การขอความร่วมมือเมื่อมายัง KICC (แก้ไขเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม)

  ขออนุญาตงดให้บริการสำหรับผู้ที่มีอาการตามด้านล่างนี้

  • ผู้ที่มีไข้เกินกว่า 37.5องศา
  • ผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัด เช่น ไอ เป็นต้น
  • มีคนในครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อ

  ขอความร่วมมือตามด้านล่างนี้ เมื่อมายัง KICC

  • 1. ใส่หน้ากากอนามัย (ผู้ใดที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายใน)
  • 2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อมาถึง (ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5องศา จะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายใน)
  • 3. ทำความสะอาดมือฆ่าเชื้อโรค
  • 4. กรอกชื่อเเละเบอร์ติดต่อฉุกเฉินลงในรายชื่อผู้ที่มาKICC

  ระงับให้บริการ

  • การใช้ส่วน Free Space