• WelfareLiving Assistance

Ano ang Welfare Protection?

Ang mga mayroong problema sa mga gastos sa pamumuhay at gastos sa madikal tulad ng hindi makapag-trabaho dahil sa sakit o katandaan, nangaunti ang kita dahil sa nagkahiwalay o kaya ay namatayan, nagtatrabaho subalit maliit ang kinikita. Sa mga ganitong kaso, ito ay isang sistema ng bansa na ginagaratiyahan ang isang minimum na pamumuhay, at tumutulong na makapamuhay ng normal sa sariling pagsisikap sa lalong madaling panahon.

Counter Health and Welfare Department ng bawat ward at Kitasuma Branch Health and welfare Division

Higashinada Ward Office (Ministry of Health and Welfare) TEL: 078-841-4131
Nada Ward Office (Ministry of Health and Welfare) TEL: 078-843-7001
Chuo Ward Office (Ministry of Health and Welfare) TEL: 078-232-4411
Hyogo Ward Office (Ministry of Health and Welfare) TEL: 078-511-2111
Kita Ward Office (Ministry of Health and Welfare) TEL: 078-593-1111
Kitagami Ministry of Health and Welfare TEL: 078-981-8870
Nagata Ward Office (Ministry of Health and Welfare) TEL: 078-579-2311
Suma Ward Office (Ministry of Health and Welfare) TEL: 078-731-4341
Kitasuma Branch Office Ministry of Health and Welfare TEL: 078-793-1313
Tarumi Ward Office (Ministry of Health and Welfare) TEL: 078-708-5151
Nishi Ward Office (Ministry of Health and Welfare) TEL: 078-929-0001

Kasama sa mga uri ng Welfare Protection

Mayroong 8 tulong

  • 1. Tulong sa pamumuhay Gastos sa damit, pagkain at pang-araw-araw na pamumuhay
  • 2. Tulong sa pabahay Renta sa bahay at lupa
  • 3. Tulong sa pang-edukasyon Gastos sa kompulsaryong edukasyon
  • 4. Tulong sa medical Mga gastos sa pagpapagamot, at iba pa
  • 5. Tulong sa pangangalaga Mga gastos sa pagtanggap ng mga serbisyo sa pangangalaga
  • 6. Tulong sa panganganak
  • 7. Mga tulong sa pangkabuhayan
  • 8. Tulong sa libing

Upang makakuha ng Welfare Protection

Ang maaaring makapag-trabaho ay kailangang mag-trabaho alinsunod sa kanilang mga kakayahan, ang mga tumatanggap ng tulong mula sa mga kaanak at benepisyo o pension mula sa ibang sistema ng seguridad ng lipunan, kasama ang naimpok at mga ari-arian ay kinakailangang gamitin para makapamuhay.

Paano gumagana ang Welfare Protection

Maaaring tumanggap ng tulong o hindi batay sa pagkalkula ng kinikita at sa itinakda ng bansa sa pamantayan sa welfare protection na pinakamababang gastos sa pamumuhay. Sa kasong iyon, ang minimum na gastos sa pamumuhay at kita ay kinakalkula para sa buong sambahayan. Samakatuwid,  ang aplikasyon para sa welfare proteksyon ay ibinabatay sa sambahayan at hindi sa indibidwal. Kung ang kita ay mas mababa kaysa sa minimum na gastos sa pamumuhay, ang tulong ay ipagkakaloob upang mapunan ang kakulangan. Ang minimum na gastos ay nag-iiba depende sa edad at bilang miyembro ng pamilya, at ang uri ng tulong ay nakasalalay sa mga kondisyon ng pamumuhay at kita ng sambahayan.

Pagpapasya sa pangangailangan ng tulong sa pamamagitan ng paghahambing ng minimum na gastos sa pamumuhay at ng kita

Maaaring makatanggap ng tulong   Hindi maaaring makatanggap ng tulong
  • (Mas maliit ang kinikita kumpara sa minimum na gastos sa pamumuhay)

 
  • (Mas Malaki ang kinikita kumpara sa minimum na gastos sa pamumuhay)

Minimum na gastos sa pamumuhay   Minimum na gastos sa pamumuhay  
Kita Tulong sa gastos   Kita

Pamamaraan ng proseso para sa welfare protection

Mangyaring mag-aplay para sa welfare protection sa tanggapan ng Welfare sa iyong ward (Ward Office Health and Welfare Department o Kitasuma Branch Health and welfare Division). Sa opisina ng Welfare ay may nakatalaga para makapanayam sa pagkonsulta. Ung nagkakaproblema sa pamumuhay, mangyaring magtungo sa tanggapan ng Welfare. Bilang karagdagan, ang welfare protection ay inilalapat pagkatapos ng petsa ng aplikasyon.

Para sa mga detalye…

Tunghayan ang「Aklat ng Welfare Protection

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Oktubre, 2011.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.