• TagapagsalinSerbisyong pagbibigay ng tagapagsalin ng wika ng KICC

Pagbibigay ng libreng boluntaryong tagapagsalin ng wika para sa pagpo-proseso ng dokumento sa counter ng Ward Office sa Kobe city ng mga dayuhan.

 • Mga wikang maaaring isalin
  Ingles, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuguese, Vietnamese, Filipino(Tagalog), Indonesia, Thailand, Nepali
 • Lugar na maaaring masamahan ng tagapagsalin ng wika
  Counter ng Ward at City Office o pampublikong pasilidad ng Kobe City
 • Araw at oras na maaaring mabigyan ng serbisyo
  Lunes~Biyernes (sarado sa mga opisyal na araw at 12/29~1/3)
  Sa pagitan ng 9:00~17:00 ay 2 oras lamang maaaring mabigyan ng serbisyo
 • Pag-aaplay
  Maaaring ipasa ang aplikasyon sa pamamagitan ng Fax, mail o kaya ay dalahin sa
  Kobe International Community Center (KICC)
 • Ang serbisyo ng taga-pagsalin ng wika ay
  Walang bayad

  ※ Mag-apply 7 araw bago ang araw ng kalian kakailanganin ang serbisyo ng tagapagsalin ng wika.
  ※ Dipende sa personal na schedule ng boluntaryong tagapagsalin ng wika, may mga pagkakataon na walang tagapagsalin na ma-ipadala.

Dapat maging maingat

 • 1. Hindi maaaring mabigyan ng serbisyo ng tagpagsalin ng wika sa mga sumusunod.
  Pagpapatingin sa ospital, pagsali sa event, paggabay sa pamamasyal, paglalahad para sa mga residente, suporta sa pag-aaral para sa pagsusuri sa paaralan at ang pagsasalin ng wikang pambatas sa husgado. Kumunsulta kung maaaring makatanggap ng serbisyo ng pagsasalin ng wika.
 • 2. Hindi maaaring magpasalin ng wika sa dokumento
 • 3. Hindi maaaring pumili ng boluntaryong tagapagsalin ng wika
 • 4. Ang mga boluntaryong tagapagsalin ng wika ay hindi mga dalubhasa.