• ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยที่จัดสรรโดยเทศบาล

เทศบาลอำเภอโกเบมีเป้าประสงค์ในการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่มีปัญหาในการหาที่อยู่อาศัยหรือครอบครัวที่มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยที่ค่าเช่าไม่สูงมากนัก

ในส่วนของการรับสมัครมีเงื่อนไขที่จำเป็นในการตัดสิน เช่น เป็นผู้ที่อาศัยภายในอำเภอโกเบ, มีอาชีพหรือมีรายได้หรือไม่  หากผู้ที่สมัครมีจำนวนมาก จะใช้วิธีจับฉลากในการตัดสินผู้ที่จะได้เข้าอยู่

 

ที่อยู่อาศัยที่จัดสรรโดยเทศบาลจะเปิดรับสมัครผู้เข้าอาศัยทุกปี ซื่งช่วงเวลาที่เปิดรับได้แก่ ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม, สิงหาคม, พฤศจิกายน และกุมภาพันธ์ ข้อมูลการรับสมัครจะแจ้งผ่านทางใบปลิวประชาสัมพันธ์ สามารถรับใบสมัครได้ที่ที่ทำการตำบล หากที่อยู่อาศัยใดที่ไม่ได้เปิดรับสมัครตามกำหนดการ สามารถสมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยที่จัดสรรโดยเทศบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • 1. เงื่อนไขเกี่ยวกับพื้นที่ที่อยู่อาศัย (สถานที่อยู่)
  ・ครอบครัวที่มีที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงาน ภายในอำเภอโกเบ
  ・ครอบครัวที่ต้องอาศัยนอกเขตอำเภอโกเบ เนื่องจากเกิดความเสียหายภายในอำเภอโกเบ อันเนื่องมาจากเหตุแผ่นไหวใหญ่ฮันชินอะวะจิไดชินไซ
 • 2. เงื่อนไขลักษณะโครงสร้างครอบครัว
  ・ครอบครัวที่มีมากกว่า 2 คนขึ้นไปโดยให้ความสำคัญแบบ「พ่อแม่ลูก」「สามีภรรยา」
  ・กรณีที่อาศัยตามลำพังนั้น จะต้องเป็นบุคคลที่อายุมากกว่า 60ปีขึ้นไป หรือผู้พิการ หรือผู้ที่ต้องได้รับการอุปการะค่าเลี้ยงดู เป็นต้น
 • 3. ครอบครัวที่มีเงินรายได้ต่อเดือนตามข้อกำหนดของรัฐบาล (จำนวนเงินรายได้สุทธิต่อปีของครอบครัวที่หักเงินลดหย่อนออกแล้วหารด้วย 12) ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
 • 4. ครอบครัวที่ที่อยู่ปัจจุบันได้รับความเดือดร้อน
 • 5. ผู้สมัคร(ตัวจริง) หรือผู้ที่อาศัยร่วมไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ใช้ความรุนแรง

※ที่อยู่อาศัยลักษณะเฉพาะนั้น อาจมีคุณสมบัติหรือเงื่อนไขอื่นๆที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น ตามประเภทการรับสมัคร

ประเภทที่อยู่อาศัยที่จัดสรรโดยเทศบาลอำเภอโกเบ

ที่อยู่อาศัยที่จัดสรรโดยเทศบาลมีทั้งหมด 3ประเภท ได้แก่ ที่อยู่อาศัยที่คัดเลือกโดยการให้คะแนน, ที่อยู่อาศัยทั่วไป, และที่อยู่อาศัยลักษณะเฉพาะ

 • ที่อยู่อาศัยที่คัดเลือกโดยการให้คะแนน คือ อะไร?
  วิธีการคัดเลือกผู้เข้าอาศัยที่ดูจากคะแนนรวมทั้งหมด ซึ่งจะใช้วิธีให้คะแนนในหัวข้อต่างๆตามระดับความเดือดร้อนในการหาที่อยู่อาศัยของผู้สมัครเช่น สภาพรายได้หรือค่าเช่าบ้าน, สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย, สภาพครอบครัว เป็นต้น

 • ที่อยู่อาศัยลักษณะเฉพาะคืออะไร?
  ที่อยู่อาศัยที่ให้สิทธิแก่ครอบครัวที่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดก่อน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีบุตร , ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ หรือ ครอบครัวที่มีผู้พิการ เป็นต้น การรับสมัคร ใช้คุณสมบัติเดียวกับ ที่อยู่อาศัยทั่วไป แต่มีเงื่อนไขอื่นที่จำเป็นเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประเภทของที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท

 • ที่อยู่อาศัยทั่วไปคืออะไร?
  ที่อยู่อาศัยที่จัดสรรโดยเทศบาลที่นอกเหนือจากที่อยู่อาศัยที่คัดเลือกโดยการให้คะแนนและที่อยู่อาศัยลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้สมัครตามที่ได้กล่าวมาแล้วตามหัวข้อข้างบน

