• Pag-aalaga sa anakAllowance para sa bata

Allowance ng Bata

Allowance para sa pag-aalaga ng bata

Ang allowance para sa pag-aalaga ng bata, ay tulong na inilalaan para upang tulungan ang mga ama o ina o mga magulang na salat sa pinansyal para maging maayos at maluwag ang pamumuhay, ibinibigay sa taong nagpalaki ng bata bilang kapalit ng ama o ina ng bata o mga magulang. Ibinibigay kahit na mayroong isang ama o ina na nasa estado ng malubhang kapansanan na tinukoy sa isang Order sa Gabinete.

1. Mga batang maaaring tumanggap

 • (1) Ang mga batang nag-diborsyo ang ama at ina (kasama ang naghiwalay na magulang na magkarelasyon lamang)
 • (2) Ang mga batang naulila sa ama o ina.
 • (3) Ang mga batang may magulang na malubhang kapansanan tulad ng inilabas ng Order ng Gabinete
 • (4) Ang mga batang hindi malinaw kung buhay o sumakabilang-buhay na ang ama o ina
 • (5) Ang mga batang inabandona ng kanilang ama o ina nang mahigit sa 1 taon
 • (6) Ang mga bata na ang ama o ina ay tumanggap ng “DV (Domestic Violence) Protection Order” mula sa korte
 • (7) Ang mga bata na ang ama o ina nakulong ng mahigit sa 1 taon ayon sa batas
 • (8) Ang mga batang ipinanganak ng hindi kasal ang mga magulang
 • (9) Ang mga batang inabandona at hindi malinaw kung sino ang magulang

Ano ang isang bata・・・

 • Ang mga batang nasa edad na 18 hanggang Marso 31
 • Ang mga batang wala pang 20 taong gulang na may katamtaman o mas mataas na kapansanan tulad ng tinutukoy ng Order ng Gabinete.

2. Kung hindi mabibigyan

 • (1) Kapag ang karapat-dapat na tao (ina, ama, o tagapag-alaga) o anak ay walang address sa Japan.
 • (2) Kapag ang mga anak ay ipina-ampon
 • (3) Kapag ang bata ay nasa isang pasilidad ng Child Welfare (hindi kasama ang pasilidad na Maternal and Child Life Support Facility • Nursery School • at ibang pinapasukang pasilidad)
 • (4) Kapag ang bata ay pinalaki ng asawa ng isang kwalipikadong tatanggap (ina o ama) (kabilang ang mga asawa na wala sa rehistro ng pamilya at hindi kasal ngunit nagsasama bilang mag-asawa). Gayunpaman, ito ay hindi mailalapat kapag ang asawa ay nasa isang estado ng kapansanan tulad ng tinutukoy sa Order ng Gabinete.
 • (5) Kapag ang isang kwalipikadong tatanggap ay isang ina, o tagapag-alaga na kapalit ng mga magulang, kapag ang anak ay may kasama ng ama. Gayunpaman, ito ay hindi mailalapat kapag ang ama ay nasa isang estado ng kapansanan tulad ng tinutukoy sa Order ng Gabinete.
 • (6) Kung ang karapat-dapat ay ang ama, at ang anak ay naninirahan kasama ng ina. Gayunpaman, ito ay hindi mailalapat kapag ang ina ay nasa isang estado ng kapansanan tulad ng tinutukoy sa Order ng Gabinete.

Kung ang halaga ng pension ay mas mababa kaysa sa dami ng allowance ng pangangalaga sa bata para sa mga dapat tumanggap ng public pensions,
maaaring tumanggap ng allowance para sa pag-aalaga para sa kakulangan.


Hanggang ngayon, ang mga maaaring makatanggap ng mga public pension (※) ay hindi makatanggap ng allowance sa pagpapalaki ng bata, ngunit ang bahagi ng “Batas ng Allowance para sa Pagpapalaki ng Bata” ay inirebisa at simula ng Disyembre 2014, kapag ang ang halaga ay mas maliit kaysa sa Child Dependant Allowance, maaaring makatanggap ng para sa kakulangan nito.

