• Medikal・KalusuganKonsulta tungkol sa medikal

Counter para sa konsultasyong Medikal

Pangalan ng Grupo Mga aktibidad Mga wikang sinusuportahan Araw at Oras ng Konsultasyon Paraan ng pakikipag-ugnayan
AMDA International Medical Information Center Tulad ng pagbibigay ng konsultasyong Medikal ng Japan sa mga dayuhan, pagbibigay ng impormasyong Medikal sa mga dayuhan ng mga kawani ng mediko na Hapon, at libreng interpretasyon sa konsulta. 多言語

Lunes ~ Biyernes

AM10:00 -PM 3:00
TEL: 03-6233-9266

WEB
Multicultural Symbiosis Hyogo

Konsultasyong pang-kalusugan

Paggagalin at translasyon ng wika

Nihongo Class para sa magulang at anak
Nihongo, Ingles, Espanyol, Portoguese

Biyernes

PM3:00 -PM8:00

(Ang Nihongo at Ingles ay tinatanggap anumang oras)
TEL: 078-453-7440

WEB
Sasaeai Medical Human Rights Center COML(Komuru) Consumer Organization for Medicine & Law Konsultasyong Medikal sa telepono Nihongo

Lunes~Biyernes

AM9:00 -PM12:00

PM1:00-PM5:00

 

Sabado

AM9:00-PM12:00
TEL: 06-6314-1652 
 
WEB

AIDS

Telephone line
Konsulta sa AIDS Ingles 24 oras TEL: 0120-46-1995
Kansai Life Line Konsultasyon sa mga alalahanin Taiwanese, Peking

Martes, Huwebes, Sabado

(maaaring suportahan kahit ibang araw kung emergency)
TEL: 06-6441-9595

APFS

ASIAN PEOPLE’S FRIENDSHIP SOCIETY

Konsultasyong Medikal

Konsultasyon tungkol sa pamumuhay
Ingles, Intsik, Korean, Filipino, Pengal, Burma, Urdu, Persian

Ordinaryong araw

AM11:00-PM 6:00

(Kinakailangan ang reserbasyon)
TEL: 03-3964-8739

WEB
Kobe Mental Health Center Konsultasyon sa telepono tungkol sa kalusugang pag-iisip (konsultasyon tungkol sa sakit sa kaisipan, atbp) Nihongo

Lunes ~ Biyernes

10:30-18:30

       

TEL: 078-371-1855

       

(Telepono para lamang dito)


WEB
Libreng konsultsyong medical sa loob ng Konsulado ng Brazil Konsultasyong pang-kalusugan Portoguese

Lunes ~ Biyernes

AM8:00 -PM6:00
TEL: 0800-611997

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Setyembre, 2016.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.