• WelfareBookmark para sa Living Assistance

Ang aklat na ito na tungkol sa Welfare Protection ay isinulat sa paraang madaling maunawaan, kaya siguraduhing basahin ito.
Gayundin, ilagay ito sa isang ligtas na lugar upang maaari mo itong sanggunian sa anumang oras.

Ano ang Welfare Protection?

Layunin ng bansa na matulungan ang mga taong may problem sa pamumuhay, at upang makapamuhay ng maayos sa sariling kakayahan sa lalong madaling panahon.
Karapatan ng mga mamamayan ng bansa ang makatanggap ng tulong, kaya kung mayroong problema sa pamumuhay, kahit na sino ay maaaring makatanggap ng tulong.
Sa Welfare Protection ay mayroong 8 uri ng tulong ①Tulong sa pamumuhay, ②Tulong sa pabahay, ③Tulong sa pang-edukasyon, ④Tulong sa medical, ⑤Tulong sa pangangalaga, ⑥Tulong sa panganganak, ⑦Mga tulong sa pangkabuhayan, ⑧Tulong sa libing, na maaaring matanggap depende sa lagay ng pamumuhay at kita ng sambahayan.

Pamamaraan ng proseso para sa welfare protection

Sa proseso ng aplikasyon sa welfare protection ay kinakailangang sabihin ang sitwasyon ng problema sa pamumuhay, at kinakailangang isumite ang mga dokumentong kinakailangan sa proseso. Magsasagawa ng pagsisiyasat ang nakatalagang tauhan, ipagbibigay-alam sa pamamagitan ng pagpapadala ng liham ng Welfare Office kung maaaring makatanggap ng tulong o hindi.
Kung lumampas ang 30 araw at walang natatanggap na tawag o liham mula sa tanggapan ng Welfare, itanong sa dahilan sa tanggapan ng Welfare.

Mangyaring kumunsulta sa tanggapan ng Welfare

Sa tanggapan ng Welfare, ay may mga taong nakatalaga (case-worker) upang alamin ang mga problema at alalahanin sa pamilya, iba’t-ibang suliranan na siyang tutulong sa paglutas ng mga ito. Pupunta siya sa iyong bahay upang magsiyasat, at alamin ang iyong problema, kung kaya huwag mag-atubili kung mayroong problema sa pamumuhay. Sa patakaran, hindi maaaring tumugon sa mga naganap na, kaya mangyaring mag-ulat o kumunsulta nang maaga hangga’t maaari.

Ano ang mga pinhihintulutan kapag tumatanggap ng tulong

Kapag tumatanggap ng tulong, may Karapatan ka sa mga sumusunod.

 • Hindi ititigil o mababawasan ang tulong sa gastos ng walang matuwid na dahilan.
 • Walang pera, bagay o mga Karapatan sa welfare protection ang maaaring agawin.
 • Walang buwis na ipapataw sap era o mga bagay na natatanggap sa welfare protection.

Tungkol sa tulong sa gastos ng Welfare Protection

Sa ilalim ng Sistema ng Welfare Protection, ang buwanang pagbabayad ay sumasaklaw sa mga gastos na kinakailangan para sa pang-araw-araw na buhay, tulad ng gastos sa pagpapalit ng mga damit, kagamitan sa bahay at mga bagay na kailangan sa bahay at maging ang gastos sa transportasyon.
Gayunpaman, sa mga kaso kung saan kinakailangan ang mga espesyal na gastos dahil sa pagpapatala sa paaralan, paghahanap ng trabaho, relokasyon, trasportasyon para sa pagpunta sa ospital kung may kapansanan o may sakit upang magpagamot atbp, maaaring ibigay ng hiwalay ay gastos para ditto.. Gayunpaman, dapat matugunan ang ilang mga kundisyon, at mayroong limitasyon sa halaga ng pagbabayad.
Kung mayroon kang anumang problema sa mga sitwasyon sa itaas, kumunsulta muna sa tanggapan ng welfare.

※Sa patakaran, kinakailangan ang paunang aplikasyon para sa welfare protection. Siguraduhing kumunsulta sa tanggapan ng welfare ng maaga.
Ang mga dokumento tulad ng mga resibo ay kinakailangan para makatanggap ng tulong.

