• คุณสมบัติคุณสมบัติความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

คุณสมบัติภาษาญี่ปุ่น

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
JLPT
ปัจจุบันผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ละแห่งทั่วโลกนั้นได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นจริงๆได้มากขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะเดียวกัน ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเองก็มีความต้องการที่อยากจะวัดความรู้, หรือได้การรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่นที่ตนเองได้เรียนมาเพิ่มมากขึ้นด้วย
เพื่อตอบรับความต้องการดังกล่าว ในปี 1984 จึงได้เริ่มจัดสอบ “การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น” ขึ้น

WEB
การวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นประยุกต์
J.TEST
การวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นประยุกต์ เริ่มจัดสอบตั้งแต่ปี 1991 เพื่อเป็นสอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติ
ผู้เข้าสอบมีประมาณ 70,000คนต่อปี ซึ่งมีทั้งพนักงานบริษัท, นักเรียนชาวต่างชาติ, นักเรียนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
ซึ่งจัดสอบ 6ครั้งต่อปี

WEB
การสอบสนทนาภาษาญี่ปุ่น อะรุคุ
JSST
JSST เป็นการสอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่นในการสนทนาที่สามารถสอบได้ทางโทรศัพท์ไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเป็นการสอบวัดความสามารถในการนำภาษาญี่ปุ่นไปประยุกต์ใช้ ทั้งผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นและบริษัทจำนวนมากนำการสอบนี้ไปใช้

JSST มีความแตกต่างจากการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่เป็นการสอบแบบข้อเขียน เพราะเป็นการสอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่นในการนำไปประยุกต์ใช้ การประกอบความรู้ภาษาญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น คำศัพท์, ไวยากรณ์, หรือการออกเสียงเข้าด้วยกัน ณ “ตอนนั้น, สถานที่นั้น” ซึ่งสามารถวัดความสามารถในเรียบเรียงบทสนทนาได้ การสนทนา เป็นการ “คิด” “สร้างสรรค์” ด้วยตัวเอง ผู้เข้าสอบจะได้หัวข้อเพื่อ “คิด” “สร้างสรรค์” บทสนทนาภาษาญี่ปุ่น ในการประเมินผลความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในทางธุรกิจ

WEB
การสอบเพื่อเรียนต่อประเทศญี่ปุ่
EJU
การสอบเพื่อเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นหรือEJU เป็นการสอบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย (คณะต่างๆ)ของประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ

WEB
BJT
การสอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
BJTการสอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่นในเชิงการสื่อสารทางธุรกิจว่าอยู่ในระดับใด (Proficiency Test) การให้คะแนนเป็นไปตามทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบ IRT โดยให้คะแนนตั้งแต่ 0-800 และแบ่งเป็น 6ระดับ ได้แก่ J1+~J5 จุดเด่นคือสามารถหาค่าสัมบูรณ์ของความสามารถ และสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความสามารถของผู้สอบได้อีกด้วย

WEB

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนมิถุนายน ปี 2015
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