※ Mga Pampublikong Pensyon・・・Tulad ng Pampublikong Pensyon, Disability Pension, Pensyon sa matatanda, Pensyon sa pinsala sa trabaho, Pensyon para sa mga naulila


<>
○Kung maliit ang tinatanggap na pension na tinatanggap ng nag-aalagang Lolo at Lola
○Kung single-father family at ang anak ay tumatanggap lamang ng maliit na survivor’s pension
○Sa single-mother family, kung namatay ang ama pagkatapos mag-diborsyo at ang anak ay tumatanggap ng maliit na survivor’s pension

【Tungkol sa buwan ng pagsisimula ng pagbabayad】
Ang allowance ay babayaran simula sa buwan pagkatapos ng aplikasyon.

Ano ang isang aplikante・・・

 • Ina na nag-aalaga sa anak
 • Ama na nag-aalaga sa anak at pareho ang pamumuhay
 • Nag-aalaga sa bata bilang kapalit ng mga magulang

3. Hangganan ng kita

Kung ang kita ng aplikante o ng taga-suporta ay lumampas sa limitasyon ng kita (talahayan 1), hindi mapapahintulutan na mabayaran.

※ Ang mga dependents ay ang asawa ng aplikante, malapit na kapamilya o kaya ay kapatid na kasamang namumuhay, o tagapag-alaga ng isang ulila.

Kapag binayaran ang allowance

Kita ng mga dependat ng aplikante – (1)Halagang ibinawas < naangkop sa halaga sa [Talaan 1] + (2)Karagdagang halaga

Ano ang kita…

Ito ang halagang nakuha sa pamamagitan ng pagbabawas sa kita sa trabaho atbp. Kung ang aplikante ay isang Ama o isang Ina, ito ang kabuuang halaga ng suporta sa bata o ng aplikante kasama ang 80% na binayaran ng ina o ama ng bata (gastos na kinakailangan para sa pagpapalaki ng mga bata).

 • (1) Pagbabawas
  Pagbawas ng 80,000 yen
  400,000 yen na kabawasan para sa special disabled
  270,000 yen na kabawasan para sa may kapansanan at mga estudyanteng nagtatrabaho
  270,000 yen na kabawasan para sa balo sa asawa (asawang lalaki) (hindi babawasan kung ang aplikante ay isang Ama o Ina)
  350,000 yen na espesyal na kabawasan para sa balo sa asawa (hindi babawasan kung ang aplikante ay isang Ama o Ina)

  ※ Iba’t ibang mga pinsala, maliit na pagbabayad na tulong sa maliit na negosyo, gastos sa pagpapagamot, espesyal na pagbabawas sa asawa.


 • (2) Karagdagan sa limitasyon ng kita

  Aplikante

  Ang mga asawa ay napapailalim sa pagbabawas para sa mga matatanda ※100,000 yen bawat tao
  Mga kamag-anak na matatanda ※100,000 yen bawat tao
  Special Dependent Relatives (19~22 taong gulang) ※150,000 yen bawat tao
  Dependent Relatives (16~18 taong gulang) ※150,000 yen bawat tao

  Dependents, atbp

  Mga kamag-anak na matatanda ※60,000 yen bawat tao
  (Maliban sa isang tao kung ang lahat ng mga dependents ay higit sa 70 taong gulang)

[Talahanayan 1] Hangganan ng kita (yunit / yen))

May pamilyang naka-depende Kita ng Aplikante Pantay na kita ng may pamilyang naka-depende
Lahat ng bayad Bahagyang bayad
May pamilyang naka-depende:0 190,000 1,920,000 2,360,000
May pamilyang naka-depende:1 570,000 2,300,000 2,740,000
May pamilyang naka-depende:2 950,000 2,680,000 3,120,000
May pamilyang naka-depende:3 1,330,000 3,060,000 3,500,000
May pamilyang naka-depende:4 1,710,000 3,440,000 3,880,000
May pamilyang naka-depende:5 2,090,000 3,820,000 4,260,000

※ Ang allowance para sa kasalukuyang taon mula Agosto hanggang Hulyo ng susunod na taon ay kinakalkula batay sa halaga ng kita sa nakaraang taon
※ Ang bilang ng mga kamag-anak at iba pa na umaasa sa kita ay depende sa Residence Tax Book

