• Panganganak・PagkamatayPagbubuntis・Panganganak

Nalaman na buntis, sinabihan sa ospital na kumuha ng Maternal and Child Health Handbook, saan maaaring kumuha nito?

Kung buntis, mangyaring magsumite ng isang abiso sa pagbubuntis sa lalong madaling panahon sa seksyon ng ward office Health and Welfare Department Child Health Section kung saan nakatira at makakatanggap ng Maternal and Child Health Handbook. Sa Kobe, walang mahalang bagay na kakailanganin sa pagpunta sa counter. Sa counter ay, nagbibigay din ng konsultasyon sa pisikal na kundisyon sa panahon ng pagbubuntis at panganganak.

※ Ang Maternal ang Child Health Handbook, sa kasalukuyan ay nakasalin sa 9 na uri ng wika (Ingles, Korean, Intsik, Thailander, Tagalog, Portuguese, Indonesian, Espanyol at Vietnamese. (Makipag-ugnayan sa kani-kaniyang Ward Office.)

Tungkol sa pasilidad para sa panganganak

Ang sistemang ito ay ang pagpayag na manganak sa pasilidad para sa panganganak (itinalagang ospital) kung hindi makapunta sa ospital dahil sa pinansyal na kadahilanan.

Upang makagamit ng sistemang nabanggit ay kinakailangan ng aplikasyon at screening.

Karaniwan, nasasakop ng sistemang ito ang mga taong tumatanggap ng Welfare Support at mga taong na-exempt mula sa buwis ng city prefectural tax ng nakaraang taon. Kung miyembro ng National Health Insurance at nahihirapang manganak dahil sa kahirapan sa pananalapi, mangyaring kumunsulta po lamang.

Para sa mga katanungan tungkol sa mga pasilidad para sa panganganak, makipag-ugnayan sa Child Welfare Section ng bawat ward office.

Buntis, subalit naguguluhan kung isisilang ang bata o hindi.

Ano ang dahilan ng pamomroblema?

 • Walang kakayahang maghanda ng halagang kakailanganin sa panganganak → Mangyaring kumunsulta tungkol sa lump-sum childbirth at paggamit ng pasilidad para sa panganganak.
 • Hindi alam kung kayang pagsabayin ang pagtatrabaho at ang pag-aalaga ng bata. → Mangyaring kumonsulta tungkol sa Childcare Support, Maternity Leave (bago at pagkatapos manganak), Basic Childcare Leave Basic Scholarship at iba pa.

Sa pagpunta sa ward office para kumuha ng Maternity and Child Health Handbook, siguraduhin na alam ng nag-apply (nagbubuntis o kapamilya ng nagbubuntis) ang mga sumusunod:

 • Pangalan ∙ Address ∙ Kapanganakan ∙ Numero ng telepono ∙ Trabaho (ng buntis)
 • Rank ng ipinagbubuntis ( pang○na anak)
 • Inaasahang araw ng panganganak
 • Pangalan ng ospital kung saan nalaman na buntis
 • Mga puntos na itinuro ng doctor {maraming pagbubuntis, nakakadama ng hypertension syndrome sa pagbubuntis (pregnancy toxemia), atbp.}
 • Naninigarilyo o hindi / ilang stick (nagbubuntis/kasambahay), umiinom o hindi ng alak
 • Estado sap ag-inom ng gamut (pangalan ng gamot)
 • Katayuan sa mga sumusunod na pagsusuri ( nakapagpasuri o hindi): pagsusuri sa ihi (protein/sugar), pagsukat ng presyon ng dugo, blood type (ABO method), anemia test, rubella antibody test, hepatitis B test, pagsusuri sa impeksyon sa sekswal na pakikipagtalik.
 • Iba pang mga problema o alalahanin

Ano ang Prenatal Health Check-up?

Ang mga buntis na kababaihan ay tumatanggap ng pagsusuri sa kalusugan sa panahon ng pagbubuntis. At ang mga subsidy ng pampublikong kalusugan ay magagamit para sa mga pagsusuri sa kalusugan ng buntis na isinasagawa ng mga ospital na kinontrata ng Kobe City. Aabot sa 120,000 yen bawat tao ang suporta.

 

※ Ang halaga at dami ng suporta ay depende sa prefecture.

 

Ang health check-up consultation ticket para sa mga buntis ay ipinagkakaloob sa ward office kasama ng Maternal and Child Health Handbook. Ang nilalaman ng consultation ticket ay14 na ticket ( hanggang 5,000 yen) para sa basic medical examination ticket, ① 1 ticket (hanggang 15,000 yen) para sa blood test ② 1 ticket (hanggang 4,000 yen) para sa blood test, ③ 1 ticket (hanggang 3,000 yen) para sa blood test, ① 4 na ticket (hanggang 3,000 yen) para sa ultrasound at ibang pag-susuri ② 8 ticket (hanggang 2,000 yen) para sa ultrasound at iba pang pag-susuri.

