• KalamidadPaghahanda para sa kalamidad

Paghahanda para sa kalamidad

Counter sa konsultasyon para sa mga banyaga sa oras ng kalamidad

Sa oras na may maganap na kalamidad, ang KICC ay maglalaan ng counter para sa konsultasyon ng mga banyaga, magbibigay dito ng mga naaayong impormasyon at gabay para sa mga ikukunsulta.

Kobe International Community Center

Lugar : Asta Kunizuka 1-Bankan, South Building 4F 5-3-1, Udezuka-cho, Nagata-ku, Kobe 653-0036

TEL : 078-742-8705

Impormasyong pang-kalamidad

Binalangkas na mga calamity card upang mas madaling maintindihan ang pag-responde sa oras na magkaroon ng kalamidad.

(Sa kasalukuyan 2022.2) Ito ay ginawa para sa mga banyaga na naninirahan sa Kobe City at ipinamamahagi sa KICC, paaralan ng mga banyaga at ng Ward Office.

Silungan

Itinatalaga ang mga Paaralan ng Elementarya, Junior High School at mga Pampublikong Pasilidad na malapit sa tinitirahan upang maging silungan .

 • Mapa ng Silungan (mag-link sa site ng yahoo, nihongo lamang)
WEB
 • Tungkol sa mapupuntahan sa paglikas sa oras ng kalamidad (Emergency Shelter ・ Silungan)
 • Indoor Emergency Shelter (sa oras ng kalamidad sa lupa o buhangin, baha, tsunami), Silungan (table)
 • Outdoor Emergency Shelter (kapag nagkaroon ng lindol, tsunami, malaking sunog) (table)

Mapa ng Tsunami

Kokokuru Site / Nihongo

Isang web service na maaaring gamitin ang cellphone, tool na kahit saang dako ay makakakuha ng impormasyon tungkol sa tsunami ng hindi matukoy na bilang ng mga tao.

 • 1. Tsunami Hazard Map
 • 2. Moshimo 5
 • 3. Function sa Pagbabahagi ng Impormasyon
  May 4 na nilalamang paraan (twitter, facebook, line, e-mail) upang maipabatid sa pamilya ang sariling kalagayan at kinaroroonan.

Disaster Message Board

Maaaring magka-alaman ang magkakapamilya ukol sa kaligtasan ng bawat-isa sa pamamagitan ng Disaster Message Board ng page na nakatala sa ibaba.

Impormasyon sa Kalamidad

 • Hyogo Bousai Net
  Ito ay isang Sistema, na kauna-unahang nagbibigay ng impormasyon sa mga mamamayan ng probinsya ・ siyudad sa oras ng emergency katulad ng pagkakaroon ng kalamidad, lagay ng panahon at paglikas.
  Sa mga pang-kalimitang panahon ay nagpo-post ng mga kaalaman sa pag-iwas sa kalamidad, anunsiyo ng pagsasagawa ng Disaster Drill at mga impormasyon tungkol sa paghahanda sa oras na magkaroon ng kalamidad.
  Ganundin, ito ay nakasalin sa 5 wika (Ingles, Koreano, Intsik, Portogal at Vietnamese)・at nagpapadala din ng stylized na “hyogoE (emergency) Net” kagaya ng Emergency Weather Information.

Batay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Septyembre, 2015.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.