Kapag nagkasakit

 • Maaaring makakuha ng isang medical na pagsusuri sa itinalagang ospital o klinika, kaya mangyaring kumuha ng “Ticket Medical” sa tanggapan ng welfare bago pumunta sa ospital (mangyaring dalahin ang inyong seal).
 • Sa kaso ng biglaang pagkakasakit sa gabi o sa araw ng pista opisyal, maaari ng ipakita sa ospital o sa doctor ang inyong Notice of Payment for Protection Expenses (Night-holiday Emergency Consultation Card). Mangyaring ipagbigay-alam sa tanggapan ng welfare sa lalong madaling panahon pagkatapos ng konsulta sa doctor.
 • Mangyaring ipagbigay-alam kung magaling na ang sakit o hindi na kailangang magpasuri.
 • Kapag nagkaroon ng Health Insurance ID (hindi kasama ang National Health Insurance), mangyaring ipagbigay-alam kung ito ay naiwala. Hindi maaaring gamitin ang National Health Insurance Card habang tumatanggap ng tulong.
 • Kung nasuspinde o binawi ang tulong, mangyaring ibalik kaagad ang “Notice of Payment for Protection Expenses (Night-holiday Emergency Consultation Card)” sa tanggapan ng welfare. Ang hindi tamang paggamit ay maaaring magresulta ng parusa.
 • Kung kinakailangang suriin ang lumalang kalagayan ng taong tumatanggap ng tulong, hihilingin ng tanggapan ng welfare ang mga opinion mula sa mga doctor sa ospital sa konsultasyon.

Kapag hindi nasisiyahan sa nagging desisyon ng Welfare

Kung mayroong hindi maunawaan o may mga katanungan tungkol sa naging desisyon ng welfare, mangyaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng welfare para sa maipaliwanag. Kung hindi ka nasisiyahan, maaari kang humiling sa gobernor ng Hyogo ng pagsusuri sa loob ng 60 araw simula sa araw mataposs na malaman ang naging desisyon. At kung lumampas ang 30 araw na walang kasagutan o gabay tungkol sa aplikasyon ng welfare protection, maaari ding humiling ng pagsisiyasat. Subalit, ang mga dayuhang nasyonalidad ay hindi maaaring humiling ng pagsisiyasat para sa nagging pasya.

Tungkol sa suporta

Habang tumatanggap ng welfare protection, maaari din na makatanggap ng mga suportang katulad ng mga sumusunod, mangyaring sumangguni sa taong nakatalaga.

 • Eksempsyon mula sa National Pension Insurance Premium (Bukod ang mga opsyonal na kasali)
 • Eksempsyon mula sa bayad sa NHK
 • Eksempsyon mula sa lungsod at prefectural na pagbubuwis
 • Buwis sa pag-aari Hindi kasali ang mga tahanan na tumatanggap ng tulong para sa pamumuhay
 • Mutual Aid ng mga may kapansanan Eksepsyon mula sa unang pagbabayad

Ano ang nararapat gawin

Mangyaring gawin ang mga sumusunod bago tumanggap at pagkatapos tumanggap ng welfare protection.

 • Ang mga may kakayahang magtrabaho ay paghahanapin ng trabaho na nababagay sa sariling kakayahan.
 • Ide-dispose ang anumang mga ari-arian na hindi mo kailangan nang direkta upang mabuhay (lupa, bahay, kotse, life insurance, atbp).
 • Kung makakakuha ng tulong mula sa mga magulang at kapatid, Gawain ito.
 • Kung mayroon kang anumang mga pension, benepisyo, insurance, atbp, idaan sa proseso ng pagtanggap ang lahat.
 • Ang mga taong may sakit ay kinakailangang sumunod sa mga tagubilin ng mga kawani at doctor, at alagaan ang kanilang kalusugan, upang maging malusog sa lalong madaling panahon.
 • Sikaping magtipid, upang mapanatili at mapagbuti ang pamumuhay.

Ang mga iuuulat mo

Sa Sistema ng Welfare Protection, kapag nagbago ang kalagayan ng pamumuhay at ang pananalapi ng sambahayan ay, kinakailangang ipagbigay-alam kaagad sa lalong madaling panahontumanggap. Kapag hindi mo nagawang ipagbigay-alam ang mga bagay n dapat na ipagbigay-alam, o kaya ay iba sa katotohanan ang mga iniulat, tumanggap ng tulong ng hindi matuwid, maaaring hilingin na ibalik ang tulong na gastos o kaya ay maparusahan ng ayon sa pagsuway sa batas, kaya kung may mga bagay na tungkol sa mga sumusunod ay kaagad na ipagbigay-alam sa lalong madaling panahon.

