• จราจรการขับรถ

1 การขับรถภายในประเทศญี่ปุ่น

การขับรถภายในประเทศญีปุ่นนั้น จำเป็นต้องมีใบรับรองการอนุญาตขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งตามด้านล่างนี้

 • ใบอนุญาตขับขี่ของญี่ปุ่น
 • ใบอนุญาตขับขี่สากลที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดโดยประเทศที่ลงนามสนธิสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางถนน
 • ใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศที่กำหนดเฉพาะ (สวิสเซอร์แลนด์, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, เบลเยียม, ไต้หวัน, โมนาโก)

อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น
การแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นจะยอมรับเฉพาะที่แปลโดยสถานทูต, สถานกงสุล, หรือ JAF (สมาพันธ์รถยนต์ญี่ปุ่น) เท่านั้น
อนึ่ง สำหรับใบขับขี่ของประเทศไต้หวัน สามารถใช้ฉบับที่ “สมาคมความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไต้หวัน” จัดทำได้ หาก JAFนั้นร้องขอ กรุณาติดต่อที่สาขาเฮียวโกะ 078-871-7561 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

2 ระยะเวลาที่สามารถขับขี่ภายในประเทศญี่ปุ่นได้

 • ใบอนุญาตขับขี่ของญี่ปุ่น
  ภายในระยะเวลาที่ใบขับขี่ยังไม่หมดอายุ
 • ใบอนุญาตขับขี่สากล
  เริ่มคำนวณระยะเวลา 1ปีตั้งแต่เข้าประเทศญี่ปุ่น หรือ ภายในระยะเวลาที่ใบอนุญาตขับขี่สากลยังไม่หมดอายุ อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีระยะสั้นกว่า
 • ใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศที่แนบเอกสารการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น
  เริ่มคำนวณระยะเวลา 1ปีตั้งแต่เข้าประเทศญี่ปุ่น หรือ ภายในระยะเวลาที่ใบอนุญาตขับขี่ของประเทศที่เข้าข่ายยังไม่หมดอายุ อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีระยะสั้นกว่า


  “วันที่คำนวณเมื่อเข้าประเทศญี่ปุ่น” สำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนชาวต่างชาติ
  มีชาวต่างชาติจำนวนมากที่ทำการลงทะเบียนชาวต่างชาติ โดยไม่มีที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และขับรถในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ใบขับขี่สากลที่ได้มาจากประเทศตนเอง เมื่อใบขับขี่สากลหมดอายุก็กลับประเทศไปเพื่อขอใบขับขี่สากลอีกครั้งและกลับเข้ามาขับขี่ในประเทศญี่ปุ่นต่อ ในบรรดาคนเหล่านี้จำนวนมาก มีผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจรซ้ำ และใช้ใบขับขี่สากลไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เพื่อป้องกันและยับยั้งสิ่งเหล่านั้น จึงได้กำหนด “วันที่คำนวณเมื่อเข้าประเทศญี่ปุ่น” ขึ้น

เนื้อหา

กรณีสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนชาวต่างชาติหากออกจากประเทศญี่ปุ่นและกลับเข้ามาอีกครั้งภายในระยะเวลาไม่ถึง 3เดือน วันที่กลับเข้ามาญี่ปุ่นอีกครั้ง จะไม่ใช้เป็นวันที่เริ่มคำนวณของระยะที่สามารถขับรถได้ตามใบอนุญาตขับขี่สากล

กรณีการกลับเข้ามาญี่ปุ่นอีกครั้งภายในระยะเวลาไม่ถึง 3เดือน

ผู้ที่ลงทะเบียนชาวต่างชาติไว้หากออกจากประเทศญี่ปุ่น และกลับเข้ามาภายในระยะเวลาไม่ถึง 3เดือน เนื่องจากไม่ใช่ “วันที่เริ่มคำนวณ” ถึงแม้ว่าใบอนุญาตขับขี่จะอยู่ในระยะเวลาที่ยังไม่หมดอายุก็ไม่สามารถขับรถยนต์ได้ในประเทศญี่ปุ่น

ในกรณีนั้นจำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศเป็นใบอนุญาตของญี่ปุ่นหรือ เข้าสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ของญี่ปุ่น

3 การเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศเป็นใบอนุญาตขับขี่ของญี่ปุ่น

ใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยหน่วยงานของต่างประเทศ สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับขี่ของญี่ปุ่นได้ที่สถานที่สอบขอใบขับขี่ อย่างไรก็ตาม สามารถเปลี่ยนเป็นใบขับขี่รถประเภทที่ 1เท่านั้น ผู้ที่ยื่นคำร้องที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ กรุณามาพร้อมกับล่ามที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ด้วย จำเป็นต้องใช้รหัสยืนยัน (ตัวเลข 4ตัว) 2ประเภท สำหรับใบอนุญาตบัตร IC

สถานที่ยื่นคำร้อง

 สถานที่เข้าสอบใบอนุญาตขับขี่อะคะชิ ชั้น1 เบอร์7 “ห้องตรวจสอบใบอนุญาตต่างประเทศ”
(2-1649 นิยะมะโฉ อำเภออะคะชิ โทรศัพท์ 078-912-1628)

วันและเวลารับเรื่อง

 วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์), 9:30 – 10:30
อนึ่ง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ในช่วงเวลา 14:00 – 17:00


สิ่งที่ต้องนำมาตอนยื่นคำร้อง

( * เอกสารด้านล่างเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานในการตรวจสอบ อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหากจำเป็น)

 • ใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศ
  ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ (วันที่ประกาศทางกฎหมาย) พำนักในประเทศนั้นรวมมากกว่า 3เดือนขึ้นไป และใบขับขี่ยังไม่หมดอายุ (ไม่สามารถใช้ใบอนุญาตขับขี่สากลอย่างเดียวได้)
  ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่หลายประเภท (ใบขับขี่รถทั่วไปหรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นต้น) จำเป็นต้องใช้เอกสารที่สามารถตรวจสอบวันที่ได้รับใบอนุญาตเริ่มแรกได้ในแต่ละประเภท
 • เอกสารแปลใบอนุญาตขับขี่(ด้านบน) เป็นภาษาญี่ปุ่น
  * ด้านบน “สำหรับการขับขี่ภายในญี่ปุ่น” อ้างอิง ③
 • ใบอนุญาตขับขี่ของญี่ปุ่นในอดีต
  สำหรับผู้ที่เคยมีใบอนุญาตขับขี่ของญี่ปุ่น
 • สำมะโนครัว
  ใบที่มีการลงบันทึกภูมิลำเนา (ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติญี่ปุ่น จำเป็นต้องใช้สำมะโนครัวที่มีการลงบันทึกสัญชาติ)
 • พาสปอร์ต
  เอกสารที่สามารถตรวจสอบว่าตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ (วันที่ประกาศทางกฎหมาย) พำนักในประเทศนั้นรวมมากกว่า 3เดือนขึ้นไป (ตั้งแต่ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเก่าทั้งหมด อนึ่ง ผู้ที่ไม่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า จำเป็นต้องใช้เอกสารที่สามารถยืนยันการเข้า-ออกประเทศ)
 • ค่าธรรมเนียม
  ใบอนุญาตขับขี่นั้นแตกต่างกันตามแต่ละประเภท หากสอบผ่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรับมอบ
 • รูปที่ใช้สำหรับใบอนุญาตขับขี่
  รูป 1ใบที่ถ่ายภายใน 6เดือน (ขนาด แนวตั้ง 3×แนวนอน 2.4 cm. ไม่ใส่หมวก, ไม่มีลายพื้นหลัง, ด้านหน้าถ่ายให้เห็นตั้งแต่หน้าอกถึงส่วนบน )
 • อื่นๆ
  ปากกาดำ, ตราประทับชื่อ

เนื้อหาการสอบ

- การถามคำถาม, การตรวจสอบเอกสาร, การทดสอบความเหมาะสม, การสอบวัดความรู้, การตรวจสอบเทคนิคฝีมือ
- การตรวจสอบเอกสาร กรณีที่เอกสารที่นำมามีความไม่ชัดเจน จำเป็นต้องใช้เอกสารใหม่หรืออาจไม่มีการรับเอกสาร
- การสอบวัดความรู้ สามารถเลือกเข้าสอบภาษาใดภาษาหนึ่งได้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเกาหลี, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาตะกะลอค, ภาษาไทย, ภาษารัสเซีย ทาง JAF จำหน่าย “คู่มือจราจร” มี 5ภาษา (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเกาหลี) 1เล่มราคา 1,404เยน (รวมภาษี, ไม่รวมค่าส่ง)
- การตรวจสอบเทคนิคฝีมือ จะทำการทดสอบวันหลังจากที่วันตรวจสอบถูกกำหนด

JAF

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนตุลาคม ปี 2016
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