• Panganganak・PagkamatayPanganganak・Pag-aalaga ng sanggol

Panganganak ▪ Pag-aalaga

1. Kapag nagbuntis・・・

Kapag nagbuntis, bilisan ang pagpapasa ng notipikasyon sa Health and Welfare Child Health section ng ward office ng tinitirahan.

Kapag nagpasa ng notipikasyon, makakatanggap ng “Mother and Child Health Handbook” (pink), “Sukusuku Handbook” (yellow), “Ticket sa Bakuna ∙ Maternity Health Care Guidance Contact Card” (blue), “Maternnity Checkup Ticket”.

 

Ang form para sa notipikasyon ay nakalagay sa counter ng Child Health Section.

※ Ang Mother and Child Health Handbook sa kasalukuyan ay nakasalin sa 9 na uri ng wika (Ingles, Intsik, Korean, Vietnamese, Espanyol, Portuguese, Thailander, Tagalog, Indonesian). Bilang karagdagan, ang KICC ay nakikipagtulungan sa non-profit na organisasyon ng AMDA International Medical information Center sa pagpapahiram ng nilikhang video na “Mula sa Pagbubuntis Hanggang sa Pag-aalaga ng Anak ~ upang panatag na makapagsilang dito sa Japan” (Nihongo, Ingles, Intsik, Korean, Vietnamese. Espanyol, Portuguese, Thailander).

2. Kapag nagsilang ng sanggol・・・

 • • Kapag nagsilang ng sanggol ay, magpasa ng Form of Birth sa Citizen’s Section ng ward office ng tinitirahan sa loob ng 14 na araw simula sa araw ng pagsilang.

  Mga bagay naa kinakailangan

  Form of Birth, Sign seal (kung meron lang), Mother and Child Health Handbook

 • Ang mga batang mag-aaplay ng Special Permanent Resident ay kinakailangang asikasuhin ng magulang ang pag-aaplay sa loob ng 60 araw sa City Citizen’s Section.

  Mga bagay na kinakailangan

  Special Permanent Resident Certificate ng Ina o Ama (Foreigner’s Resident Certificate), Birth Certificate, kopya ng Registration Form, Passport (kung mayroon)
 • Bukod sa batang nakatala sa itaas, kinakailangang mag-apply ng visa sa Immigration Bureau sa loob ng 30 araw.

3.Nais sanang magpa-bakuna・・・

Tunghayan ditto ang tungkol sa libreng pagpapa-bakuna.

WEB

※ Pre-check Card


Sinusuportahan ng Pre-check card ang ilan sa mga banyagang wika.
Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Child Health Section ng bawat ward o sa Kobe City Public Health Prevention and Hygiene Section TEL:078- 322-6789.

4. Naghahanap ng isang palaruan kung saan malayang makakapaglaro at magkakaroon ng mga karanasan ang mga bata・・・

Ang kobekorando ay, isang lugar kung saan maaaring makapaglaro, makaranas ng ibat-ibang bagay at makisalamuha ang mga bata.

Mayroon ditong playroom, books corner, computer room, modeling studio, at music studio.

Ganundin, mayroon ditong cooking class, concert at doll stage play at ibat-iba pang mga ibento buwan-buwan.

Kobekorando

WEB

T 650-0044
1-3-1 Higashi-kawasaki-cho, Chuo-ku, Kobe General Children’s Center (Kobekorando)
TEL: 078-382-1300 Open: Lunes ∙ maliban kung katapusan atsimula ng taon ) 9:30~17:00
(Kung natapat na pista opisyal ang Lunes ay sarado ito sa susunod na araw)
Bayad sa pagpasok: Wala


Mga bagay na dapat tuparin sa pagpasok ditto.

 • Ang mga batang hindi pa nag-aaral ay kinakailanang samahan ng mga magulang.
 • Kung isang grupo (mahigit sa 10 katao) ang gagamit ay kinakailangan ng reserbasyon.
 • Dahil ang pasilidad ay sa kapakanan ng mga bata ay ipinagbabawal ang paninigarilyo sa buong gusali.

5. Tungkol sa pagkonsulta sa edukasyon ng batang dayuhan na estudyante・・・

Ang Hyogo Prefectural Board of Education, Multicultural Symbiosis Center ay nagbibigay ng konsultasyong pang-edukasyon para sa mga batang dayuhan na estudyante, Nagdi-display, nagpapahiram ng mga kagamitan at materyales na kinakailangan sa pagtuturo.

Hyogo Prefectural Board of Education, Multicultural Symbiosis Center

WEB

T 659-0031
1-2 Shinhamacho, Ashiya-shi (sa loob ng Prefectural International High School)
TEL: 0797-53-4537
Open: regular na araw (Lunes~Biyernes) 9:00~12:00, 13:00~17:00


 • Guidebook sa Suporta sa Edukasyon

  WEB

 ※ Nihongo, Ingles, Intsik, Korean, Vietnamese, Espanyol, Portuguese, Thailander, Filipino, Indonesian, Arabian

6. Iba pang counter para sa konsultasyon kapag may problema?

AMDA International Medical Information Center


WEB


※ Nihongo, Ingles, Intsik, Korean, Espanyol, Portuguese, Thailander, Filipino

Kansai Center TEL (Consultation): 06- 4395-0555

Wika Araw Oras
Ingles, Espanyol Lunes~Biyernes 9:00~17:00
Intsik, Portoguese Mangyaring makipag-ugnayan nang maaga o bisitahain ang website

Tokyo Center TEL(consultation): 03- 5285-8088

Wika Araw Oras

Ingles, Thailander, Intsik,

Korean, Espanyol

Araw-araw 9:00~20:00
Portoguese Lunes, Miyerkules, Biyernes 9:00~17:00
Filipino Miyerkules 13:00~17:00
Vietnamese Huwebes 13:00~17:00

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Hulyo, 2013.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.