• การพำนัก・การกลับประเทศบัตรเเสดงการพำนัก (ไซริวการ์ด)

สถานที่ยื่นคำร้อง สำหรับผู้ที่พำนักระยะกลาง-ยาว กรุณายื่นคำร้องที่ กองตรวจคนเข้าเมือง (กองตรวจคนเข้าเมืองโอซากา สาขาโกเบ โทรศัพท์ 078-391-6377 และสำหรับผู้ที่ได้วีซ่าพำนักถาวร สามารถยื่นคำร้องได้ที่ที่ทำการตำบล/อำเภอหรือสาขาย่อย แผนกพลเมืองในเขตที่ท่านอาศัยอยู่

กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องมีเหตุเจ็บป่วย (จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์และใบมอบอำนาจ) ไม่สามารถมายื่นคำร้องด้วยตนเองได้ หรือกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องมีอายุไม่ถึง 16ปี สามารถให้คนในครอบครัวที่มีอายุมากกว่า 16ปี ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมาดำเนินการแทนได้

การยื่นเรื่องนอกเขตที่อยู่

ชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนพลเมืองไว้ภายในเขตอำเภอโกเบ หากมีการเปลี่ยนแปลง “ชื่อ-นามสกุล”, “วันเดือนปีเกิด”, “เพศ”, “สัญชาติหรือภูมิภาค” จำเป็นต้องแจ้งเรื่องภายใน 14วัน

ผู้ที่พำนักระยะกลาง-ยาว กรุณาแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ กองตรวจคนเข้าเมือง (กองตรวจคนเข้าเมืองโอซากา สาขาโกเบ โทรศัพท์ 078-391-6377 และสำหรับผู้ที่ได้วีซ่าพำนักถาวร สามารถแจ้งเรื่องได้ที่ที่ทำการตำบล/อำเภอหรือสาขาย่อย แผนกพลเมืองในเขตที่ท่านอาศัยอยู่

〈สิ่งที่จำเป็น〉

 • ไซริวการ์ดใบปัจจุบัน หรือใบรับรองการพำนักถาวร
 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) (หรือใบแสดงสถานภาพการพำนัก)
 • รูปถ่าย (ผู้ที่อายุต่ำกว่า 16ปี ไม่จำเป็น รูปขนาด แนวตั้ง 4 ซม.×แนวนอน 3 ซม. ไม่สวมหมวก, ไม่มีพื้นหลัง, ถ่ายไม่เกิน 3เดือน)
 • เอกสารที่รับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อนำมากรอกบนบัตร

※ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สถานที่ยื่นคำร้อง

การขอออกบัตรเพื่อเปลี่ยนบัตรใหม่

กรณีที่ไซริวการ์ดเปื้อนหรือเสียหายอย่างหนัก กรุณายื่นคำร้องเพื่อขอออกบัตรเปลี่ยนใหม่ได้

〈สิ่งที่จำเป็น〉

 • ไซริวการ์ดใบปัจจุบัน หรือใบรับรองการพำนักถาวรที่ฉีกขาดหรือเปื้อน
 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • รูปถ่าย (ผู้ที่อายุต่ำกว่า 16ปี ไม่จำเป็น รูปขนาด แนวตั้ง 4 ซม.×แนวนอน 3 ซม. ไม่สวมหมวก, ไม่มีพื้นหลัง, ถ่ายไม่เกิน 3เดือน)

การขอออกบัตรใหม่

หากไซริวการ์ดสูญหาย หรือถูกขโมย ให้ยื่นคำร้องขอบัตรใหม่ภายใน 14วันหลังจากที่รู้ตัว หรือกรณีที่สูญหายหรือถูกขโมยในต่างประเทศ กรุณายื่นคำร้องขอออกบัตรใหม่ภายใน 14วันหลังจากที่กลับเข้ามาประเทศอีกครั้ง

〈สิ่งที่จำเป็น〉

 • กรณีสูญหายหรือถูกขโมย ให้นำใบ “ใบรับรองการแจ้งความของหาย”หรือ “ใบรับรองการแจ้งความการถูกขโมย” ที่ออกโดยสถานีตำรวจ กรณีอัคคีภัย ให้นำใบ “ใบรับรองการเกิดอัคคีภัย” ที่ออกโดยสถานีดับเพลิง
 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • รูปถ่าย (ผู้ที่อายุต่ำกว่า 16ปี ไม่จำเป็น รูปขนาด แนวตั้ง 4 ซม.×แนวนอน 3 ซม. ไม่สวมหมวก, ไม่มีพื้นหลัง, ถ่ายไม่เกิน 3เดือน)

