• Paglilipat・Pag-transferPagbabago ng orihinal na Alien Registration Certificate sa Residence Certificate

Ang dating “Alien Registration” ay napalitan ng “Copy of Resident’s Card” certificate mula noong Hulyo 9, 2012. Maglalabas ng isang kopya ng card ng inyong residente upang patunay ng address.(Ang nilalaman dito ay simula lamang noong Hulyo 9, 2012. Tunghayan ang mga nakatala sa ibaba para sa mga detalye.)

  • Inilalarawan ang pangalan (kalimitang tawag), kasarian, kapanganakan, address, atbp. Ang ibang items tulad ng special permanent resident or medium-to long-term resident status, status of residence at period of stay, special permanent certificate, numero ng residence card, atbp, ay maaaring makapagpatunay kung kinakailangan.
  • Maaaring makakuha ng patunay ng lahat ng kasambahay o patunay ng ilang kasambahay.

〈Lugar ng Applikasyon〉

Kung ikaw ay rehistrado bilang residente ng Kobe City, maaari itong ipasa sa Ward Office / Branch Citizen’s Section, Branch Office, Liaison Office, Service Corner ng Kobe City.

〈Mga Bagay na Kailangan〉

  • “Resident Card” o kaya ay “Special Permanent Resident Certificate” , “Driver’s License” na maaaring pagkakilanlan. Kailangan din ng Power of Attorney kung ibang tao ang mag-a-apply.
  • Charge: 300 yen sa isang papel

*Mga dapat pag-ingatan*

Hindi kasama ang patunay ng address o mga bagay sa pamilya sa kopya ng “Resident’s Card” bago ang Hulyo 9. Kung kailangang punan ang impormasyon sa alien registration original form, ay kinakailangang humiling ng pagsisiwalat ng personal na impormasyon mula sa Personal Information Protection Section, Secretary Division, Ministry of Justice. Karagdagan dito, ang certificate ng Alien Registration Original Matter Entry Certificate ng taong pumanaw ay maaaring hilingin sa Immigration Bureau of the Ministry of Justice. Tunghayan ang website ng Ministry of Justice para sa mga detalye.

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Oktubre, 2016.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.