• WelfareUkol sa mga hakbang sa pampublikong tulong sa pamumuhay ng mga dayuhang nangangailangan

(May 8, 1954)

(No. 382 ng Inilathala)

(Notisya sa bawat Gobernador ng bawat Prepektura mula sa Director of Social Affairs Bureau, Ministry of Health and Welfare)

 

Ang ukol sa mga hakbang sa pampublikong tulong sa pamumuhay ng mga dayuhang nahihirapan sa pamumuhay,datapwat sinusubukan mong matiyak na walang mga pagkukulang habang nasa posisyon, ang mga patnubay sa pangangasiwa ay inayos gaya ng ipinapakita sa mga sumusunod sa ibaba, pagkatapos maunawaan, sana’y gawin mo ang lahat ng posibleng hakbang ng pagpapatupad nito.

 

Tala

Pang-1

Ayon sa Artikulo 1 ng Batas sa Pampublikong Tulong sa Pamumuhay (Tinukoy bilang isang “Batas”.), ang mga dayuhan ay hindi napapailalim sa nasambit na batas, pansamantala, para sa mga dayuhang nahihirapan sa pamumuhay ay bigyan ng kinakailangang pampublikong tulong na ayon sa mga prosesong nasa mga sumusunod sa ibaba alinsunod sa pamamaraan sa pagtrato sa pagpapatupad ng mga pasya ukol sa pampublikong tulong sa pamumuhay para sa pangkalahatang mamamayan. Gayunpaman, dahil sa agarang mga pangyayari ng aplikante para sa pampublikong tulong o nang sinumang miyembro ng kanyang sambahayan, kung walang oras upang isagawa ang mga proseso na itinakda sa mga sumusunod sa ibaba, pansamantala ay ipatupad ang pampublikong tulong ayon sa mga probisyon ng Artikulo 19 Seksyon 2 o Artikulo 19 Seksyon 6 ng batas, pagkatapos nito ay maaaring gawin ang mga proseso na nasa mga sumusunod sa ibaba.

 

(1)          Ang mga dayuhang nahihirapan sa pamumuhay na nais makatanggap ng pampublikong tulong, ay kinakailangang may residence card na batay sa Immigration Control and Refugee Recognition Act (Cabinet Order No.319 ng taong 1951 na tinawag na “Immigration Act”) o batay sa isang kasunduan sa kapayapaan sa Japan na isang espesyal na batas tungkol sa Immigration Control ng mga taong tumalikod bilang Japanese nationals (Batas No.71 ng taong 1991 na tinawag na “Immigration Special Law”) na sertipiko bilang isang special permanent resident na nakatala ang tirahan ng taong nahihirapan sa pamumuhay para sa karampatang ahensiyang nagpapatupad ng pampublikong tulong, magsumite ng aplikasyon para sa pampublikong tulong na nakasaad ang nasyonalidad ng aplikante o nang taong nangangailangan ng pampublikong tulong at magpakita ng wastong residence card o espesyal na sertipiko bilang isang permanent resident sa ahensiyang nagpapatupad ng pampublikong tulong na may hurisdiksyon sa lugar na tinitirhan ng taong naghihirap na siyang nakatala sa sertipiko bilang isang permanent resident.

 

(2)          Kapag ang inilarawan sa nakaraang isyu ng application form ay isinumete at

ipinakita ang residence card o sertipiko bilang special permanent resident,ang nagpapatupad na ahensiya para sa pampublikong tulong ay paghahambingin ang mga nilalaman ng application form sa mga nilalaman ng residence card o sertipiko ng special permanent resident, kukumpirmahin ang mga nakasaad sa pinunang application form.

 

(3)          Kapag napag-alaman sa nakuhang kumpirmasyon sa nakaraang isyu na ang dayuhan ay nasa estado na nangangailangan ng pampublikong tulong, ang tagapagpatupad na ahensiya para sa pampublikong tulong ay dapat na agad na iulat sa Gobernador ng Prepektura kasama ang kopya ng application form at isang dokumentong isinasaad ang numero ng residence card o numero ng sertipiko ng special permanent resident na aplikante o nang taong nangangailangan ng pampublikong tulong.

 

(4)          Ang Gobernador ng Prepektura na nakatanggap ng ulat mula sa ahensiyang nagpapatupad ng pampublikong tulong ay nagsabi na ang taong nangangailangan ng pampublikong tulong, kukumpirmahin na ang taong ito ay hindi makakatanggap ng kinakailangang pampublikong tulong o suporta mula sa tanggapan ng kinatawan o konsulado ng bansang kinabibilangan (kung mayroong sangay ay sa sangay) o sa organisasyon at iba pa na namamagitan, at ang resulta ay ipapaalam sa ahensiyang nagpapatupad ng pampublikong tulong.

 

Pang-2

Kung ang dayuhan na nahihirapan sa pamumuhay ay isang Koreyano o Taiwanese ang mga proseso sa (3) at (4) sa itaas ay pansamantalang hindi kinakailangan.

 

Pang-3

Kung ang isang dayuhan ay hindi na nangangailangan ng pampublikong tulong dahil sa nagkaroon na nang matatag na trabaho, alinsunod sa probisyon ng pang-4 sa Artikulo 55, talata 1 ng batas, ang pagbibigay ng mga benepisyo sa kalayaang makapagtrabaho.

 

Pang-4

Ang mga nakatanggap ng pampublikong tulong na mga dayuhan (mga nasa pagitan ng unang Marso 31 pagkatapos ng araw na umabot sa edad na 18 at ordinansa para sa pagpapatupad ng Batas sa Pampublikong Tulong (Ministry of Health and Welfare Ordinance No. 21 ng taong 1950) na limitado sa mga taong katumbas ng mga nakasaad sa pang-7 ng Artikulo 18.) ay inaasahang papasok sa tinukoy na pasilidad ng edukasyon at pagsasanay na itinakda sa pang-5 ng Artikulo 55, talata 1 ng batas, upang mabigyan ang dayuhan ng preparatory allowance para sa pagpasok sa mas mataas na edukasyon alinsunod sa mga probisyon ng parehong talata.