• การย้ายเข้า(ที่อยู่ใหม่)・ การย้ายออก (จากที่อยู่เดิม)ขั้นตอนการย้ายเข้า・การย้ายออก