• ให้คำปรึกษาด้วยภาษาต่างประเทศต่างๆ
  ให้คำปรึกษาด้วยภาษาต่างประเทศต่างๆ
 • ให้คำปรึกษาด้วยภาษาต่างประเทศต่างๆ

  ให้คำปรึกษาด้วยภาษาต่างประเทศต่างๆ

โกเบโคะคุไซคอมมิวนิตีเซนตา (KICC) มีเป้าหมายที่จะทำให้เกิด 「ความเป็นสากลในภูมิภาค」「การสร้างชุมชนที่ชาวต่างชาติมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกขึ้น」「การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของคนในชุมชน」จึงได้จัดให้มีการบริการเป็นภาษาต่างประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การให้ข้อมูลงานราชการท้องถิ่น หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน, เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่แบบ One Stop Service รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่พร้อมให้บริการทุกคนอย่างเต็มที่

งานบริการของ KICC

1 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่, การให้ข้อมูลงานราชการท้องถิ่น หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

การให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาต่างประเทศของเจ้าหน้าที่

 • เนื้อหา

  การให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาต่างประเทศของเจ้าหน้าที่

 • วันทำการ

  ภาษาอังกฤษ
  วันจันทร์ - วันศุกร์
  ภาษาจีน
  วันจันทร์ - วันศุกร์
  ภาษาเกาหลี
  วันศุกร์
  ภาษาสเปน
  วันอังคาร,
  วันพฤหัสบดี
  ภาษาโปรตุเกส
  วันพฤหัสบดี
  ภาษาเวียดนาม
  วันจันทร์, วันพุธ
  ภาษาฟิลิปปินส์
  วันพุธ
  ภาษาเนปาล
  วันจันทร์
  ภาษาไทย
  วันอังคาร
  ภาษาอินโดนีเซีย
  วันศุกร์

  ※ในช่วงเวลาที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่สื่อสารภาษาต่างประเทศนั้นๆ ท่านสามารถใช้บริการโดยผ่าน Tablet แปลภาษาได้

 • เวลา

  10:00〜12:00
  13:00〜17:00

  ※ให้บริการทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 9:00

การให้คำปรึกษาหรือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันหรืองานราชการท้องถิ่น

 • เนื้อหา

  ・การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน
  ・การให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับงานราชการอำเภอหรือนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต

 • วันทำการ

  ภาษาอังกฤษ
  วันจันทร์ - วันศุกร์
  ภาษาจีน
  วันจันทร์ - วันศุกร์
  ภาษาเกาหลี
  วันศุกร์
  ภาษาสเปน
  วันอังคาร,
  วันพฤหัสบดี
  ภาษาโปรตุเกส
  วันพฤหัสบดี
  ภาษาเวียดนาม
  วันจันทร์, วันพุธ
  ภาษาฟิลิปปินส์
  วันพุธ
  ภาษาเนปาล
  วันจันทร์
  ภาษาไทย
  วันอังคาร
  ภาษาอินโดนีเซีย
  วันศุกร์
 • เวลา

  10:00〜12:00
  13:00〜17:00

  *ให้บริการทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 9:00

การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าหรือการพำนักในประเทศญี่ปุ่น ※จำเป็นต้องจอง

 • เนื้อหา

  ①การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้า-ออกประเทศหรือการพำนักในญีปุ่น, การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนทางกฎหมายการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสัญชาติและอื่นๆ
  ②การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้า-ออกประเทศหรือการพำนักในญีปุ่น, การให้ข้อมูลทั่วไป

 • วันทำการ

  ①นพุธของสัปดาห์ที่ 1และ 3
  ②วันศุกร์ของสัปดาห์ที่ 2

 • เวลา

  ①13:30〜16:30
  ②13:30~16:30

การให้คำปรึกษาเฉพาะ ※กรณีที่ต้องการล่าม จำเป็นต้องจอง (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, หรือภาษาอื่นๆที่มีบริการ)

การให้คำปรึกษา ณ ที่ทำการอำเภอโกเบ ※ จำเป็นต้องจอง / สามารถขอล่ามอาสาสมัครช่วยแปลได้

