• การย้ายเข้า(ที่อยู่ใหม่)・ การย้ายออก (จากที่อยู่เดิม)การลงทะเบียนพลเมือง

ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม ปี 2012 เป็นต้นไป ได้มีการยกเลิกกฎหมายลงทะเบียนชาวต่างชาติและได้มีการเริ่มใช้ระบบการลงทะเบียนพลเมืองสำหรับพลเมืองที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาแทน


รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ผู้ที่ลงทะเบียนในใบพลเมืองนั้น ได้แก่ ผู้ที่ได้วีซ่าถาวร, ผู้ที่ได้รับบัตรไซริวการ์ดซึ่งเป็นผู้ที่มีระยะเวลาพำนักเกินกว่า 3เดือนขึ้นไปฃ

 • ขั้นตอน โดยปกติจะดำเนินการ ณ ที่ทำการตำบลหรือแผนกพลเมืองสำนักงานสาขาที่ตนเองลงทะเบียนพลเมืองไว้โดยไปด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถไปด้วยตนเองได้หรือในกรณีที่เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 16ปี สามารถให้คนในครอบครัวที่อาศัยด้วยกันที่มีอายุมากกว่า 16ปีขึ้นไปมาดำเนินการแทนได้ ในการดำเนินการจำเป็นต้องนำใบรับรองการพำนักถาวร หรือบัตรไซริวการ์ดมาด้วย

※ อนึ่ง ผู้ที่ดำเนินการล่าช้า กรุณาเขียนจดหมายแสดงเหตุผลและส่งไปยังศาลคดีเล็กน้อย อาจมีการสอบถามจากศาล และอาจมีการเสียเงินค่าปรับสูงสุดถึง 50,000เยน

กฎการเข้าประเทศแบบใหม่

ระยะเวลาการแจ้ง

เมื่อเข้าประเทศญี่ปุ่น และนับจากวันที่ได้ที่อยู่ภายใน 14วัน

สถานที่แจ้ง

ที่ทำการตำบลหรือแผนกพลเมืองสำนักงานสาขา ที่เขตที่อยู่

สิ่งที่จำเป็น

 • พาสปอร์ตของทุกคนที่ทำเรื่องย้ายเข้า
 • บัตรไซริวการ์ด (“ไม่จำเป็น” ในกรณีที่ไม่ได้รับที่สนามบิน) หรือ ใบรับรองการพำนักถาวร ของทุกคนที่ทำเรื่องย้ายเข้า
 • กรณีที่มาญี่ปุ่นเป็นครอบครัวหรือกรณีที่จะลงทะเบียนพลเมืองในเขตที่ครอบครัวอาศัยอยู่แล้วนั้น ให้นำใบรับรองแสดงความสัมพันธ์ครอบครัว(ความเกี่ยวข้องกัน) ที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศนั้น (ใบรับรองรายชื่อคนในครอบครัว, ใบทะเบียนสมรส, ใบรับรองการเกิด) และฉบับแปล กรุณาเซนต์ชื่อผู้แปลในเอกสารฉบับแปล
  訳文には、訳した人の署名をしてください

การย้ายเข้าจากนอกเขตอำเภอโกเบ

การแจ้งเรื่องย้ายเข้าจากนอกเขตอำเภอโกเบมายังอำเภอโกเบ ต้องแจ้งภายใน 14 วันนับจากวันที่ย้ายเข้า

ระยะเวลาการแจ้ง

ภายใน 14วันนับจากวันที่ย้ายเข้ามา (ไม่ใช่วันที่แจ้งเรื่องย้ายออกจากเขตอื่นที่เคยอยู่)

สถานที่แจ้งเรื่อง

ที่ทำการตำบลหรือแผนกพลเมืองสำนักงานสาขา ที่เขตที่อยู่

สิ่งที่จำเป็น

 • ใบรับรองการย้ายออก (กรุณาขอใบรับรองเมื่อแจ้งย้ายออกจากที่อยู่เดิม)
 • บัตรไซริวการ์ด หรือ ใบรับรองการพำนักถาวร ของทุกคนที่ทำเรื่องย้ายเข้า
 • บัตรมาย นัมเบอร์ทสึฉิการ์ด หรือ บัตรโกะจินบันโกการ์ด (บัตรแสดงเลขประจำตัว)

