• Iba't Ibang PasilidadWard Office

Counter ng Ward Office

Ang bawat tanggapan ng ward, ay nagbibigay ng serbisyo ng taga-pagsalin ng maraming wika sa pamamagitan ng telepono.
Mga suportadong wika: Ingles, Intsik, Korean, Spanish, Vietnamese, Portoguese at Filipino

Pangalan Kinaroroonan / Homepage Telepono

東灘区役所(ひがしな だくやくしょ)

Higashinada-ku Ward Office

5-2-1 Sumiyoshi Higashi-cho, Higashinada Ward WEB 078-841-4131

灘区役所(なだくやくしょ)

Nada-ku Ward Office

4-2-1 Sakuraguchi-cho, Nada Ward WEB 078-843-7001

中央区役所(ちゅうお うくやくしょ)

Chuo-Ku Ward Office

115 Higashimachi, Chuo Ward WEB 078-335-7511

兵庫区役所(ひょうご  くやくしょ)

Hyogo-ku Ward Office

1-21-1 Arata-cho, Hyogo Ward WEB 078-511-2111

北区役所(きた くやくしょ)

Kita-ku Ward Office

1-9-1 Suzurandai KItamachi Kita Ward WEB 078-593-1111
北神区役所(ほくしん くやくしょ)
Hokushin Ward Office
北区藤原台中町1-2-1 北神中央ビル(きたく ふじわらだい なかまち)
1-2-1 Fujiwaradai-Nakamachi, Kita-kuWEB
078-981-5377

長田区役所(ながた くやくしょ)

Nagata-ku Ward Office

3-4-3 Kita-cho, Nagata Ward WEB 078-579-2311

須磨区役所(すま くやくしょ)

Suma-ku Ward Office

4-1-1 Oguro-cho, Suma Ward WEB 078-731-4341

垂水区役所(たるみ くやくしょ)

Tarumi-ku Ward Office

1-5-1 Hyuga, Tarumi Ward WEB 078-708-5151

西区役所(にし くやくしょ)

Nishi-ku Ward Office

5-4-1 Kojidai, Nishi Ward WEB 078-940-9501

Maaaring gumamit ng tagapagsalin ng wika sa pamamagitatan ng telepono sa bawat tanggapan・sangay ng Ward Office (Bawat tanggapan ng Ward / Siyudad)


Maaaring makipag-usap nang direkta sa taong namamahala gamit ang mobile phone na ibinigay sa bawat seksyon ng bawat tanggapan ng Ward/ sangay para sa interpretasyon sa telepono.
(※Depende sa opisina ng ward ang pakikipag-unayan)

 • Mga suportadong wika
  Ingles, Intsik, Korean, Espanyol, Vietnamese, Portoguese, Filipino


 • Mga Ward Office na nagpapatupad
  Lahat ng Ward Office sa siyudad, Kitasuma Branch, Kitakami Branch Office, Seishin Chuo Branch Office

 • Oras at araw na maaring gamitin
  Lunes ~ Biyernes
  (Maliban sa araw ng pista opisyal Disyembre 29 ~ Enero 3) 9:00~12:00, 13:00~13:00

  ※Ang araw ng Vietnamese na Martes, Huwebes, Biyernes ay simula 10:00.
  ※Ang Filipino ay Miyerkules lamang.

 • Paraan ng paggamit
  ① Makipag-usap sa floor manager ng Citizen’s Section
   Tatanungin kung ano ang kailangan ninyo at sasamahan kayo sa namamahalang counter.
  ② Tatawagan ng namamahala sa counter ang tagapagsalin ng wika.
   Ibibigay sa inyo ng namamahala sa counter ang telepono, ipapakilala ang tagapagsalin ng wika at magsisimula ang pag-uusap.

  ※May pagkakataon na hindi mabigyan ng suporta kung wala ang tagapagsalin ng wika.
  Tanggapan ng tagapagsalin ng wika sa telepono.

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Hulyo, 2017.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.