 • สถานที่

  ที่ทำการอำเภอโกเบ อาคาร2 ชั้น1

 • วันทำการ

  ①ปัญหาแรงงาน : วันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่1 และ 3
  ②ประกันสังคม, เงินบำนาญ : วันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่2 และ 4
  ③การเก็บภาษี : วันศุกร์ของสัปดาห์ที่1 และ 3

 • เวลา

  13:00〜16:00

2 งานล่าม/งานแปล

งานบริการล่ามทางโทรศัพท์ ณ ที่ทำการตำบล

 • เนื้อหา

  มีการจัดบริการล่ามทางโทรศัพท์เป็นภาษาต่างประเทศต่างๆไว้ สำหรับชาวต่างชาติที่จะมาติดต่อสอบถาม ณ ที่ทำการตำบล แต่ไม่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้

 • วันทำการ

  ภาษาอังกฤษ
  วันจันทร์ - วันศุกร์
  ภาษาจีน
  วันจันทร์ - วันศุกร์
  ภาษาเกาหลี
  วันศุกร์
  ภาษาสเปน
  วันอังคาร,
  วันพฤหัสบดี
  ภาษาโปรตุเกส
  วันพฤหัสบดี
  ภาษาเวียดนาม
  วันจันทร์, วันพุธ
  ภาษาฟิลิปปินส์
  วันพุธ
  ภาษาเนปาล
  วันจันทร์
  ภาษาไทย
  วันอังคาร
  ภาษาอินโดนีเซีย
  วันศุกร์
 • เวลา

  10:00〜12:00
  13:00〜17:00

  *ให้บริการทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 9:00

การจัดหาล่ามส่งไปนอกสถานที่ ※จำเป็นต้องจอง

 • เนื้อหา

  การจัดส่งล่ามอาสาสมัคร (11ภาษา) ไปยังที่ทำการตำบลหรือองค์กรสาธารณะภายในอำเภอโกเบ เพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ในการดำเนินขั้นตอนหรือปรึกษาปัญหาต่างๆ

 • วันทำการ

  จำเป็นต้องสอบถาม

 • เวลา

  เมื่อใดก็ได้

รายละเอียด

งานล่าม/งานแปลเอกสารในช่วงเกิดภัยพิบัติ

 • เนื้อหา

  การให้ความช่วยเหลือในการแปลหรือเป็นล่ามให้แก่ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ณ ที่หลบภัยหรือที่ทำการตำบล เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรืออุทกภ้ย

 • วันทำการ

  เมื่อใดก็ได้

 • เวลา

  เมื่อใดก็ได้

เปิดรับสมัครอาสาสมัคร

3 การส่งเสริมการศึกษาภาษาเเละวัฒนธรรมญี่ปุ่น

เกี่ยวกับโปรแกรม

KICC เป็นศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติที่อาศัยในโกเบให้มีชีวิตความเป็นอยู่ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นกับชาวต่างชาติสามารถมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้
เป้าหมายของโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยการเรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาสาสมัครชาวญีปุ่น ซึ่งทำให้ชาวญี่ปุ่นกับชาวต่างชาติได้เข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม KICC ไม่ใช่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแต่อย่างใด
Supporterของคุณ เป็นอาสาสมัคร ผู้ที่จะคอยช่วยเหลือการเรียนของคุณ

คอร์สการเรียน

ภาษาญี่ปุ่น, การเขียนพู่กันจีน, การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น สามารถเลือกเรียนได้ 1 อย่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม(139.23 KB)
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นภายในอำเภอโกเบ

4 กิจกรรม

・กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติประจำโกเบ

เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นสากลของชุมชนเมืองโกเบมากขึ้น โดยมีอำเภอโกเบเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของสมาคมชาวต่างชาติ โดยการแนะนำเนื้อหาของกิจกรรมนั้นๆให้แก่ประชาชนได้รับรู้และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็ทำให้สมาคมต่างๆ มีการร่วมมือหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันของคนในชุมชน จึงมีการจัดกิจกรรมขึ้นทุกปีปีละ 1 ครั้ง (เดือนมีนาคม)

・การจัดประชุมของชุมชนโกเบ (Kobe Community Forum)

เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายที่จะเป็นที่ที่ให้ผู้ที่มีความคิดหลากหลายหรือผู้ทีมีประสบการณ์ต่างๆได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน เพื่อเป็นการทำให้ประชาชนซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติในเมืองโกเบยอมรับในวัฒนธรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลหรือในชุมชนด้วยกันให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งเริ่มจัดกิจกรรมมาตั้งแต่ปี 2017