 • Kung nabago ang bilang ng miyembro ng pamilya (nanganak, may namatay, may nadagdag, may umalis)
 • Kung nabago ang lugar na tinitirahan, nabago ang upa sa bahay
 • Kung nakapagtatrabaho na, kung nabago ang trabaho o tumigil sa pagtatrabaho
 • kung may kita tulad ng suweldo, pension, benepisyo, o remittance, at pambihirang kita tulad ng pera ng Insurance, kabayaran (kasama ang kita sa part-time na trabaho o hiniram na pera ng high school na mag-aaral)
 • Kung nadagdagan o nabawasan ang kita tulad ng suweldo, pension, benepisyo at remittance
 • Kung na-ospital o nakalabas ng ospital dahil sa sakit, pinsala, panganganak, atbp.
 • Kung nagkaroon na ng pag-asang mabuhay na mag-isa
 • Kung pupunta sa ibang bansa
 • Kung sumali o sasali sa isang gang

  ※Hindi maaaring tumanggap ng tulong ang isang miyembro ng gang

Pagsisiyasat ng tanggapan ng Welfare

Sa tanggapan ng welfare, kung kinakailangan sa pagpapasya o pagpapatupad ng welfare, magsasagawa ng mga sumusunod na pagsisisyasat sa mga kaugnay na samahan.

 • Ang pagkumpirma ng katayuan sa paghawak ng asset (Financial Institutions, Life Insurance Companies, Municipal Fixed Asset Departments, Legal Affairs Bureaus, Land Transport Offices, atbp.)
 • Pagkumpirma ng katayuan sa kita (hal. Taxation Departments of Municipalities, Employers, atbp)
 • Susuriin ang katayuan ng mga akttibidad sa paghahanap ng trabaho (Public Vocational Women’s Place, Interview Office, atbp)
 • Kalagayan sa pakikipag-ugnayan sa mga gang (istasyon ng pulisya)

  ※Hindi maaaring tumanggap ng tulong ang isang miyembro ng gang

Sundin ang gabay at tagubilin

Ang mga tanggapan ng welfare ay maaaring magbigay sa iyo ng mga kinakailangang gabay at tagubilin upang mapanatili, mapabuti at makamit ang iba pang mga layunin sa welfare protection. Kung hindi mo masusunod ang mga gabay at tagubiling ito, maaaring hindi ka mabigyan ng tulong.

Konsultasyon sa Ward Health and Welfare Department, Protection Division (Welfare Office)

Pangalan Lugar Telepono
Higashinada Ward Health and Welfare Department (Higashinada Welfare Office) 5-2-1 Sumiyoshi Higashi-cho, Higashinada-ku 078-841-4131
Nada Ward Health and Welfare Department (Nada Welfare Office) 4-2-1 Sakuraguchi-cho, Nada-ku 078-843-7001
Chuo Ward Health and Welfare Department (Chuo Welfare Office) 5-1-1 Kumoi-dori, Chuo-ku 078-232-4411
Hyogo Ward Health and Welfare Department (Hyogo Welfare Office) 1-21-1 Arata-cho, Hyogo-ku 078-511-2111
Kita Ward Health and Welfare Department (Kita Welfare Office) 1-25-1 Suzurandai Nishi-cho, Kita-ku 078-593-1111
Kita Ward Health and Welfare Department (Kitagami Welfare Office)
(Kita Welfare Office Kitagami Branch Office)

1-2-1 Naka-cho, Fujiwaradai,Kita-ku
2F Kitagami Chuo Bldg

078-981-8870
Nagata Ward Health and Welfare Department (Nagata Welfare Office) 3-4-3 Kita-cho, Nagata-ku 078-579-2311
Suma Ward Health and Welfare Department (Suma Welfare Office) 4-1-1 Oguro-cho, Suma-ku 078-731-4341
Suma Ward Kitasuma Branch Health and Welfare Department
(Suma Health and Welfare Office Kitasuma Branch)
2-2-5 Nakaochiai, Suma-ku 078-793-1313
Tarumi Ward Health and Welfare Department (Tarumi Welfare Office) 1-5-1 Hyuga, Tarumi-ku 078-708-5151
Nishi Ward Health and Welfare Department (Nishi Welfare Office) 180-3 Kawabata, Oyama, Tamatsu-cho, Nishi-ku 078-929-0001

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Hulyo, 2013.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.