• Tư vấn về cuộc sống hàng ngàyCác tổ chức hỗ trợ người nước ngoài

Các tổ chức hỗ trợ người nước ngoài khác

Tên tổ chức Nội dung hoạt động Ngôn ngữ hỗ trợ Ngày, giờ tư vấn  Địa chỉ, điện thoại liên lạc, tham khảo
Cộng đồng World kids  Các hoạt động của trẻ em mang nhiều sắc thái văn hoá khác nhau.

 Sự hỗ trợ lẫn nhau của cộng đồng nói Tiếng Tây Ba Nha.   
Tiếng Nhật, Tây Ba Nha, Bồ Đào Nha 13 giờ ~18 giờ TEL: 078-736-3012

WEB
Hiệp hội giao lưu văn hoá giáo dục quôc tế(ISECE) Hỗ trợ tìm việc làm cho lưu học sinh Tiếng Nhật   TEL: 04-2958-3269

WEB
Tư vấn và trợ giúp về đời sống hàng ngày cho lưu học sinh TEL: 080-3247-9872
TEL: 04-2958-3269
Mạng lưới nhân tài quốc tế TEL: 04-2958-3269
Câu lạc bộ hỗ trợ New kids Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Nhật Tiếng Nhật Thứ 7
10 giờ~12giờ
TEL: 078-708-7405 
Hiệp hội Working-Holiday Nhật Bản Hỗ trợ Working Holiday  Tiếng Nhật

Tiếng Anh
 Thứ 3 đến thứ 6
10 giờ ~19 giờ
(Tiếp tân・Bàn phục vụ làm việc đến 18 giờ 30)
Thứ 7
9giờ 30~17giờ 30
(Tiếp tân・Bàn phục vụ làm việc đến 17 giờ)
TEL: 06-6946-7010

WEB
FM WAI WAI Trụ sở phát ngôn của những người đang sống trong khu vực

Là  nơi tuyên truyền chính sách nhiều nền văn hoá cùng sống chung "Machi dukuri" 
Tiếng Ainu, Tiếng Okinawa Amami, Tiếng Trung, Tagalog, Tiếng Thái, Tây Ba Nha, ViệtNam, Bồ Đào Nha, Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Triều Tiên, Tiếng Nhật, 11 ngôn ngữ phát sóng  Hàng ngày 11 giờ đến 21 giờ

(Riêng thứ 5 đến 22 giờ)
TEL: 078-737-3196 

WEB

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 10 năm 2016. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.