การเปลี่ยนบัตรใหม่

ใบรับรองการลงทะเบียนชาวต่างชาติที่ครอบครองในปัจจุบัน ถูกพิจารณาให้เป็นใบรับรองการพำนักถาวร หรือ ไซริวการ์ด ภายในช่วงเวลาตามตาราง 1 ด้านล่างนี้
ภายในช่วงระยะเวลาตามตาราง1ด้านล่าง ผู้ที่ต้องต่ออายุวีซ่าจะเปลี่ยนบัตรเป็นไซริวการ์ด อย่างไรก็ตาม ผู้ที่นอกเหนือจากนี้ ให้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนบัตรใหม่เป็นไซริวการ์ดด้วยตัวเองก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาการขอเปลี่ยนบัตรตามในตางที่1

 • ใบรับรองการลงทะเบียนชาวต่างชาติที่จะขอพิจารณาเป็นไซริวการ์ด
 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือ ใบแสดงสถานภาพการพำนัก
 • รูปถ่าย (ผู้ที่อายุต่ำกว่า 16ปี ไม่จำเป็น รูปขนาด แนวตั้ง 4 ซม.×แนวนอน 3 ซม. ไม่สวมหมวก, ไม่มีพื้นหลัง, ถ่ายไม่เกิน 3เดือน)

ตาราง 1 (ช่วงเวลาการขอเปลี่ยน)

ระยะเวลาการพิจารณาเป็นใบรับรองการพำนักถาวร
ผู้ที่อายุไม่เกิน 16 ปี   จนถึงวันเกิดอายุ16ปี
ผู้ที่อายุไม่เกิน 16 ปี ระยะเวลายื่นคำร้องตรวจสอบครั้งต่อไป ผู้ที่มาภายใน วันที่ 8 กรกฎาคม ปีค.ศ.2015 (เฮเซปี27) จนถึงวันเกิดอายุ16ปี
ผู้ที่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จนถึงวันเกิดที่จะเริ่มช่วงระยะเวลายื่นคำร้องตรวจสอบครั้งต่อไป
ระยะเวลาการพิจารณาเป็นไซริวการ์ด
ผู้พำนักถาวร ผู้ที่อายุไม่เกิน 16ปี จนถึง วันที่ 8 กรกฎาคม ปีค.ศ.2015 (เฮเซปี27) หรือ วันเกิดครบ 16ปี พิจารณาวันที่เร็วกว่า
ผู้ที่อายุ 16ปีขึ้นไป จนถึง วันที่ 8 กรกฎาคม ปีค.ศ.2015 (เฮเซปี27)

กิจกรรมเฉพาะ

* เฉพาะผู้ที่พำนักเนื่องจากการวิจัยเฉพาะและคู่สมรสเท่านั้น

ผู้ที่อายุไม่เกิน 16ปี จนถึง วันที่สิ้นสุดระยะเวลาพำนัก, วันที่ 8 กรกฎาคม ปีค.ศ.2015 (เฮเซปี27) หรือ วันเกิดครบ 16ปี พิจารณาวันที่เร็วกว่า
ผู้ที่อายุ 16ปีขึ้นไป จนถึง วันที่สิ้นสุดระยะเวลาพำนัก, วันที่ 8 กรกฎาคม ปีค.ศ.2015 (เฮเซปี27)พิจารณาวันที่เร็วกว่า

ผู้ที่พำนักในสถานะอื่นๆ

 

*ไม่รวม 「การพำนักระยะสั้น」, ผู้ที่ไม่มีสถานะการพำนัก หรือผู้ที่ไม่เข้าข่ายการออกไซริวการ์ด
ผู้ที่อายุไม่เกิน 16ปี จนถึง วันที่สิ้นสุดระยะเวลาพำนัก หรือ วันเกิดครบ 16ปี พิจารณาวันที่เร็วกว่า
ผู้ที่อายุ 16ปีขึ้นไป จนถึง วันที่สิ้นสุดระยะเวลาพำนัก

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนธันวาคม ปี 2012
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