• Counter Para Sa KonsultasyonKonsultasyon Tungkol Sa Araw-araw na Pamumuhay

Konsultasyon Tungkol Sa Araw-araw na Pamumuhay

         

Kobe International Community Center (KICC)

Administrasyong pang-munisipal・Nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay at tumatanggap din ng mga konsultasyon tungkol dito.

Nihongo

Ingles    Lunes~

Intsik    Biyernes

AM10:00-PM12:00

PM1:00-PM5:00

Maaaring tumawag sa telepono ng AM9:00-PM10:00

 

TEL: 078-742-8705


WEB
Koreano Biyernes

Vietnamese

Lunes・Miyerkules

Pilipino

Miyerkules

Espanyol

Martes・Huwebes

Portoguese

Huwebes

Nepali

Lunes

Indonesian

Biyernes

Thailand

Martes

Konsultasyon Tungkol sa Bisa

※Kailangan ng reserbasyon

Nihongo
Ingles
Intsik

※Ikonsulta ang tungkol sa ibang wika

Tuwing

Ika-1・Ika-3ng Huwebes

Ika-2ng Biyernes

PM1:30-4:30

Hyogo Prefecture International Association

 

Foreigner Citizen Information Center
Konsultasyon sa pamumuhay

Ingles

Intsik

Espanyol

Portoguese

Lunes~Biyernes

AM9:00-PM5:00

TEL: 078-382-2052


WEB
NGO Kobe Foreign Rescue Net Konsultasyon sa pamumuhay

Ingles

Espanyol

Portoguese

Pilipino

Intsik

Biyernes

PM1:00-PM8:00

(Konsultasyon sa pamumuhay Hotline)

TEL: 078-232-1290

(para sa konsultasyon)

TEL: 078-271-3270

 


WEB

Kobe Support Center for Foreign Residents

(KFC))
Konsultasyon sa pamumuhay

Nihongo

Koreano

Lunes~Biyernes

AM9:30-PM6:00
TEL: 078-612-2402

WEB
Community House & Information Center (CHIC)

・Mga tanong at tulong na may kinalaman sa pamumuhay ng mga foreigner sa Japan

・International Cooking Class, Nihongo Class at iba’t-ibang ibento.

Nihongo

Ingles

Lunes~Biyernes

AM9:00-PM4:30
TEL: 078-857-6540

WEB

Vietnam Yume KOBE

Pagtugon sa konsultasyon sa pamumuhay ng mga Vietnamese na naninirahan sa Japan, Pagtuturo ng Nihongo, at pagtuturo ng sariling wika.

Nihongo

Vietnamese

Martes・Huwebes・Biyernes

AM10:00-PM5:00
TEL: 078-736-2987

WEB
Asian Women’s Empowerment Project Pagtugon sa konsultasyon sa pamumuhay・pambatas ng mga foreigner na kababaihang naninirahan sa Japan

Nihongo

Ingles

Pilipino

Portoguese

Miyerkules

AM11:00-PM4:00
TEL: 078-734-3633

WEB
(Gamit) Asian Welfare Education Foundation Refugee Business Headquarters   Kansai Branch

Pagtugon sa mga konsulatasyon sa pamumuhay ng mga refugee

Pagtulong na makapag-trabaho

Konsulatasyon tungkol sa pag-aaral ng Nihongo

Ingles

Vietnamese

※kinakailangang makipag-ugnayan muna sa telepono para sa iba pang wika

Lunes~Biyernes

AM9:00-PM5:00

TEL: 0120-090-091

(free dial para konsultasyon)

TEL: 078-361-1700

TEL: 078-361-1323


WEB

Kansai Brazil Community

(CBK)

Konsultasyon sa pamumuhay

Portugal Class

Pagtuturo ng sariling wika sa mga anak ng Portuges at iba pa

Nihongo

Portoguese

Lunes・Miyerkules・Biyernes・Sabado

PM1:00-PM5:00

TEL: 078-411-8813


WEB
Hyogo Latin Community

Konsultasyon sa pamumuhay

Pagtuturo ng espanyol sa mga anak ng magulang na nakakapag-salita ng espanyol

Nihongo

Espanyol

Lunes~Biyernes

AM10:00-PM5:00

TEL: 078-739-0633

TEL: 090-6984-1665


WEB
Ministry of Justice Konsultasyon para sa karapatang pantao ng mga dayuhan

Konsultasyon para sa karapatang pantao

Nihongo, Ingles, Intsik, Koreano, Pilipino, Portoguese, Vietnamese, Nepali, Espanyol, Indonesian, Thailand Lunes hanggang Biyernes
AM9:00-PM5:00
TEL: 0570-090911

WEB

Batay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Septembre, 2016.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.