เกี่ยวกับระบบการให้ความช่วยเหลือ

เลขฉลากหลายจำนวนสำหรับผู้ที่ตกรอบหลายครั้ง

เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ตกรอบหลายครั้งหรือผู้ที่มีสิทธิก่อน ( ผู้ที่สูญเสียที่อยู่อาศัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ฮันชิน อะวะจิไดชินไซ, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ,ครอบครัวพ่อลูก หรือแม่ลูก เป็นต้น) ได้รับคัดเลือกได้ง่ายขึ้น จะทำการเพิ่มเลขฉลากอีก 1-9ใบ ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ตกรอบและสภาพครอบครัวของผู้สมัคร

*『ที่อยู่อาศัยทั่วไป』จำนวนครั้งที่ตกรอบของการเปิดรับสมัครตามกำหนดเวลา สามารถนับเป็นประวัติได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับคัดเลือก หรือได้เลื่อนเป็นตัวสำรองนั้น จำนวนครั้งที่ตกรอบจะกลับมานับเป็น 0

จำนวนเลขฉลาก (อัตราการได้รับคัดเลือก)

ประเภท ตกรอบ 0-4 ครั้ง ตกรอบ 5-9 ครั้ง ตกรอบ 10-14 ครั้ง ตกรอบมากกว่า 15 ครั้ง ตกรอบ 20-24 ครั้ง ตกรอบมากกว่า 25 ครั้ง
ผู้สมัครทั่วไป 1 อัน (1 เท่า) 3 อัน (3 เท่า) 4 อัน (4 เท่า) 5 อัน ( 5 เท่า) 6 อัน ( 6 เท่า) 7 อัน ( 7 เท่า)
ผู้ที่มีสิทธิก่อน 2 อัน ( 2 เท่า) 5 อัน ( 5 เท่า) 6 อัน ( 6 เท่า) 7 อัน ( 7 เท่า) 8 อัน ( 8 เท่า) 9 อัน ( 9 เท่า)

※ ผู้ที่มีสิทธิก่อนคืออะไร ? ⇒ กรุณาดูตารางถัดไป 「ผู้ที่มีสิทธิก่อนสำหรับการจับฉลาก」

ผู้ที่มีสิทธิก่อนสำหรับการจับฉลาก

 • มีเอกสารรับรองว่าประสบภัย 「พังทลาย (เพลิงไหม้)ทั้งหมด」หรือ「พังทลาย(เพลิงไหม้)ครึ่งเดียวจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ฮันชินอะวะจิไดชินไซ อีกทั้งผู้ที่สามารถรับรองได้ว่าที่อยู่อาศัยได้รื้อถอนเสร็จสิ้นแล้วหรือมีกำหนดการว่าจะรื้อถอนด้วย
 • ครอบครัวที่มีผู้มีอายุมากกว่า 65ปีขึ้นไปเท่านั้น (รวมถึงผู้ที่อาศัยเพียงลำพัง)
 • ครอบครัวที่มีสามีภรรยาคนใดคนหนึ่งอายุมากกว่า 65ปีขึ้นไป (รวมถึงครอบครัวที่มีผู้มีอายุมากกว่า 65ปีขึ้นไป)
 • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65ปีขึ้นไป (รวมถึงสามีภรรยาคนใดคนหนึ่งที่มีอายุมากกว่า 65ปีขึ้นไป) กับครอบครัวที่มีแค่ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 18ปีบริบูรณ์
 • ครอบครัวที่มีผู้พิการระดับกลางขึ้นไป (คู่มือบุคคลทุพพลภาพ ระดับ1-4, คู่มือสวัสดิการสุขภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ระดับ 1-2 , คู่มือกายภาพ A・B1, เงินบำนาญผู้พิการระดับ 1・2, ผู้ที่มีอาการป่วยรักษายาก)
 • ครอบครัวที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่อายุยังไม่ครบ 20ปีบริบูรณ์ โดยที่ไม่มีสามี หรือภรรยา
 • ครอบครัวที่สามีภรรยาหรือ คู่หมั้นอายุรวมกันต่ำกว่า 70ปี
 • ครอบครัวที่มีเด็กอายุไม่ครบ 18ปีบริบูรณ์อยู่ร่วมกัน 3กันขึ้นไป
 • ครอบครัวที่อยู่ร่วมกับเด็กที่ต่ำกว่านักเรียนมัธยมต้น
 • ครอบครัวที่มี ผู้ที่เข้าสถานพักฟื้นโรคเรื้อน, ผู้เสียหายจากการกระทำความรุนแรง, ผู้พลัดถิ่นในจีนช่วงสงครามโลกและ เหยื่ออาชญากรรม

ช่องทางติดต่อสอบถาม

Kobe Sumai Machizukuri Kosha
TEL: 078-647-9804

2016年12月時点で確認できるデータに基づいております。その後、新しい制度ができたり、制度が変わる場合もありますのでご注意下さい。 なお、リンク先のホームページは、作成者の責任において運営されているものであり、神戸市はその内容等についての責任を一切負いません。