KICC भ्रमण गर्दा अनुरोध गर्दछौ(अक्टुबर १ मा अपडेट गरिएको)

  यदि तपाइँसँग तलका कुनै लक्षणहरू छन् भने कृपया भ्रमण गर्नबाट रोक्नुहोस्।

  • ३७.५ डिग्री वा अधिकको ज्वरो आएको
  • धिसो लक्षणहरू जस्तै खोकी
  • पररवारमा एक संक्रममत व्यक्तत छ

  कृपया संग्रहालयमा आउँदा निम्न वस्तुहरू सँग आउनुहोस्

  • 1. कृपया संग्रहालयमा आउँदा निम्न वस्तुहरूसँग सहयोग गर्नुहोस्
  • 2. भ्रमण गर्दा शरीरको तापक्रम जाँच गनुहोस् (जो ३७.५डिग्री माधिका छन्उनीहरू प्रवेश गनन सक्दैनन्)
  • 3. औंलाहरूको कीटाणुशोिन।
  • 4. तपाईंको नाम र आकस्मिक सम्पकन जानकारी भ्रमण सुचिमा प्रववष्ट गनुहोस।

  बन्द सेवाहरू

  • खाली स्थान को उपयोग