• สวัสดิการประกันการพยาบาล

เกี่ยวกับประกันการพยาบาล

1. ผู้ที่เข้าประกันการพยาบาล

 • ผู้ที่อาศัยในอำเภอโกเบอายุ 40-64ปี (ผู้ประกันตนประเภทที่ 2) และอยู่ในประกันการรักษาพยาบาล (เช่น ประกันสุขภาพหรือประกันสุขภาพพลเมือง เป็นต้น)
 • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65ปีขึ้นไป (ผู้ประกันตนประเภทที่ 1) เงินประกันจะคำนวณตามรายได้ของผู้ประกันตนหรือครอบครัว (เงินพื้นฐาน × 0.4เท่า~× 2.5เท่า (ขึ้นอยู่กับ 15ขั้นตอนที่เหมาะสม)) ซึ่งจะชำระโดยการหักออกจากเงินบำนาญหรือการโอนเข้าบัญชีธนาคาร เป็นต้น

2. การใช้บริการการพยาบาล

 • สำหรับการใช้บริการของประกันการพยาบาลของผู้ที่มีอายุ 65ปีขึ้นไป ก่อนอื่นให้ยื่นคำร้อง และจำเป็นต้องได้รับอนุญาต “ความจำเป็นในการพยาบาลและการช่วยเหลือ”
  【สภาพความจำเป็นต้องได้รับการพยาบาล】 เช่น สภาพป่วยติดเตียงหรือโรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการพยาบาลในการใช้ชีวิตประจำวันตลอด ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำ, การขับถ่าย, หริอการรับประทานอาหาร

  【สภาพความจำเป็นต้องช่วยเหลือ】ไม่จำเป็นต้องได้รับการพยาบาลตลอดเวลาแต่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน เช่น การทำงานบ้านหรือการแต่งตัว เป็นต้น
  การได้รับอนุญาตแบ่งเป็น 7ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทสามารถใช้บริการได้แตกต่างกันไป

  ※7 ประเภท ได้แก่ ความจำเป็นต้องช่วยเหลือประเภทที่ 1 และ 2
  ความจำเป็นต้องได้รับการพยาบาลประเภทที่ 1, ประเภทที่ 2, ประเภทที่3, ประเภทที่4, ประเภทที่ 5

 • ผู้ที่อายุตั้งแต่ 40ปี ถึง 65ปี สามารถใช้บริการได้ในกรณีที่อยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องได้รับการพยาบาลหรือ สภาพที่จำเป็นต้องช่วยเหลือ เช่น เป็นโรคที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองผิดปกติหรือโรคอัลไซเมอร์, มะเร็งระยะสุดท้าย, โรคที่เกิดจากความชรา (※โรคที่ระบุเฉพาะ)

  ※ โรคที่ระบุเฉพาะ ・・・ มะเร็งระยะสุดท้าย, โรคไขข้ออักเสบ, โรคกระดูกพรุนเนื่องจากกระดูกหัก, โรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองเช่น โรคเส้นเลือดในสมองตีบ, โรคอัลไซเมอร์จากการเข้าสู่วัยชรา เป็นต้น ซึ่งมีโรคที่ระบุเฉพาะรวมแล้ว 16โรค

3. ขั้นตอนตั้งแต่การยื่นคำร้องจนได้รับการอนุญาต

 • การยื่นคำร้องเพื่อได้รับการอนุญาตการพยาบาล :สามารถยื่นคำร้องหรือดำเนินขั้นตอนต่างๆได้อย่างสะดวก ที่「เอะกะโอะ โนะ มะโดะกุฉิ」หรือ「อันชิน สุโคะยะคะ เซนตา」↓
 • การตรวจสอบการได้รับอนุญาต :ผู้ตรวจสอบที่ได้รับเรื่องจากอำเภอจะทำการสอบถามครอบครัวหรือโรงพยาบาลที่เข้ารักษาตัวอยู่, และตรวจสอบสภาพร่างกายต่างๆ ตามมาตรฐานที่ใช้ทั่วประเทศ 74ข้อ รวมถึงตรวจสอบสภาพครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย↓
 • การใช้บริการพยาบาล :สามารถจัดทำแผนการดูแล (แคร์ แพลน), ใช้บริการการพยาบาลและจอง ได้ที่ 「เอะกะโอะ โนะ มะโดะกุฉิ」หรือ「อันชิน สุโคะยะคะ เซนตา」↓

