• ปัญหาศาล

1 ลักษณะโครงสร้างของศาลประเทศญี่ปุ่น

 • ศาลคดีเล็กน้อย

  โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาที่เข้าข่ายคดีแพ่งซึ่งเงินที่เรียกเก็บน้อยกว่าเงินที่กำหนดหรือคดีเงินค่าปรับต่างๆ

  ศาลท้องถิ่น

  เป็นศาลชั้นแรกตามหลักพื้นฐานในการฟ้องร้องดำเนินคดี หรือเป็นศาลขั้นที่2 ในคดีอุทธรณ์ต่อคำพิพากษาคดีแพ่งในศาลคดีเล็กน้อย และดำเนินการเกี่ยวกับการล้มละลายหรือการฟื้นฟูกิจการอีกด้วย

 • ศาลครอบครัว

  จะพิจารณาคดีและไกล่เกลี่ยคดีที่เกี่ยวกับครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา พ่อแม่ลูก เป็นต้น หรือพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับเยาวชนที่กระทำความผิด • ศาลอุทธรณ์

  จัดการคดีอุทธรณ์, คดีอุทธรณ์สุดท้าย หรือคดีการร้องเรียนคำอุทธรณ์ของศาลคดีเล็กน้อย, ศาลท้องถิ่น และศาลครอบครัว

  ศาลฎีกา

  เป็นศาลขั้นสูงสุด คำพิพากษาของศาลฎีกาถือว่าเป็นคำตัดสินสุดท้าย

สำหรับชาวต่างชาติ การอธิบายลำดับขั้นตอนการดำเนินการของศาลนั้น จะอธิบายผ่านวิดีโอ และจะจัดส่งข้อมูลคร่าวๆของขั้นตอนของศาลที่อธิบายเป็นภาษาต่างประเทศไปให้

2 เกี่ยวกับล่ามศาล

ล่ามศาล เป็นผู้ที่ทำหน้าที่แปลคำพูดที่เกิดขึ้น ณ ศาลที่เกี่ยวกับคดีอาญาของชาวต่างชาติ และมีภาษาที่รองรับ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี/ภาษาเกาหลีเหนือ, ภาษาฟิลิปปินส์ (ตะกาลอค), ภาษาโปรตุเกส, ภาษาไทย, ภาษาสเปน, ภาษาเวียดนาม เป็นต้น การคุ้มครองสิทธิของจำเลยชาวต่างชาติหรือการพิจารณาคดีให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับการแปลคำให้การทั้งหมดของศาล, อัยการ, จำเลย, ทนาย ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งของล่ามศาล

3 เกี่ยวกับระบบการพิจารณาคดีแรงงาน

ปัจจุบัน การเลิกจ้างงานกะทันหัน หรือการไม่จ่ายเงินเดือนเป็นปัญหาแรงงานที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่การขึ้นศาลก็มีอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่นานหรือมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากจนกว่าจะสิ้นสุดการพิจารณา
เพราะเช่นนั้น ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2006เป็นต้นมา ได้มีการจัดทำระบบการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว, ถูกต้องเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพขึ้น โดยมีลักษณะเด่นดังนี้

 • ลองแก้ไขโดยการพูดคุยเจรจาในวันที่นัดหมายภายใน 3ครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคิดเป็นครึ่งเดียวของการฟ้องร้องทั่วไป

เป็นต้น

ขั้นตอนของระบบพิจารณาคดีเเรงงาน มีดังต่อไปนี้

อนึ่ง สำหรับการดำเนินการของศาลเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่นอกเหนือจากระบบการพิจารณาคดีแรงงานนั้น มีวิธีการอื่นๆดังต่อไปนี้

 • 1. การฟ้องร้องคดีแพ่ง --- การดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งนั้น โดยเจ้าหน้าที่ศาลจะฟังความทั้งสองฝ่าย, ตรวจสอบหลักฐาน และพิจารณาตัดสินคดี
 • 2. การคุ้มครองทางแพ่ง (คำสั่งศาลพิทักษ์ชั่วคราว) --- เป็นขั้นตอนเพื่อหามาตรการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เรียกร้องการจ่ายเงินชั่วคราวสำหรับการเลิกจ้าง หรือเพื่อปกป้องแรงงานผู้ที่อยู่ในสัญญาจ้าง
 • 3. การไกล่เกลี่ยทางแพ่ง – เป็นขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาต้นตอความขัดแย้งโดยการพูดคุยกันอย่างประนีประนอมโดยการประชุมเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ย หรือแม้แต่ความขัดแย้งในการเรียกร้องการจ่ายเงินด้วย
 • 4. การเร่งรัดการชำระเงิน --- เป็นขั้นตอนที่เลขานุการศาลเร่งให้มีการชำระเงินตามการพิจารณาเอกสาร

