Kobe International Community Center

Kobe International Community Center
トピックス

 

Ngày 29 tháng 4 (Thứ 6), ngày 3 (Thứ 3) đến ngày 5 tháng 5 (Thứ 5) là ngày lễ, nên không làm việc.

 T? v?n nh?ng v?n ?? lien quan t?i VISA
Thời gian

Thứ tư,
Ngày 4 tháng 4

Thứ tư,
Ngày 18 tháng 4
Thứ tư,
Ngày 2 tháng 5
từ 13 giờ đến 16 giờ
※Đặt chỗ trước    TEL(078)291-8441

Ngày 1 tháng 5
KICCへのアクセス

オリジナル日本語教材