• การเเต่งงาน・การหย่าการเเต่งงาน・การหย่า

การสมรส

การแต่งงานกับคนญี่ปุ่น

【การแต่งงานตามกฎหมายญี่ปุ่น】

สถานที่ยื่นคำร้อง : ที่ทำการในเขตที่ท่านหรือคู่สมรสชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่ หรือ ที่ทำการตามภูมิลำเนาของคู่สมรสชาวญี่ปุ่น

เอกสารที่ใช้ยื่น : ใบจดทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จดทะเบียนสมรสได้และเอกสารฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น, สำเนาทะเบียนบ้าน(ทุกหน้า)ของคู่สมรสชาวญี่ปุ่น, เอกสารฉบับแปลภาษาญี่ปุ่นของใบรับรองสัญชาติ (หรือหนังสือเดินทาง), ไซริวการ์ด

ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำร้อง แต่จะถือว่าเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายก็ต่อเมื่อมีการรับคำร้องแล้ว

【การแต่งงานตามกฎหมายต่างประเทศ】

เอกสารที่ใช้ยื่น : ใบจดทะเบียนสมรส, ใบรับรองการสมรสตามกฎหมายต่างประเทศและฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น, สำเนาทะเบียนบ้าน(ทุกหน้า)ของคู่สมรสชาวญี่ปุ่น

การแต่งงานของชาวต่างชาติด้วยกัน

【การแต่งงานตามกฎหมายญี่ปุ่น】

สถานที่ยื่นคำร้อง : ที่ทำการในเขตที่ท่านหรือคู่สมรสชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่

เอกสารที่ใช้ยื่น : ใบจดทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จดทะเบียนสมรสได้และเอกสารฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น, ใบรับรองสัญชาติ (หรือหนังสือเดินทาง)และฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น, ไซริวการ์ด

การหย่ากับคู่สมรสชาวญี่ปุ่น

สถานที่ยื่นคำร้อง : ที่ทำการในเขตที่ท่านหรือคู่สมรสชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่ หรือ ที่ทำการตามภูมิลำเนาของคู่สมรสชาวญี่ปุ่น

เอกสารที่ใช้ยื่น : ใบจดทะเบียนหย่าและสำเนาทะเบียนบ้าน(ทุกหน้า)ของคู่สมรสชาวญี่ปุ่น, ใบรับรองสัญชาติ (หรือหนังสือเดินทาง)และเอกสารฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น, ไซริวการ์ด

ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำร้อง แต่จะถือว่าความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาจบสิ้นลงก็ต่อเมื่อมีการรับคำร้องแล้ว。

 

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนกรกฎาคม ปี 2013
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