4. ช่องทางการปรึกษา

 • ช่องทางปรึกษารวม ( บริการพยาบาล, การคุ้มครองสิทธิ, โรคอัลไซเมอร์, การทารุณกรรมผู้สูงอายุ)
  ⇒ ปรึกษาได้ที่ อันชิน สุโคะยะคะ เซนตา
 • การปรึกษาเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตความจำเป็นต้องพยาบาล
  ⇒ ปรึกษาได้ที่ อันชิน สุโคะยะคะ ณ ที่ทำการอำเภอ
 • การปรึกษาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิหรือความไม่ปลอดภัยในการจัดการทรัพย์สินในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่ป่วยโรคอัลไซเมอร์
  ⇒ ปรึกษาได้ที่ โกเบ อันชิน สะพอโตะ เซนตา (โทรศัพท์ 078-271-3740)
 • การปรึกษาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น การเปลี่ยนที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
  ⇒ ปรึกษาได้ที่ โกเบชิ สุไม โนะ อันชิน ชิเอนเซนตา “สุไมรุเนะโตะ” (โทรศัพท์ 078-647-9900)

 • การปรึกษาเกี่ยวกับความเสียหายของผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุ
  ⇒ ปรึกษาได้ที่ โกเบชิ เซคะทสึ โจโฮ เซนตา (โทรศัพท์ 078-371-1221)
 • การปรึกษาข้อร้องเรียนของการบริการพยาบาล
  ⇒ ปรึกษาได้ที่ ช่องทางปรึกษา ข้อร้องเรียนการบริการพยาบาล (ไคโกะซาบิสุ คุโจ) (โทรศัพท์ 078-332-5617)

5. งานช่วยเหลือการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับประกันพยาบาล อำเภอโกเบ

บริการส่งล่าม “การช่วยเหลือการสื่อสาร” เพื่อช่วยชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในอำเภอโกเบที่มีปัญหาในการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการเป็นภาษาญี่ปุ่น ในการตรวจสอบการได้รับอนุญาตความจำเป็นต้องพยาบาลหรือการจัดทำแผนการดูแล (แคร์ แพลน) เป็นต้น
รวมทั้งมีการจัดทำใบปลิวให้คำแนะนำเกี่ยวกับประกันการพยาบาลเป็นภาษาต่างๆอีกด้วย

 • 1. ไม่มีค่าใช้จ่าย ทางอำเภอโกเบจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการล่ามเอง

 • 2. หากต้องการใช้บริการ กรุณาส่งใบคำร้องได้ที่สมาคมที่ให้บริการหรือ ได้ที่อำเภอโกเบ นอกจากเจ้าตัวแล้ว ครอบครัว, Care manager, หรือ สมาคมที่ให้บริการสามารถยื่นคำร้องแทนได้
ภาษาที่รองรับ ใบปลิวเกี่ยวกับประกันการพยาบาล สมาคมที่ให้บริการ

ภาษาเกาหลี

NPO ศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยในโกเบ

TEL: 078-612-2402

ภาษาจีน

NPO ศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยในโกเบ

TEL: 078-612-2402

ศูนย์ภาษาต่างประเทศ FACIL

TEL: 078-736-3040

ภาษาโปรตุเกส

ชุมชนชาวบราซิลในคันไซ

TEL: 078-222-5350

ภาษาเวียดนาม

เวียดนาม ยูเมะ KOBE

TEL: 078-736-2987

ภาษาอังกฤษ

NPO ศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยในโกเบ

TEL: 078-612-2402

※รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ แผนกประกันและสวัสดิการ ฝ่ายอันชิน สุโคะยะคะ ในเขตที่ท่านอาศัย

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนพฤศจิกายน ปี 2022 หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