• Suporta sa Iba't ibang Wika
  Suporta sa Iba't ibang Wika
 • Suporta sa Iba't ibang Wika

  Suporta sa Iba't ibang Wika

Ang Kobe International Community Center ay itinatag para sa layunin na maitaguyod ang promosyon sa pag-unawa sa mga iba’t-ibang lahi at mga kultura ng iba’t-ibang bansa na mga naninirahan sa lungsod na maging madali ang makapamuhay para sa mga dayuhan. Nagbibigay kami ng mga impormasyon tungkol sa munisipalidad at sa pamumuhay na nasa iba’t-ibang wika, nagsisilbing one stop service para sa mga konsultasyon sa pamumuhay at nagbibigay ng iba’t-ibang serbisyo upang maisulong ang International Exchange. Inaasahan naming ang makapabigay ng serbisyo sa inyo.

Mga serbisyo ng KICC

1 Pagsasagawa ng konsultasyon at pagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa pamumuhay na nasa iba’ t ibang wika.

Pagtugon ng staff sa iba’t ibang wika

 • Nilalaman

  Pagtugon ng staff sa iba’t ibang wika

 • Mga araw

  Ingles
  Lunes~Biyernes
  Intsik
  Lunes~Biyernes
  Korean
  Biyernes
  Espanyol
  Martes at Huwebes
  Portoguese
  Huwebes
  Vietnamese
  Lunes at Miyerkules
  Filipino
  Miyerkules
  Nepali
  Lunes
  Thailand
  Martes
  Indonesian
  Biyernes

  ※Maaaring gamitin ang serbisyo ng paggamit ng tablet kapag wala ang tagasalin ng wika.

 • Oras

  10:00〜12:00
  13:00〜17:00

  *maaaring tumugon sa tawag sa telepono simula 9:00am

Konsultasyon sa pamumuhay/administrasyon at pagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa pamumuhay

 • Nilalaman

  ・Konsultasyon tungkol sa araw-araw na pamumuhay
  ・Pagbibigay ng mga impormasyon na may kinalaman sa administrasyon ng Kobe at ng tungkol sa pamumuhay

 • Mga araw

  Ingles
  Lunes~Biyernes
  Intsik
  Lunes~Biyernes
  Korean
  Biyernes
  Espanyol
  Martes at Huwebes
  Portoguese
  Huwebes
  Vietnamese
  Lunes at Miyerkules
  Filipino
  Miyerkules
  Nepali
  Lunes
  Thailand
  Martes
  Indonesian
  Biyernes
 • Oras

  10:00〜12:00
  13:00〜17:00

  *maaaring tumugon sa tawag sa telepono simula 9:00am

Konsultasyon sa imigrasyon tungkol sa residensya ※Kailangan ng reserbasyon

 • Nilalaman

  ①Konsultasyon sa katayuan ng residensya sa imigrasyon, konsulta sa aplikasyon ng naturalization at iba pang mga pamamaraan ng administrasyon.
  ②Konsultasyon tulad ng tungkol sa pag-proseso ng residensya at paglalaan ng pangkalahatang impormasyon.

 • Mga araw

  ①Ika-1 at 3 Miyerkules ng buwan
  ②Ika-2 Biyernes ng buwan

 • Oras

  ①13:30〜16:30
  ②13:30~16:30

Propesyonal na konsultasyon
※Kailangan ng reserbasyon kung kailangan ng tagasalin ng wika (Ingles, Intsik, at iba pang wika na tinutugunan sa konsulta)

Citizens Consultation Room ng Kobe City Office
※Kailangan ng reserbasyon/maaaring magpadala ng

 • Lugar

  1F Building 2 Kobe City Office

 • Mga araw

  ①Problema sa trabaho: ika-1 at ika-3 Huwebes ng buwan
  ②Social Insurance at National Pension: ika-2 at ika-4 Huwebes ng buwan
  ③Buwis: ika-1 at ika-3 Biyernes ng buwan

 • Oras

  13:00〜16:00

2 Pag-interpret ng wika/ pagsasalin ng wika

Serbisyong pagsasalin ng wika sa pamamagitan ng telepono sa loob ng ward office

 • Nilalaman

  Nagbibigay ng mga serbisyong interpretasyon ng maraming wika para sa mga dayuhan na hindi nakakaintindi ng Nihongo sa tanggapan ng ward office.

