• TirahanMunicipal Housing

Ano ang ibig sabihin ng Pabahay ng Siyudad ng Kobe?

 Ito ay Pabahay na suporta ng Siyudad ng Kobe, para sa mga may suliranin na makakuha ng tirahan, at layunin nito na may matirahan ang mga pamilyang may mababang halaga ng kinikita sa mababang halaga ng upa.
 Upang makapag-apply, kinakailangang naninirahan sa siyudad ng Kobe, may hanap-buhay at kumikita. At sa kadahilanang marami ang nagnanais mag-apply ay, idinadaan sa lottery ang pagpili sa maaaring makatira dito.
 Ang Pabahay ng Siyudad ay taun-taong naghahanap ng mga nais tumira dito. Ang mga panahon ng paghahanap ay sa simula ng Mayo・Agosto・Nobyembre・Pebrero. Ipinababatid ang paghahanap ng aplikante sa pamamagitan ng mga papel para sa publisidad. Ang patnubay tungkol sa pag-a-apply at papel para sa aplikasyon ay maaaring hingiin sa Ward Office. Ang mga hindi nakapagpatala para sa regular na paghahanap ay, maaaring pumunta at pumila sa tanggapan ng namamahala para sa paghahanap ng Pabahay ng Siyudad (Shi Ei Jutaku).

Kwalipikasyon sa Pag-a-apply

 • 1. Kondisyon sa nasasakupan ng tinitirahan (lugar ng tirahan)
  o Sambahayan na naninirahan sa siyudad ng Kobe at sambahayan na may naghahanap-buhay
  o Sambahayan na naninirahan sa labas ng siyudad ng Kobe na nasalanta noong naganap ang malakas na lindol ng Hanshin・Awaji
 • 2. Kondisyon sa komposisyon ng sambahayan
  o “Mag-ina o Mag-ama” “Mag-asawa” o sammbahayan na may higit pa sa dalawang tao.
  o Ang mag-isa lamang sa sambahayan ay, mahigit sa 60 gulang ang edad, may kapansanan・taong tumatanggap ng welfare
 • 3. Sambahayan na ang buwanang kita (taunang kita na binawasan ng buwis at hahatiin sa 12) ay mas mababa sa flat rate.
 • 4. Sambahayan na may suliranin sa kasalukuyang tinitirahan
 • 5. Kinakailangan na ang aplikante o ang kasambahy ay hindi miyembro ng Gang

※ May mga kondisyon at karagdagang kwalipikasyon na nasasaad sa itaas para sa pagtanggap sa aplikante ng Pabahay na may espesyal na layunin

Mga uri ng Pabahay ng Siyudad

Mayroong 3 uri ng mga Pabahay, ang Point Type Housing・General Housing・Specific Purpose Housing

 • Ano ang Point Type Housing?
  Ang degree ng suliranin ng aplikante sa paghahanap ng tirahan ay pupuntusan base sa “Kita・Sitwasyon ng renta sa bahay” “Kapaligiran ng tirahan” “Sitwasyon ng sambahayan” at ang may pinaka-mataas na puntos ang pipiliin mula sa mga aplikante, upang makatira sa pabahay.
 • Ano ang Specific Purpose Housing?
  Ito ay Pabahay na higit na ibinibigay para sa sambahayan na nasa kalagitnaan ng pagpapalaki sa anak o may matatanda, o kaya ay sambahayan na may kapansanan, na nakatugon sa mga kinakailangan. Bilang karagdagan dito ang mga kwalipikasyon ng aplikasyon para sa General Housing , kinakailangang matugunan din ang mga kondisyon sa bawat uri ng Pabahay.
 • *Ano ang General Housing?
  Ito ang Pabahay ng Siyudad bukod sa Point Type Housing・Specific Purpose Housing. Tunghayan ang mga listahan sa itaas tungkol sa kwalipikasyon sa pag-a-apply ng Pabahay.

Tungkol sa Sistema ng mas pinapaburang pagpili

Mas binibigyan ng prayoridad ang numero ng mga nakailang ulit ng hindi napili

Ang pagpili ay, mas binibigyan ng pagkakataon na madaling mapili ang mga nakailang ulit ng sumubok nguni’t nabigo at ang mga nasa katayuan na naarapat unahin (nawalan ng tahanan dahil sa malakas na lindol ng Hanshin・Awaji, matatanda, may kapansanan at mag-ina o mag-ama) sa pamamagitan ng pagdadagdag ng1~9 na lottery number

 

*Sa regular na pagpili para sa『General Housing』ay binibilang kung ilang beses hindi napili ang aplikante. Subali’t, ang mga nag-apply na “napili na” at “napabilang na sa “waiting list” ay babalik sa “0”.

Ilan ang bilang ng mapipiling numero (posibilidad na mapipili)

Dibisyon 0~4beses na hindi pagkapili 5~9 beses na hindi pagkapili 10~14 beses na hindi pagkapili Mahigit na 15 beses na hindi pagkapili 20~24 beses na hindi pagkapili Mahigit na 25 beses na hindi pagkapili
Pangkalahatang aplikante 1 (1 ulit) 3 (3 ulit) 4 (4 ulit) 5(5 ulit) 6(6 ulit) 7(7 ulit)
Binibigyan ng prayoridad 2 (2 ulit) 5 (5 ulit) 6 (6 ulit) 7(7 ulit) 8(8 ulit) 9(9 ulit)

※Ano ang binibigyan ng prayoridad? ⇒ Tunghayan ang table ng「Ang mga tao na binibigyan ng prayoridad na mapili」.

Ang mga tao na binibigyan ng prayoridad na mapili

 • Ang mga may katibayan na「nasunog lahat」o kaya ay「kalahati ang nasunog」biktima ng sakuna dahil sa malakas na lindol na Hanshin ・Awaji. Ganundin ang mga nagpagiba ng tirahan, at nagbabalak magpagiba pa lamang.
 • Sambahayan na nasa edad na 65 (kasama dito ang nag-iisa)
 • Sambahayan ng mag-asawa na ang edad ay mahigit sa 65 (kabilang dito ang sambahayan na may kasamang mahigit sa 65 ang edad)
 • Sambahayan na mahigit sa 65 ang edad (kasama dito ang kahit sino sa mag-asawa na nasa edad na mahigit sa 65) at may kapamilya na hindi hihigit sa 18 taon ang edad
 • Sambahayan na may mahigit sa moderate ang kapansanan (mga tao na mayroong Disability Certificate 1~4 grade, Psychiatric Health and Welfare Notebook 1・2 grade, Nursing Notebook A・B1, Disability Pension 1・2 grade, Pasyente na may Intractable Diseases)
 • Sambayanan ng single-mother ・single-father, may anak na nasa edad 20 taon at pababa.
 • Sambahayan ng mag-asawa o fiancée na ang total ng edad ay mas mababa sa 70 taon
 • Sambahayan na may anak na 3 at mahigit pa na may edad na 18 taon pababa
 • Sambahayan na may estudyante na Junior High School at pababa
 • Sambahayan na may Leprosy Residents, Biktima ng Domestic Violence, mga natitirang Chinese na Japanese, Biktima ng krimen at iba pa

Makipag-ugnayan sa

Kobe Sumai Machizukuri Kosha
TEL: 078-647-9804

Ang mga matutunghayan ditto ay base sa data noong Disyembre, 2016. Ipinapaalala po na maaaring may mga nabuo at mga nabagong sistema pagkalipas nito. Kung kaya’t , ang responsibilidad ng linked websites nito ay nakasalalay sa bumuo nito. Walang pananagutan sa nilalaman nito ang siyudad ng Kobe.