 • 5. การฟ้องร้องจำนวนเงินไม่มาก –เป็นขั้นตอนพิเศษที่แก้ไขปัญหาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไต่สวนในการนัดหมายครั้งที่ 1เสร็จสิ้น
  ( แต่ทว่า ใช้เฉพาะกรณีการเรียกร้องการชำระเงินที่ต่ำกว่า 600,000เยนเท่านั้น

※การเลือกใช้ระบบการพิจารณาคดีแรงงานหรือ การดำเนินการตามขั้นตอน 1-5ด้านบนนั้น จำเป็นต้องทำความเข้าใจลักษณะเด่นของแต่ละขั้นตอนและเลือกใช้วิธีที่คิดว่าดีที่สุดเพียงอย่างเดียว

4 ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางตุลาการญี่ปุ่น (ไอโช ; โฮเทะราสุ)

โฮ เทะราสุ เป็นนิติบุคคลสาธารณะที่ประเทศจัดตั้งขึ้น เพื่อให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ตัวอย่างเช่น ระบบทางกฎหมายเพื่อการแก้ไข้ปัญหา, แนะนำช่องทางปรึกษาเฉพาะทางหรือให้ข้อมูลโดยการพูดคุยกับทางโฮเทะระสุได้ที่สำนักงานโดยตรง อีกทั้ง ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีทางแพ่ง, ครอบครัว หรือการบริหารงานของรัฐ ก็มีการให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย หากมีความต้องการที่จะปรึกษาทางกฎหมาย จำเป็นต้องทำตาม ข้อ A~Dด้านล่างนี้

 • A. มีรายได้ตามที่กำหนดดังนี้
  รายได้ต่อเดือน (รายได้สุทธิ / รวมเงินโบนัสด้วย) ดังต่อไปนี้
  โสด, ครอบครัว 2 คน , ครอบครัว 3 คน, ครอบครัว 4 คน
  ต่ำกว่า 182,000เยน, ต่ำกว่า251,000เยน , ต่ำกว่า 272,000เยน, ต่ำกว่า299,000เยน
  (ต่ำกว่า 200,200เยน) (ต่ำกว่า 276,0100เยน) (ต่ำกว่า 299,200เยน) (ต่ำกว่า 328.900เยน)
  * ใน ( ) เป็นพื้นฐานของเมืองใหญ่เช่น โตเกียว, โอซากา (จังหวัดเฮียวโกะ อำเภอโกเบ, อำเภออามากาซากิ, อำเภอนิชิโนะมิยะ, อำเภออิตามิ, อำเภออะชิยะ, อำเภอทาคะระสุกะ, อำเภอคาวะนิชิ, อำเภอฮิเมจิ, อำเภออะคะชิ)
  * คำนวณเพิ่ม 30,000เยน (33,000เยน) ต่อการเพิ่ม 1คน
  * หากมีค่าเช่าบ้าน, สินเชื่อที่อยู่อาศัย, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าการศึกษา จะถูกพิจารณาเป็นจำนวนเงินที่กำหนด
  * มูลค่าทรัพย์สินที่ครอบครองไม่ว่าจะเป็นเงินฝากธนาคาร, หลักทรัพย์, อสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมบ้านและสิ่งปลูกสร้างที่ฟ้องร้องกัน)จะคำนวณรวมด้วย กรณีที่มากกว่าจำนวนเงินที่กำหนด ตามหลักแล้วจะไม่สามารถช่วยเหลือได้
 • B. ไม่สามารถบอกได้ว่าไม่มีโอกาสชนะคดี
 • C. ไม่สามารถช่วยเหลือได้ในกรณีที่ต้องการทำเพื่อการแก้แค้นอย่างเดียวหรือเพื่อการโฆษณา รวมทั้ง การฟ้องร้องที่ใช้สิทธิไปในทางที่ผิด เป็นต้น
 • D. ผู้ที่อาศัยอยู่อย่างถูกต้องตามหลักพื้นฐาน ( ไม่รวมกรณีที่ต่อสู้เรื่องสิทธิการอยู่อาศัย)

หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยปรึกษาทางกฎหมายได้ มีความจำเป็นต้องใช้ตัวแทนเฉพาะทางในเรื่องศาล การไกล่เกลี่ยหรือการเจรจา ซึ่งสามารถแนะนำผู้เขียนคำวินิจฉัย หรือทนายได้ อีกทั้งค่าใช้จ่ายการฟ้องร้องนั้นทางโฮเทะราสุจะสำรองจ่ายไปให้ก่อน หากดำเนินการฟ้องร้องด้วยตนเอง จะมีการสำรองจ่ายค่าทนายทำเอกสารยื่นส่งฟ้องศาล หรือค่าแนะนำผู้เขียนคำร้องไปให้ก่อน
เงื่อนไข A B C D ข้างต้น หลังจากยื่นเอกสารที่จำเป็นแล้วถึงจะมีการพิจารณาคดี ค่าสำรองจ่ายไปก่อนนั้น จะเรียกเก็บคืนแบบเป็นจ่ายทุกเดือน (ไม่มีดอกเบี้ย)

สถานที่ติดต่อสอบถาม - ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางตุลาการญี่ปุ่น (ไอโช ; โฮเทะราสุ)
เบอร์โทรศัพท์ – 0570-078374 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 – 21:00 วันเสาร์ 9:00-17:00
(มีภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีสำหรับการปรึกษาทางกฎหมาย)

5 ช่องทางปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย

ช่องทาง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ภาษาที่รองรับ ค่าปรึกษา

สมาคมเพื่อเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจังหวัดเฮียวโกะ 

ศูนย์ข้อมูลชาวต่างชาติ

(เฮียวโกะเกง โคคุไซโคริวเคียวไค ไกโคคุจินเกงมิน อินฟอเมชั่นเซนตา)

650-0044 1-1-3 ฮิกาชิคะวะซากิโฉ, เขตฉูโอ, อำเภอโกเบ โกเบคุริสุตะรุทะวา ชั้น6

โทรศัพท์ 078-382-2052

ปรึกษาทางกฎหมาย

วันจันทร์ ตั้งแต่ 13:00 -16:00 (ต้องจองล่วงหน้า))
ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่ว่าการอำเภอโกเบ

ที่ปรึกษาของพลเมืองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

650-8570

1-5-6 คะโนโฉ, ตำบลฉูโอ, อำเภอโกเบ

ที่ว่าการอำเภอโกเบ อาคาร 1 ชั้น 3 ที่ปรึกษาพลเมือง

078-321-0033

ปรึกษาทางกฎหมาย

วันจันทร์ -วันศุกร์ 13:00-16:00 (รับเรื่องจนถึง 15:00)

วันอาทิตย์ที่ 1 และ 3

(อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันที่ปรึกษา )

13:00-16:00 (โทรจองเท่านั้น)
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่าย

ศูนย์กฎหมายและสมาคมทนายความจังหวัดเฮียวโกะ ศูนย์ปรึกษาษโกเบ

(ภายในภาคผนวกสมาคมทนายความจังหวัดเฮียวโกะ)

650-0044

3-1-1 ฮิกาชิคาวะซากิ, ตำบลฉูโอ, อำเภอโกเบ

โกเบคุริสุตะรุทาวา ชั้น 13

078-341-1717

วันจันทร์ - วันศุกร์

9:30 – 12:00, 13:00-16:00 (ต้องจองล่วงหน้า)

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

* สามารถแนะนำทนายความหรือทำเอกสารรายชื่อทนายความที่สามารถให้คำปรึกษาหรือรับผิดชอบเป็นภาษาอังกฤษ, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเกาหลีเหนือ, ภาษาจีน ได้

(หลักเกณฑ์) 1ครั้ง 30นาที 5,250เยน

* การปรึกษาที่เกี่ยวกับหนี้สิน ครั้งแรกจะไม่เสียค่าใช้จ่าย หากเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางจราจร (ทางแพ่ง) ตามหลักแล้วจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนกันยายน ปี 2009
หลังจากนั้น อาจมีองค์กรใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