• TirahanHomestay

Homestay ・ Pagbisita

Pangalan Wika URL
Homestay in Japan!!

Nihongo

Ingles

Korean

Intsik

German

Espanyol
WEB
HomestayWeb

Nihongo

Ingles
WEB

Japan International Life    Experience Association

EIL

Nihongo

Ingles
WEB

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Hunyo, 2014.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.