• สวัสดิการการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต

การคุ้มครองดูแลเพื่อดำรงชีพสำหรับชาวต่างชาติ

ตามมาตรา1 ว่าด้วยกฏหมายการคุ้มครองการดำรงชีพ มีข้อกำหนดไว้ว่าจะต้องให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนทุกคนที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ กฏหมายฉบับนี้ได้มีข้อยกเว้นสำหรับชาวต่างชาติ

แต่ทั้งนี้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในญี่ปุ่นหรือได้รับอนุญาตให้อาศัยถาวรกรณีพิเศษ

และเป็นชาวต่างชาติที่ประสบความยากลำบากในการการดำรงชีพ ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมทางรัฐบาลได้ประกาศให้นำกฏหมายฉบับนี้มาใช้เพื่อชาวต่างชาติจะได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือในลักษณะเช่นเดียวกันกับพลเมืองญี่ปุ่น

สำนักงานเขตนี้จึงได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติตามประกาศฉบับนี้

การคุ้มครองดูแลเพื่อการดำรงชีพ

คือระบบที่ทางรัฐบาลมีมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทำงานได้ เป็นเหตุให้ประสบปัญหาเรื่องค่าครองชีพและค่ารักษาพยาบาล และทางรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อประกันคุณภาพขั้นพื้นฐานและส่งเสริมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ แต่ทั้งนี้การตัดสินพิจารณาว่าจะได้รับการคุ้มครองการดำรงชีพนั้นจะเทียบจากรายได้โดยรวมของครอบครัวและนำมาพิจารณากับค่าครองชีพขั้นพื้นฐานโดยคิดตามหลักกฏหมายสวัสดิการช่วยเหลือที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ ส่วนวิธีการพิจารณาค่าใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐานจะแตกต่างกันตามอายุจำนวนคนในครอบครัว ลักษณะความเป็นอยู่และรายได้ของครอบครัวซึ่งในกรณีที่รายได้น้อยกว่าค่าครองชีพขั้นต่ำ รัฐบาลจะทำการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพในส่วนที่ขาด

แต่ทั้งนี้ หากเป็นผู้ที่สามารถทำงานได้ต้องทำงานตามความสามารถของตน และหากมีญาติที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ต้องขอความช่วยเหลือก่อนและหากสามารถดำเนินเรื่องขอใช้ระบบสวัสดิการประกันสังคม เงินบำนาญหรือเบี้ยเลี้ยงต่างๆ รวมทั้งหากมีทรัพย์สินหรือเงินฝากออมทรัพย์ที่มีตอนนั้นจะต้องดำเนินการเพื่อนำมาใช้เพื่อการดำรงชีพก่อน

ช่องทางสอบถาม แผนกประกันและสวัสดิการในแต่ละอำเภอ, ฝ่ายประกันและสวัสดิการ ณ สาขาย่อยคิตะสุมะ

สามารถยื่นคำร้องและติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการประจำเขตที่อาศัยอยู่(กรมอนามัยและฝ่ายสวัสดิการที่ว่าการเขต・ฝ่ายงานสวัสดิการประจำเภอ)จะมีเจ้าหน้าที่รับคำปรึกษา ในกรณีที่ท่านประสบความยากลำบากในด้านการดำรงชีพ เชิญปรึกษาได้

 

ที่ทำการอำเภอฮิกาชินะดะ (แผนกประกันและสวัสดิการ) TEL: 078-841-4131
ที่ทำการอำเภอนะดะ (แผนกประกันและสวัสดิการ) TEL: 078-843-7001
ที่ทำการอำเภอฉูโอ (แผนกประกันและสวัสดิการ) TEL: 078-335-7511
ที่ทำการอำเภอเฮียวโกะ (แผนกประกันและสวัสดิการ) TEL: 078-511-2111
ที่ทำการอำเภอคิตะ (แผนกประกันและสวัสดิการ) TEL: 078-593-1111
ฝ่ายประกันและสวัสดิการฮกคุชิน TEL: 078-981-5377
ที่ทำการอำเภอนะกะตะ (แผนกประกันและสวัสดิการ) TEL: 078-579-2311
ที่ทำการอำเภอสุมะ (แผนกประกันและสวัสดิการ) TEL: 078-731-4341
ฝ่ายประกันและสวัสดิการสาขาคิตะสุมะ TEL: 078-793-1313
ที่ทำการอำเภอทะรุมิ  (แผนกประกันและสวัสดิการ) TEL: 078-708-5151
ที่ทำการอำเภอนิชิ (แผนกประกันและสวัสดิการ) TEL: 078-940-9501

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนกันยายน ปี 2022 หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