• Phiên dịch - Biên dịchThông dịch, phiên dịch

Thông dịch, phiên dịch

Tên tổ chức Nội dung hoạt động Ngôn ngữ hỗ trợ Ngày, giờ tư vấn  Địa chỉ, điện thoại liên lạc, tham khảo
Câu lạc bộ SGG Kobe (KSGG) Thông dịch miễn phí, hướng dẫn tham quan, hỗ trợ hội nghị…v..v  Tiếng Anh, Đức, Trung Quốc, Pháp, Tây Ba Nha, Bồ Đà, Hàn Quốc
 
 

tel:080-2534-4192

fax:050-3737-8912

e-mail:kobesgg@kobesgg.org


WEB
Hội  tình nguyện thân thiện Kobe(K. V. G. G.)  Thông dịch miễn phí, phiên dịch, đồng hành tham dự Chỉ có Tiếng Anh Hẹn trước 4 đến 5 ngày dịch vụ có thể đáp ứng  tel&fax:(078)821-5456
e-mail:chiko-i-kvgg@kcc.zaq.ne.jp
 
Trung tâm đa ngôn ngữ-FACIL Các công việc thông dịch, phiên dịch Tiếng Anh, Trung Hàn, Tây Ba Nha, Bồ Đào Nha,Tagalog, Indonesia, Thái, Tiếng Việt, Tiếng Nga, hỗ trợ 51 ngôn ngữ Thứ 2~6 10giờ~18giờ tel(078)736-3040  
fax(078)736-2211
e-mail:facil@tcc117.jp

WEB

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 10 năm 2016. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.