• Tư vấn về cuộc sống hàng ngàyTư vấn đời sống hàng ngày

Tư vấn sinh hoạt thường ngày

         
Trung tâm cộng đồng quốc tế Kobe (KICC) Cung cấp các thông tin về chính sách của thành phố, đời sống và tư vấn về đời sống

Tiếng Nhật
Tiếng Anh 
Tiếng Trung 

(Thứ 2 đến thứ 6)

Thứ 2 đến thứ 6
 10:00 ~12:00
13:00 ~17:00
Có thể tư vấn qua điện thoại từ 9:00


TEL: 078-742-8705


WEB
Tiếng Hàn, Tiếng Triều Tiên (Thứ 6)
Tiếng Việt 
 (Thứ 2, thứ 4)

Tiếng Philippin

  (Thứ 4 )

Tiếng Tây Ba Nha
(Thứ 3, thứ 5)
Tiếng Bồ Đào Nha
(Thứ 5)
Tiếng Nepal
(Thứ 2)
Tiếng Indonesia
(Thứ 6)
Tiếng Thái
(Thứ 3)

Tư vấn các vấn đề về tư cách cư trú

※Phải đặt hẹn trước

Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Tiếng Trung Quốc

※Hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ những ngôn ngữ khác

Thứ Tư của tuần thứ 1 và thứ 3 hàng tháng/Thứ Sáu của tuần thứ 2 hàng tháng

13:30~16:30

Hiệp hội giao lưu quốc tế Hyogo (HIA)

 Trung tâm thông tin cho người nước ngoài tại tỉnh Hyogo
Tư vấn về đời sống Tiếng Anh

Tiếng Trung

Tiếng Tây Ba Nha 

Bồ Đào Nha 
Thứ 2 đến thứ 6

9:00 ~17:00
TEL: 078-382-2052

 

 

WEB

 

Mạng lưới tổ chức phi chính phủ (NGO) hỗ trợ người nước ngoài tại Kobe  Tư vấn đời sống

Tiếng Anh

Tiếng Tây Ba Nha 

Bồ Đào Nha

Tiếng Tagalog

 

Tiếng Trung

Thứ 6 từ 13:00 ~20:00

(Đường dây nóng tư vấn về đời sống)

TEL: 078-232-1290 ( Tư vấn dành riêng)

TEL: 078-271-3270


WEB
Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài định cư tại Kobe  (KFC) Tư vấn đời sống Tiếng Nhật

Tiếng Hàn
Từ thứ 2 đến thứ 6

9:30~18:00
TEL: 078-612-2402

WEB
Nhà cộng đồng và trung tâm thông tin  (CHIC)) Hỗ trợ các vấn đề có liên quan đến đời sống của người nước ngoài tại Nhật như  các lớp học nấu ăn quốc tế, các lớp học ngoại ngữ… Tiếng Nhật

Tiếng Anh
Từ thứ 2 đến thứ 6

9:30~16:30
TEL: 078-857-6540

WEB
 
Vietnam Yume KOBE

Các hoạt động tư vấn cho người Việt đang sống tại Nhật.

Tư vấn đời sống
Dạy tiếng Việt

Dạy tiếng Nhật

Tiếng Nhật

Tiếng Việt
Thứ 3 , Thứ 5, Thứ 6

10:30~17:00
TEL: 078-736-2987

WEB
Dự án do phụ nữ Asia tự lập Phục vụ đối tượng là phụ nữ người nước ngoài đang ở Nhật
Tư vấn về đời sống và pháp luật
 Tiếng Nhật
Tiếng Nhật

Tiếng Anh

Tiếng Tagalog

Tiếng Bồ Đào Nha
Thứ 4
11:00~16:00
TEL: 078-734-3633

WEB
(Quỹ phúc lợi giáo dục ASIA bộ phận phụ trách các vấn đề về người tị nạn  
Chi nhánh Kansai
Tư vấn đời sống cho người tị nạn Giúp đỡ tìm việc làm
Tư vấn về học tập tiếng Nhật
Tiếng Anh

Tiếng Việt
※Các ngôn ngữ khác cần liên lạc trước 
Thứ 2 đến thứ 6

9:30~17:30

TEL: 0120-090091

(Câu hỏi dành riêng điện thoại miễn phí)
TEL: 078-361-1700WEB
Cộng đồng người Brazil tại Kansai
(KBC)
Tư vấn đời sống

Lớp học tiếng Bồ Đào Nha

Lớp dạy giáo dục tiếng mẹ đẻ cho trẻ em người Brazil 
Tiếng Nhật

Tiếng Bồ Đào Nha
Thứ 2,4, 6, 7

TEL: 078-411-8813


WEB
Cộng đồng Latinh ở Hyogo

Có thể tư vấn về đời sống.

Dạy tiếng Tây Ban Nha cho trẻ em có cha mẹ nói tiếng Tây Ban Nha.

Tiếng Nhật

Tiếng Tây Ban Nha

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

10:00~17:00
TEL: 078-739-0633
TEL: 090-6984-1665

 


WEB
Bộ Tư Pháp Tư vấn về nhân quyền cho người nước ngoài

Tư vấn về nhân quyền

Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Philipin, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Việt, Tiếng Nepal, Tiếng Tay Ban Nha, Tiếng Indonesia, Tiếng Thái

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

10:00~17:00

TEL: 0570-090911


WEB

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 9 năm 2016. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.