 • Mga araw

  Ingles
  Lunes~Biyernes
  Intsik
  Lunes~Biyernes
  Korean
  Biyernes
  Espanyol
  Martes at Huwebes
  Portoguese
  Huwebes
  Vietnamese
  Lunes at Miyerkules
  Filipino
  Miyerkules
  Nepali
  Lunes
  Thailand
  Martes
  Indonesian
  Biyernes
 • Oras

  10:00〜12:00
  13:00〜17:00

  *maaaring tumugon sa tawag sa telepono simula 9:00am

Pagsama ng tagasalin ng wika ※Kailangan ng reserbasyon

 • Nilalaman

  Maaaring magpadala ng mga boluntaryong tagasalin ng wika (11 wika) sa mga tanggapan ng ward at iba pang pampublikong institusyon sa siyudad ng Kobe para sa proseso at konsultasyon ng mga dayuhan na ahindi nakakaintindi ng Nihongo.

 • Mga araw

  Kailangan ng kosultasyon

 • Oras

  Sa anumang oras

Mag-click dito para sa mga detalye

Pag-interpret at pagsalin ng wika sa oras ng kalamidad

 • Nilalaman

  Sa oras na magkaroon ng malaking kalamidad katulad ng palindol at pagbaha, ay magsasagawa ng serbisyong aktibidad na pag-interpret at pagsasalin ng wika sa mga evacuation center at mga tanggapan ng ward para sa mga dayuhan na hindi kayang makipag-komunikasyon sa Nihongo.

 • Mga araw

  Sa anumang araw

 • Oras

  Sa anumang oras

3 Nagbibigay ng serbisyo na matutunan ang Nihongo

Tungkol sa mga programa

Ang KICC ay sumusuporta upang maging madali ang pamumuhay ng mga dayuhan sa siyudad ng Kobe, at isang lugar kung saan maaaring magkaroon ng international exchange ang mga dayuhan at mga Hapon. Ang layunin ng programang ito ay, matutunan ang Nihongo at kultura na kinakailangan upang makapamuhay, sa pamamagitan ng pag-aaral kasama ang mga Nihongo Volunteer ay magkakaroon ng unawaan ang mga dayuhan at mga Hapon.
Ang KICC ay hindi isang paaralan ng Nihongo. Ang iyong supporter ay, isang boluntaryo na tumutulong sa pag-aaral.

Makipag-ugnayan sa

Asta Kunizuka 1-Bankan, South Building 4F
5-3-1, Udezuka-cho, Nagata-ku, Kobe 653-0036
TEL: 078-742-8705
FAX: 078-691-5553

Si Kokko
ang mascot character ng KICC

KICCマスコットキャラクター カモメの「コッコ」

Ito si “Kokko”, isang seagull, ang mascot character ng KICC. Kinuha sa unang panitig ng mga salitang Kobe・Kokusai・Koryu ang “Ko”, at ginawang pangalan. Ang ulo ay mundo, ang necktie ay Port Tower po. Salamat!

Kaarawan
Mayo 29, nang itinatag ang Kobe International Community Center
Kasarian
Isang masayahin at kamangha-manghang batang babae
Hobby
Tumingin sa lungsod ng Kobe mula sa Port Tower Paminsan-minsan ay nanghuhuli ng isda Paglalakbay

Espesyal na kasanayan
Iguhit ang watawat sa buong mundo
Pangarap
Maging master ng wika (?) nag-aaral sa kasalukuyan
Sa totoo lang…
Maaaring makalipad kung magsisikap