• การปรึกษา
  KOBE Living Guide

  การปรึกษา

  เราจะช่วยคุณแก้ปัญหาในชีวิตของคุณ

 • การเรียนรู้
  KOBE Living Guide

  การเรียนรู้

  เราช่วยคุณให้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างครบถ้วน

 • การแลกเปลี่ยนกับนานาชาติ
  KOBE Living Guide

  การแลกเปลี่ยนกับนานาชาติ

  คุณสามารถสนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้พักอาศัยชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติในกิจกรรมต่าง ๆ

 • KOBE Living Guide

  การปรึกษา

  เราจะช่วยคุณแก้ปัญหาในชีวิตของคุณ

 • KOBE Living Guide

  การเรียนรู้

  เราช่วยคุณให้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างครบถ้วน

 • KOBE Living Guide

  การแลกเปลี่ยนกับนานาชาติ

  คุณสามารถสนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้พักอาศัยชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติในกิจกรรมต่าง ๆ

ศูนย์ชุมชนนำนำชำติโกเบ (KICC)

เราให้การสนับสนุนแบบหลายภาษาแก่ผู้ที่มาอาศัยในต่างประเทศ หากคุณต้องการความช่วยเหลือโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา KICC ยังเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เรายินดีต้อนรับคุณเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำและหวังว่าคุณจะมาเยี่ยม

กำรเลือกบริกำรที่เรำนำเสนอที่ KICC
 • กำรศึกษำภำษำญี่ปุ่น กำรสนับสนุนกำรใช้ชีวิต
 • กำรปรึกษำเรื่องวีซ่ำ
 • ล่าม
 • กิจกรรมทำงวัฒนธรรม (พิธีชงชำ อักษรวิจิตรวิธีกำรสวมใส่ชุดยูกำตะ ฯลฯ )

เกี่ยวกับ KICC
วันที่ศูนย์ปิ ด
 • วันนี้
 • ปิด