 

※ Kung kumunsulta sa labas ng Hyogo Prefecture ay sasagutin ang isang bahagi ng gastos matapos na mapatunayan.


Sa panahon ng pagbubuntis, ang mga ina ay kailangang maingat sa kanilang kalusugan.

Ang Anemia, Pregnancy-induced Hypertension Syndrome, Gestational Diabetes atbp ay makakaapekto sa pag-unlad ng katawan ng ina at ng sanggol.


kaya siguraduhin na magkaroon ng pagsusuri sa pagbubuntis upang ang ina at anak ay magkaroon ng isang malusog na pagsisilang.

Mayroong sanggol na anak、kailan maaaring magpasuri ng kalusugan?

Sa Kobe City ay isinasagawa ang pagsusuri sa kalusugan pagsapit ng ika-4 na buwan, ika-9 na buwan, ika-1 taon at 6 na buwan, at ika-3 taon ng mga bata. Walang bayad ang pagpapasuri. Ang mga naka-rehistrong naninirahan sa Kobe City ay padadalahan ng patnubay.

Maliban sa pagpapasuri sa kalusugan ng 9 na buwan na bata, maaari din na magpasuri sa loob ng Ward Office kung saan nakatira, subalit para sa pagpapasuri sa 9 na buwang bata ay isinasagawa sa mga itinalagang ospital, mangyaring dalahin ang tinaggap na Receipt Form at ipasuri ang kalusugan ng bata.

Alam nyo ba ang tungkol sa Maternity Mark?

Sa Kobe City ay namamahagi ng Maternity Mark sa mga buntis.

 

Makikita ang poster na nagpapaliwanag tungkol sa Maternity Mark sa mga bus at tren.

 

Ang Maternity Mark ay isang simbulo upang malaman ng mga nakasakay sa pampublikong sasakyan na ang tao ay nagdadalang-tao at mabigyan ng suporta kung kinakailangan.

 

Kapag nakakita ng taong may Maternity Mark, maging maunawain tayo sa kanilang kalagayan, “ibahagi ang upuan sa kanila” “huwag manigarilyo”. Ang nagnanais magkaroon ng Keyholder na Maternity Mark ay makakakuha sa Ward Office, bukod ditto maaari din na makakuha sa Hello Station Kobe, City Bus / Subway costumer Service Corner (sa tabi ng Subway Sannomiya Station).

 

Mga magkaho ang halaga na kakailanganin sa panganganak? Mayroon bang pinansyal na tulong?

Depende din sa ospital, kung normal ang panganganak ( hindi kailangan ang operasyon sa panganganak), kakailanganin ng 400,000 yen.

 

(Mag-iiba kung kambal ang magiging anak.)

 

Gayundin, katulad ng Caesarean Operation at hindi normal na panganganak, maaaring magamit ng mga kasali sa National Health Insurance at Social Insurance ang benepisyo nito.

 

Kapag ang nagsilang ay kasali sa National Health Insurance o Social Insurance, 420,000 yen (390,000 yen kung hindi saklaw ng Obstetrics and Medical Care Guarantee System) ang matatanggap . Doble ang halaga kung kambal ang isinilang.

 

※Kung hindi nakapaglaan ng pera, bilang isang sistema para sa gastos sa panganganak, may “direct payment system” at “lump-sum payment system” ang Kobe City National Health Insurance na ito ang direktang magbabayad ng gastusin sa panganganak sa ospital.

 

※May tulong din na matatanggap ang mga nagbuntis ng mahigit 85 na araw subalit nalaglag o namatay ang ipinagbubuntis.

 

※Ang mga nakatanggap ng lump-sum payment para sa panganganak at pag-aalaga mula sa ibang health insurance ay hindi makakatanggap mula sa National Health Insurance.

Mga Dokumentong Kailangan

 • Health Insurance Certificate
 • Sign Seal
 • Maternal and Child Health Handbook o Birth Certificate (Stillbirth Notice)
 • Passbook ng banko o kopya ng Bank Account
 • Mga resibo na may seal ng “Institution of Obstetrics Medical Assurance System Participating Organization”.
 • Isang kopya ng dokumento ng kontrata ng ahensya para sa Direct Payment System, o isang patunay na ang direktang Sistema ng pagbabayad ay hindi ginamit (nanggaling sa ospital, at iba pang institusyong medical)

Para sa mga katanungan tungkol sa lump-sum payment para sa pagsisilang → sa National Health Insurance and Pension Section ng bawat ward office at mga sangay nito.

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Pebrero, 2018.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.