• TagapagsalinTagapagsalin ng wika・Tagapagsalin ng wika sa dokumento

Tagapagsalin ng wika at mga dokumento (Boluntaryo・ NPO)

Pangalan ng Organisasyon Mga aktibidad Mga wikang tinatanggap Araw at Oras ng Konsultasyon Maaaring makipag-ugnayan

Kobe SGG Club

  (KSGG)
Pagsasalin ng nais ipabatid, pag-gabay sa pamamasyal, tulong sa pakikipag-usap at iba pa Ingles, Intsik, Pranses, Espanyol  

TEL:080-2534-4192


WEB

Kobe Voluntary Goodwill Guides   

  (K.V.G.G.)
Pagsasalin ng nais ipabatid, pagsasalin ng wika sa dokumento, at pagsama sa lugar na kinakailangan Ingles lamang

Maaaring magpa-reserba 4~5 araw bago sumapit ang araw na pakay

AM9:00 -PM5:00
TEL:078-821-5456

Multi-language Center

FACIL
Proyektong pagsasalin ng wika at dokumento Halimbawa ay Ingles, Intsik, Korean, Espanyol, Portoguese, Tagalog, Indonesia, Thailand, Vietnamese, Russian, 51 uri ng iba’t ibang wika.

Lunes ~ Biyernes

 AM10:00 -PM6:00
TEL:078-736-3040

WEB

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Oktubre, 2016.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.