5 การให้บริการด้านอื่นๆ

การบริการให้ยืมหนังสือ

มีบริการให้ยืมหนังสือสำหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

บอร์ดประกาศเกี่ยวกับงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ภายในศูนย์ KICCมีบอร์ดประกาศงานแลกเปลี่ยนวัฒธรรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ (โดยไม่เกี่ยวกับผลกำไรทางธุรกิจ), กิจกรรมอาสาสมัคร เป็นต้น

KOBE Free Wi-Fi

ภายในศูนย์ KICC มีบริการฟรีไวไฟ

ห้องประชุม (มีค่าใช้จ่าย)

ผู้ที่สามารถใช้บริการห้องประชุมได้นั้น ได้แก่กลุ่มบุคคลไม่ได้แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประชาชนในชุมชน หรือกลุ่มบุคคลที่ลงทะเบียนกับทางKICCแล้วเท่านั้น

ห้องประชุม A/B

 • จำนวนคนที่จุได้

  30 คน

 • ค่าใช้จ่าย - ระยะเวลาที่สามารถใช้ได้

  2 ชั่วโมง
  ¥1,800
  4 ชั่วโมง
  ¥3,200
  6 ชั่วโมง
  ¥4,800
  8 ชั่วโมง
  ¥6,100
  10 ชั่วโมง
  ¥7,100
  ต่อเวลา 1ชั่วโมง
  ¥900

ห้องประชุมใหญ่ (A/B รวมกัน)

 • จำนวนคนที่จุได้

  60 คน

 • ค่าใช้จ่าย - ระยะเวลาที่สามารถใช้ได้

  2 ชั่วโมง
  ¥3,400
  4 ชั่วโมง
  ¥6,100
  6 ชั่วโมง
  ¥9,100
  8 ชั่วโมง
  ¥11,500
  10 ชั่วโมง
  ¥13,400
  ต่อเวลา 1ชั่วโมง
  ¥1,700

สอบถามเพิ่มเติม

ที่อยู่
5-1-14 ฮะมะเบะ, ฉูโอ, โกเบ ตึก โกเบ โชโค โบเอคิ เซนตา ชั้น2
โทรศัพท์

สำนักงาน : 078-291-8441 (เวลาให้รับโทรศัพท์ วันธรรมดา 9:00~17:30 (ยกเว้น วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์))

ประชาสัมพันธ์ : 078-291-8442 (เวลาให้รับโทรศัพท์ วันธรรมดา 9:00~20:00, วันเสาร์ 10:00~17:00 (ยกเว้น วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์))

โทรสาร
078-291-0691
E-mail

kic03@kicc.jp

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ :10:00~20:00 วันเสาร์ :10:00~17:00
หยุดทำการ วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดสิ้นปีและปีใหม่

การ์ตูนมาสคอตของ KICC
คกโคะจัง!

KICCマスコットキャラクター カモメの「コッコ」

นกนางนวล ชื่อ “คกโคะ” ถือเป็นสัญลักษณ์การ์ตูนประจำ KICC
ไม่ว่าจะไป Kobe, Kokusai (นานาชาติ), Koryu (การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) แต่ละคำนั้นขึ้นต้นด้วยตัว “KO โคะ” จึงนำตัวอักษรนี้มาตั้งเป็นชื่อ
ส่วนหัวนั้นเป็นรูปโลก และในส่วนของเนคไท เป็นสัญลักษณ์ Port Tower
ขอความกรุณาด้วยนะ

วันเกิด
วันที่ 29 พฤษภาคม วันก่อตั้ง Kobe International Community Center (KICC)
ลักษณะนิสัย
เด็กผู้หญิงที่ร่าเริงและเป็นนักผจญภัย
งานอดิเรก
คอยมองดูเมืองโกเบจาก Port Tower
จับปลาบางเป็นบางครั้ง
ท่องเที่ยว
ความสามารถพิเศษ
สามารถวาดรูปธงทั่วโลกได้
ความฝันในอนาคต
เป็นผู้ประสบความสำเร็จด้านภาษา (?) ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่
ความจริงคือ....…
ถ้าพยายามมากๆๆก็สามารถบินได้