• การดำเนินชีวิต ณ ประเทศญี่ปุ่นอาสาสมัคร

อาสาสมัคร

การบริจาคเสื้อผ้า

ชื่อองค์กร ภาษาที่รองรับ สถานที่ติดต่อ-อื่นๆ

NPO ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเสื้อผ้าประเทศญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น WEB

AAA เอเชีย & แอฟริกา

ภาษาญี่ปุ่น WEB

การบริจาคหนังสือ

ชื่อองค์กร ภาษาที่รองรับ สถานที่ติดต่อ - อื่นๆ

นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร

Japuraniiru = สมาคมความร่วมมือต่างประเทศโดยประชาชน

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ

 

WEB

นิติบุคคลเพื่อสาธารณประโยชน์ สมาคมอาสาสมัครนานาชาติShanti

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ

 

WEB

การบริจาคแสตมป์ใช้แล้ว

ชื่อองค์กร ภาษาที่รองรับ สถานที่ติดต่อ - อื่นๆ

สมาคมความร่วมมือทางการแพทย์ต่างประเทศของศาสนาคริสต์ประจำญี่ปุ่น (JOCS)

สำนักงานคันไซ

ภาษาญี่ปุ่น

 

WEB

นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร

Japuraniiru = สมาคมความร่วมมือต่างประเทศโดยประชาชน

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ

 

WEB

การบริจาคไปรษณียบัตรใช้แล้ว

ชื่อองค์กร ภาษาที่รองรับ สถานที่ติดต่อ - อื่นๆ
กองทุนการศึกษา ศาสนาคริสต์แห่งเอเชีย ภาษาญี่ปุ่น

 

WEB

นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร

Hunger Free World

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ

 

WEB
นิติบุคคลเพื่อสาธารณประโยชน์ JOICFP

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ

 

WEB

นิติบุคคลสมาคมเอเชีย

ชมรมเพื่อนเอเชีย
ภาษาญี่ปุ่น

 

WEB

ผู้ที่อยากเป็นอาสาสมัคร

 

ชื่อองค์กร ภาษาที่รองรับ สถานที่ติดต่อ - อื่นๆ

การประชุมสวัสดิการสังคมอำเภอโกเบ

ศูนย์ข้อมูลอาสาสมัคร

ภาษาญี่ปุ่น

 

WEB
Tokyo English for Lifeline (TELL) ภาษาอังกฤษ

 

WEB