• Counter Para Sa KonsultasyonOrganisasyon na Sumusuporta sa mga Foreigner

Iba pang Organisasyon na Sumusuporta sa mga Foreigner

Pangalan ng Organisasyon Mga Aktibidad Mga Wikang Sinusuportahan Araw at Oras ng Konsultasyon Makipag-ugnayan Para sa Impormasyon

World Kids

Community

・Mga aktibidad sa pagpapahayag para sa mga batang may magkakaibang background sa kultura

・Pagbibigay tulong sa mga Spanish-speaking Community

Nihongo

Espanyol

Portoguese

Lunes~Sabado

1 :00pm~6 :00pm

TEL: 078-736-3012
       
WEB

International Society of Educational and Cultural Exchange (ISECE)

Employment support para sa mga international students Nihongo   TEL: 04-2958-3269
       
WEB
Konsultasyon sa pamumuhay at pagsuporta sa mga international students TEL: 080-3247-9872
TEL: 04-2958-3269
Network sa sa pagkuha ng mga foreigner TEL: 04-2958-3269
New Kids Support Club Suporta sa Nihongo at ibang subject Nihongo

Sabado

10 :00am~12 :00pm

TEL: 078-708-7405

Japan Working Holiday Association Suporta sa working holiday

Nihongo

Ingles

Martes~Biyernes

10 :00am~7 :00pm (hanggang 6 :30pm lamang ang opisina at tanggapan)

TEL: 06-6946-7010


WEB
FMYY

・Multi-cultural・Multi-language Community Broadcasting

・Batayan ng pamamahagi ng impormasyon para sa mga taong nakatira sa lugar

・Panukalang basehan para sa multi-cultural na « Machizukuri ».
Isinahihimpapawid sa pamamagitan ng 11 wika, Ainu・Okinawa Amami・Intsik・Tagalog・Thailand・Espanyol・Vietnam・Portoguese・Ingles・Koreano・Nihongo

Araw-araw

11 :00am~9 :00pm

(kapag Huwebes lamang hanggang 10 :00pm)

TEL: 078-737-3196 
       
WEB

Batay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Septembre, 2016.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.