษีไว้ด้วย

เมื่อเกิดการเจ็บป่วย

 • สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลหรือคลีนิกที่ระบุไว้ โดยสามารถขอรับ “คูปองการรักษาพยาบาล” (iryo-gen) ได้ที่สำนักงานสวัสดิการ เพื่อเข้ารับการตรวจได้ (นำตราประทับชื่อมาด้วย)
 • หากต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินในเวลากลางคืนหรือวันหยุด สามารถแสดงใบแจ้งการได้รับชำระเงินคุ้มครอง (Hogohi shiharai tsuchisho) (ใบเข้ารับการตรวจฉุกเฉินในเวลากลางคืนหรือวันหยุด) แก่โรงพยาบาลหรือคลีนิกเพื่อสามารถเข้ารับการตรวจได้ หลังจากได้รับการตรวจแล้วให้รีบรายงานแก่สำนักงานสวัสดิการให้เร็วที่สุด
 • เมื่อรักษาหายแล้วหรือเมื่อไม่ต้องเข้ารับการตรวจรักษาแล้วให้รายงานแก่สำนักงานสวัสดิการด้วย
 • หากได้รับสิทธิหรือไม่ได้รับสิทธิประกันสุขภาพ (ไม่รวมประกันสุขภาพพลเมือง) ให้รายงานแก่สำนักงานสวัสดิการด้วย ในช่วงที่ได้รับการเงินคุ้มครองไม่สามารถใช้ประกันสุขภาพพลเมืองได้
 • กรณีที่การคุ้มครองการใช้ชีวิตประจำวันถูกระงับหรือยกเลิก ให้รีบคืนใบแจ้งการได้รับชำระเงินคุ้มครอง (Hogohi shiharai tsuchisho) (ใบเข้ารับการตรวจฉุกเฉินในเวลากลางคืนหรือวันหยุด) แก่สำนักงานสวัสดิการโดยเร็ว หากนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องจะมีบทลงโทษ
 • กรณีจำเป็นต้องตรวจสอบอาการป่วยของผู้ที่ได้รับค้มครอง ทางสำนักงานจะสอบถามจากทางแพทย์ของโรงพยาบาลที่เข้ารับการตรวจ

เมื่อไม่เห็นชอบกับคำตัดสินในการคุ้มครอง

เมื่อไม่เข้าใจหรือมีคำถามที่เกี่ยวกับการตัดสินในการคุ้มครอง กรุณาขอคำชี้แจงได้ที่สำนักงานสวัสดิการ หากไม่สามารถยอมรับการตัดสินได้ สามารถร้องเรียนแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเฮียวโกะให้มีการสอบสวนภายใน 60วัน นับจากวันถัดไปจากวันที่รับทราบเรื่องการตัดสิน รวมถึงหากไม่ได้รับการแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินในการคุ้มครองเกินกว่า 30วัน หลังจากที่ยื่นคำร้องแล้ว สามารถขอให้มีการตรวจสอบได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติไม่สามารถตรวจสอบเกี่ยวกับเนื้อหาการตัดสินได้

เกี่ยวกับการช่วยเหลือ

กรุณาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือในระหว่างที่ได้รับการคุ้มครอง ดังต่อไปนี้ได้

 • การยกเว้น ค่าประกันสุขภาพพลเมือง (ไม่รวมที่ที่เข้าร่วมโดยสมัครใจ)
 • การยกเว้น ค่าสัญญาณ NHK
 • การยกเว้น ภาษีท้องที่
 • การยกเว้น ภาษีที่ดิน ครอบครัวที่ได้รับเงินช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน
 • การช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ : การยกเว้นเงินค่างวดเฉพาะบุคคล

สิ่งที่ต้องทำ

สิ่งที่ต้องทำก่อนได้รับการคุ้มครองในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือหลังจากได้รับแล้ว มีดังนี้

 • สำหรับผู้ที่สามารถทำงานได้ จะให้หางานและทำงานตามความสามารถของตนเอง
 • ถ้าหากมีทรัพย์สินที่ไม่จำเป็นโดยตรงต่อการดำรงชีวิต (ที่ดิน, บ้าน, รถยนต์, ประกันชีวิต เป็นต้น) ต้องกำจัดทิ้ง
 • ให้รับความช่วยเหลือ ถ้าสามารถรับความช่วยเหลือจากพ่อแม่, บุตร, พี่น้องได้
 • หากสามารถได้รับเงินบำนาญ, เบี้ยเลี้ยง, เงินประกันได้ ให้ดำเนินการเพื่อรับเงินทั้งหมด
 • สำหรับผู้ที่ป่วยให้อยู่ในคำแนะนำหรือการดูของเจ้าหน้าที่หรือแพทย์เพื่อการพักฟื้น และสามารถทำงานได้อย่างแข็งแรงในเร็ววัน
 • วางแผนการประหยัดในการดำรงชีพเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างดีขึ้น

เรื่องที่ต้องรายงาน

ตามกฎหมายการคุ้มครองในการใช้ชีวิตประจำวันนั้น เมื่อการดำเนินชีวิตหรือสภาพค่าใช้จ่ายของครอบครัวท่านมีการเปลี่ยนแปลง ให้รีบแจ้งหรือรายงานให้เร็วที่สุด
หากท่านไม่แจ้งเรื่องที่จำเป็น หรือยื่นคำร้องหรือรายงานสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อที่จะได้การคุ้มครองโดยไม่ถูกต้อง จะต้องคืนเงินค่าคุ้มครองและจะถูกลงโทษ ดังนั้นให้รีบรายงานเรื่องดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของท่านให้เร็วที่สุด

 • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนคนในครอบครัว (การแจ้งเกิด, แจ้งตาย, การย้ายเข้า, การย้ายออก)
 • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือค่าเช่าบ้าน
 • เมื่อสามารถทำงานได้ หรือมีการเปลี่ยนหรือลาออกจากงาน
 • เมื่อมีหรือไม่มีรายได้ เช่นเงินเดือน, เงินบำนาญ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าเลี้ยงชีพเป็นต้อง หรือมีรายได้ชั่วคราวเช่น เงินประกัน, เงินรางวัล เป็นต้น (รวมถึงรายได้จากงานพิเศษของนักเรียนมัธยมปลายหรือเงินกู้ด้วย)
 • เมื่อรายได้จากเงินเดือน, เงินบำนาญ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้นหรือลดลง
 • เมื่อเข้าหรือออกจากโรงพยาบาลด้วย อาการเจ็บป่วย, บาดเจ็บหรือการคลอดบุตร
 • เมื่อคิดว่าสามารถดำเนินชีวิตด้วยความสามารถตัวเองได้
 • เมื่อไปต่างประเทศ
 • เมื่อเข้าร่วมหรือจะเข้าร่วมกับกลุ่มการใช้ความรุนแรง

  ※ผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มความรุนแรงจะไม่ได้รับการคุ้มครอง

การตรวจสอบโดยสำนักงานสวัสดิการ

สำนักงานสวัสดิการจะทำการตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินหรือทำให้การคุ้มครองบังเกิดผล

 • ตรวจสอบสภาพการถือครองทรัพย์สิน (สถาบันการเงิน, บริษัทประกันชีวิต, ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์, สำนักกฎหมายภูมิภาค, กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น)
 • ตรวจสอบสภาพรายได้ (ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษี, นายจ้างเป็นต้น)
 • ตรวจสอบสถานะการหางาน (กรมจัดหาแรงงาน, ที่ทำงานที่สัมภาษณ์งานเป็นต้น)
 • สถานะการเข้าร่วมกลุ่มใช้ความรุนแรง (สถานีตำรวจ)

  ※ผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มความรุนแรงจะไม่ได้รับการคุ้มครอง

กรุณาทำตามแนวทางและคำแนะนำ

สำนักงานสวัสดิการมีแนวทางและคำแนะนำที่มีความจำเป็น เพื่อที่ทำให้เป้าหมายในการคุ้มครองหรือการทำให้การดำเนินชีวิตของท่านดีขึ้นประสบความสำเร็จ ถ้าหากไม่ทำตามแนวทางหรือคำแนะนำนี้ อาจจะไม่สามารถได้รับการคุ้มครองได้

สถานที่ติดต่อ ฝ่ายการคุ้มครอง, แผนกประกันและสวัสดิการอำเภอ (สำนักงานสวัสดิการ)

ขื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนกประกันและสวัสดิการอำเภอฮิกาชินะดะ (สำนักงานสวัสดิการฮิกาชินะดะ) 5-2-1 สุมิโยชิมะฉิ, ฮิกาชินะดะ 078-841-4131

แผนกประกันและสวัสดิการอำเภอนะดะ(สำนักงานสวัสดิการนะดะ)

4-2-1 ซากุระกุฉิ-โฉ, นะดะ

078-843-7001

แผนกประกันและสวัสดิการอำเภอฉูโอ(สำนักงานสวัสดิการฉูโอ)

5-1-1 คุโมอิ-โดริ, ฉูโอ

078-232-4411

แผนกประกันและสวัสดิการอำเภอเฮียวโกะ(สำนักงานสวัสดิการเฮียวโกะ)

1-21-1 อะระตะ-โฉ, เฮียวโกะ

078-511-2111

แผนกประกันและสวัสดิการอำเภอคิตะ(สำนักงานสวัสดิการคิตะ)

1-25-1 สุซุรันได, นิชิมะฉิ, คิตะ

078-593-1111

แผนกประกันและสวัสดิการอำเภอคิตะ ฮกกุชิน(สำนักงานสวัสดิการคิตะ สาขาฮกกุชิน)

1-2-1 ฟุจิวะระได, นะคะมะฉิ, คิตะ

ตึกฮกกุชินฉูโอ ชั้น 2

078-981-8870

แผนกประกันและสวัสดิการอำเภอนะกะตะ (สำนักงานสวัสดิการนะกะตะ)

3-4-3 คิตะมะฉิ, นะกะตะ

078-579-2311

 แผนกประกันและสวัสดิการอำเภอสุมะ (สำนักงานสวัสดิการสุมะ)

4-1-1 ไดโคะคุ-โฉ, สุมะ

078-731-4341

แผนกประกันและสวัสดิการอำเภอสุมะ สาขาฮกกุสุมะ (สำนักงานสวัสดิการสุมะ สาขาฮกกุสุมะ)

2-2-5 นะคะ โอะชิไอ, สุมะ

078-793-1313

แผนกประกันและสวัสดิการอำเภอทะรุมิ(สำนักงานสวัสดิการทะรุมิ)

1-5-1 เฮียวกะ, ทะรุมิ 

078-708-5151

แผนกประกันและสวัสดิการอำเภอนิชิ (สำนักงานสวัสดิการนิชิ)

180-3 โคะยะมะ อะสะคะวะบะตะ, ทะมะทสึ-โฉ, นิชิ

078-929-0001

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนกรกฎาคม ปี 2013 หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