• การย้ายเข้า(ที่อยู่ใหม่)・ การย้ายออก (จากที่อยู่เดิม)การเปลี่ยนใบรับรองการลงทะเบียนชาวต่างชาติเป็นใบเเสดงสถานะพลเมือง

การรับรองผู้ที่ “ลงทะเบียนชาวต่างชาติ” (ไกโคคุจินโทโระคุ) ตั้งแต่ วันที่ 9 กรกฎาคม ปี 2012เป็นต้นไป ได้เปลี่ยนเป็นการรับที่เรียกว่า “สำเนาใบพลเมือง” (จุมินเฮียวโนะอุทสึชิ)
การรับรอง ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่และอื่นๆ จะแสดงใน“สำเนาใบพลเมือง” (จุมินเฮียวโนะอุทสึชิ) (เฉพาะเนื้อหาหลังจากวันที่ 9 กรกฎาคม ปี 2012เท่านั้น ดูเพิ่มเติมได้ที่เนื้อหาด้านล่างนี้)

  • ชื่อ-นามสกุล (และนามแฝง), เพศ, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่จะถูกบันทึกลงไปด้วย ในส่วนของผู้ที่ได้วีซ่าพำนักถาวรหรือผู้ที่ได้วีซ่าพำนักระยะกลาง-ยาว สามารถขอการรับรองเกี่ยวกับประเภทของวีซ่าการพำนัก, ระยะเวลาการพำนัก, ใบรับรองวีซ่าการพำนักถาวร, หมายเลขบัตรไซริวการ์ด ได้
  • และสามารถขอการรับรองของสมาชิกทุกคนในครอบครัวหรือเฉพาะบางคนได้เช่นกัน

(สถานที่ยื่นคำร้อง)

ที่ลงทะเบียนไว้ในภายในเขตอำเภอโกเบสามารถยื่นคำร้องขอเอกสารได้ที่ ที่ทำการตำบลภายในอำเภอโกเบ, แผนกพลเมืองของสำนักงานสาขา, สำนักงานสาขา, ศูนย์บริการต่างๆ

〈สิ่งที่จำเป็น〉

  • เอกสารยืนยันตัวตน เช่น “ไซริวการ์ด”, “ใบรับรองวีซ่าการพำนักถาวร”, “ใบขับขี่” กรณีให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องแทน จำเป็นต้องมีหนังสือมอบฉันทะด้วย
  • ค่าธรรมเนียม 1ฉบับ 300เยน

*ข้อควรระวัง*

ที่อยู่หรือรายละเอียดของครอบครัวที่มีมาก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม จะไม่ได้รับการบันทึกไว้ใน สำเนาใบพลเมือง
หากมีความจำเป็นต้องใช้รายชื่อการลงทะเบียนชาวต่างชาติ ท่านจำเป็นต้องยื่นขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับทางฝ่ายที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแผนกเลขานุการกระทรวงยุติธรรม
รวมทั้ง หากต้องการข้อมูลลงทะเบียนชาวต่างชาติของผู้ที่เสียชีวิต ท่านจำเป็นต้องยื่นเรื่องต่อกรมการตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงยุติธรรม
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ของกระทรวงยุติธรรม

  • เกี่ยวกับการยื่นขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกระทรวงยุติธรรม (ฝ่ายที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล) (เวปไซต์ภายนอก)

    https://www.moj.go.jp/isa/publications/privacy/index.html
  • เกี่ยวกับการขอใบรับรองข้อมูลลงทะเบียนชาวต่างชาติของผู้ที่เสียชีวิต (เวปไซต์ภายนอก)

    https://www.moj.go.jp.

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนตุลาคม ปี 2016
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