การย้ายออกจากอำเภอโกเบ

การแจ้งเรื่องย้ายออกจากอำเภอโกเบ เมื่อทำการแจ้งย้ายออกที่ทำการตำบลจะออกใบรับรองการย้ายออก กรุณาแจ้งย้ายเข้าที่เขตที่อยู่ใหม่ภายใน 14วันนับจากวันที่ได้ย้ายไปยังที่อยู่ใหม่แล้ว
กรณีที่ไปอยู่ที่ต่างประเทศ หรือ ได้รับการอนุญาตให้กลับเข้ามาใหม่ re-entry หากพำนักในต่างประเทศเกินกว่า 1ปี จำเป็นต้องแจ้งเรื่องย้ายออกด้วย


กรณีที่เจ้าบ้านทำการย้ายออก ให้คนในครอบครัวที่อยู่ต่อเลือกเจ้าบ้านใหม่และทำแจ้งเรื่องเปลี่ยนเจ้าบ้าน (เซะไทนุชิเฮนโคโทะโดะเกะ)

ระยะเวลาแจ้งเรื่อง

สามารถแจ้งย้ายออกได้ล่วงหน้า 14วันก่อนวันที่จะย้าย หรือสามารถแจ้งได้หลังจากที่ย้ายแล้วก็ได้ หากแจ้งหล้งจากย้ายแล้ว ต้องแจ้งภายใน 14วันหลังจากที่วันที่ย้าย (สามารถแจ้งได้ทางไปรษณีย์)

สถานที่แจ้ง

ที่ทำการตำบลหรือแผนกพลเมืองสำนักงานสาขาที่ลงทะเบียนพลเมืองไว้ และสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะทำการแจ้งได้แก่

 • เอกสารยืนยันตัวตนของผู้แจ้ง เช่น ไซริวการ์ด, ใบรับรองการพำนักถาวร, ใบขับขี่
 • เอกสารยืนยันตัวตนของผู้แจ้ง เช่น ไซริวการ์ด, ใบรับรองการพำนักถาวร, ใบขับขี่
 • บัตรมาย นัมเบอร์ทสึฉิการ์ด หรือ บัตรโกะจินบันโกการ์ด (บัตรแสดงเลขประจำตัว)

การย้ายตำบลภายในอำเภอโกเบ

การแจ้งย้าย จากตำบล A ไปยังตำบล B ภายในอำเภอโกเบ ( ตัวอย่างเช่น จากตำบลสุมะย้ายไปยังตำบลฉูโอ)
กรุณาแจ้งเรื่องย้ายเข้าที่ในเขตที่อยู่ใหม่ ที่ทำการตำบล B ภายใน 14วันนับจากวันที่ย้ายเสร็จสิ้น (ตัวอย่างเช่น จากตำบลสุมะย้ายไปยังตำบลฉูโอ ให้ไปทำเรื่องที่ ที่ทำการตำบล ฉูโอ)

ระยะเวลาการแจ้ง

ภายใน 14วันนับจากวันที่ย้ายเสร็จสิ้น

สถานที่แจ้ง

ที่ทำการตำบลหรือแผนกพลเมืองสำนักงานสาขา ที่เขตที่อยู่ใหม่

สิ่งที่จำเป็น

 • บัตรไซริวการ์ด หรือ ใบรับรองการพำนักถาวร ของทุกคนที่ทำเรื่องย้ายเข้า
 • บัตรประกันสุขภาพพลเมือง, บัตรประกันตนสำหรับผู้ที่เข้าระบบประกันการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุตอนปลาย
 • บัตรมาย นัมเบอร์ทสึฉิการ์ด หรือ บัตรโกะจินบันโกการ์ด (บัตรแสดงเลขประจำตัว)

การย้ายภายในตำบลเดียวกัน

ระยะเวลาการแจ้ง

ภายใน 14วันนับจากวันที่ย้ายเสร็จสิ้น

สถานที่แจ้ง

ที่ทำการตำบลหรือแผนกพลเมืองสำนักงานสาขา ที่เขตที่อยู่

สิ่งที่จำเป็น

 • บัตรไซริวการ์ด หรือ ใบรับรองการพำนักถาวร ของทุกคนที่ทำเรื่องย้ายเข้า
 • บัตรมาย นัมเบอร์ทสึฉิการ์ด หรือ บัตรโกะจินบันโกการ์ด (บัตรแสดงเลขประจำตัว)

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนธันวาคม ปี 2012
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