4. Halaga ng Allowance

 • (1) Sa pangalawang anak ay 5,000 yen at simula sa pangatlong anak ay madagdagan ng 3,000 yen ang bawat isang bata.
 • (2) Kapag ang panahon ng pagtanggap ng allowance ay lumampas sa 5 taon (kung ang bata ay wala pang 3 taong gulang sa oras ng paghiling ng sertipikasyon at ang bata ay nagging 8 taong gulang) sususpindihin ang bahagi ng allowance. Gayunpaman, kung nagtatrabaho o naghahanap ng trabaho, o kung mayroong kapansanan hindi ito masususpindi kung ipagbibigay-alam. Kung kayat ipagbigay-alam ng maaga kung ikaw ay applicable.

Kabuuang allowance・・・42,330yen
Bahagi ng allowance・・・42,320yen~9,990yen

 

Pormula sa pagkalkula ng allowance

 

=42,320yen -(Limitasyon ng kita – kita ng aplikante ※Lahat ng nasa itaas [talahanayan 1] ay babayaran)× 0.0186879

 

※ Ang mga praksyon ng bahagi ng allowance ay i-rounded sa pinakamalapit na 10

5. Sertipikasyon at paraan ng pagtanggap

 • Pagkonsulta

  Kumunsulta sa pinakamalapit na Ward Office, sangay, o sa Child Welfare Section na nakatalaga sa Kitakami
  Ipapaliwanag ang sistema at kailangang dokumento tungkol sa Child Rearing Allowance


   

  Aplikasyon

  Tipunin ang lahat ng mga dokumentong kailangan bago mag-apply.


   

  Sertipikasyon

  Susuriin ang mga dokumento ng aplikasyon at padadalahan ng abiso ng desisyon
  (2~3 buwan ang aabutin bago lumabas ang desisyon)


   

  Allowance

  Kapag nakapasa, matatanggap ang allowance sa susunod na buwan ng buwan ng mag-apply.
  Makatatanggap ng 3 beses sa loob ng isang taon (tuwing ika-11 ng buwan ng Disyembre, Abril at Agosto), ilalagay sa account sa banko ang pang 4 na buwang allowance bago matapos ang nakaraang buwan.
  Upang maging maayos ang pagtanggap ng Child Allowance, pagkatapos mabigyan ng sertipiko , 1 beses sa isang taon (Agosto), ay kinakailangan magsumite ng ulat sa katayuan
  upang malaman kung karapat-dapat pa sa patuloy na mga benepisyo.

Mangyaring mag-ingat!

 • Kung nawala ang karapatan dahil sa mga kadahilanang nagpakasal, o nabago ang halaga ng allowance sa kadahilanang nabago ang bilang ng mga anak na inaalagaan, agad na ipagbigay-alam. Mangyaring tandaan na kung sumobra ang halaga ng naibigay ay hihilingin na ibalik mo ang iyong allowance. Bilang karagdagan, sa kasal na kahit hindi naka-rehistro, maging ang nagsasama bilang mag-asawa kahit hindi aktwal na kasal. Kahit na hindi nagsasama sa isang tahanan, depende sa sitwasyon na mahahatulan na mag-asawa. (buntis, ibang kasarian na hindi magulang at kapatid ngunit pareho ang residence card)

 • Kung ang aktwal na tinitirahan ay iba kaysa sa nakalagay sa resident card, kakailanganin itong alamin. Depende sa sitwasyon, maaaring mawalan ng karapatang tumanggap.

 • Kung natanggap ang allowance ng may pagkakamali o sa ibang hindi wastong paraan, maaaring kailanganin na ibalik ang allowance, mabibilanggo ng 3 taon o mas mababa, o magbabayad ng 300, 000 yen o mas kaunti.

Makipag-ugnayan para sa impormasyon

Ward Office Child Welfare Section Higashinada 078-841-4131
Nada 078-843-7001
Chuo 078-232-4411
Hyogo 078-511-2111
Nagata 078-579-2311
Suma 078-731-4341
Kita-suma Branch Office 078-793-1313
Tarumi 078-708-5151
Kita 078-593-1111
Kita-ku Kitakami Branch Office 078-981-1748
Nishi 078-929-0001
Children’s Home Bureau Child Family Support Division 078-322-5214

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Hulyo, 2015.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.