• Panganganak・PagkamatayPanganganak

Kapanganakan

【Kung ang ama o ang ina ay isang dayuhan】

Lugar ng pag-a-abiso: sa ward office kung saan naka-rehistro ang tirahan o sa kung saang ward office naroroon ang Family Registration ng asawang Hapon

Mga dokumento na kailangang ipasa: Birth Certificate, Maternal and Child Health Handbook, National Health Insurance Certificate na katulad na siya ding sinasalihan ng head ng pamilya.

Panahon ng pagpapasa ng abiso: sa loob ng 14 na araw simula sa araw ng pagsisilang

 

*Tandaan: Kung ipinanganak sa labas ng Japan, maaaring kailanganin na mag-file ng reserbasyon sa nasyonalidad ( sa loob ng 3 buwan)  

 

【Kung kapwa dayuhan ang ama at ina】

Lugar ng pag-a-abiso: sa ward office kung saan naka-rehistro ang tirahan

Mga dokumento na kailangang ipasa: Birth Certificate, Maternal and Child Health Handbook, National Health Insurance Certificate na katulad na siya ding sinasalihan ng head ng pamilya.

Panahon ng pagpapasa ng abiso: sa loob ng 14 na araw simula sa araw ng pagsisilang

 

*Tandaan: Kapag ang bata ay ipinanganak sa pagitan ng kapwa dayuhang magulang ay kinakailangan na mag-apply ng visa kung maninirahan sa Japan. Kumunsulta sa Immigration Bureau para sa satatus residence.

Q. Ano ang magiging nasyonalidad ng batang ipinanganak sa pagitan ng mga magulang na Hapon at dayuhan?

A. Una, aling nasyonalidad ng ama o ng ina ang ninanais na maging nasyonalidad.

 

Sa Sistema ng batas ng Japan, kung ang isa sa magulang ng batang ipinanganak ay Hapon ang nasyonalidad at ditto sa Japan ipinanganak ay kikilalanin ang bata bilang Hapon. Kung isinilang ang bata sa ibang bansa, kung makakapagpasa ng abiso sa loob ng 3 buwan, hanggang sa mag-edad ng 22 taon ang bata ay maaaring mapanatili at mapili ang nasyonalidad ng Hapon.

  Kung sa batas ng bansa ng dayuhang asawa ay awtomatikong nagbibigay sa bata ng nasyonalidad na katulad sa magulang, ay kinakailangan pa rin mag-apply ng reserbasyon para sa nasyonalidad sa loob ng 3 buwan simula sa araw ng kapanganakan, sa dahilang hindi kinikilala ng Japan ang dobleng nasyonalidad ay mawawala ang nasyonalidad na Hapon ng bata.

   (Kung ang mag-asawa ay diborsiyado o hindi kasal sa pagsilang ng bata, tunghayan ang seksyon sa “Diborsyo”.)

 

Sanggunian: “Notification of Ministry of Foreign Affairs HP    Family Registry and Nationality”↓

WEB

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Hulyo, 2013.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.