• जापानी कक्षा / स्कूलजापानी भाषा स्कूल

जापानी भाषा स्कूलहरूको सूची

नाम

लक्षित मिति र समय

Clark International College

२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१.वर्ष कोर्स - अक्टुबर)

अडिटर कोर्स

३महिना छोटो अवधि कोर्स

 

〒650-0021

Center Plaza Nishi-kan 7F 2-11-1 
Sannomiya-cho, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-391-6100


WEB

Clark Foregin Language School

२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१. वर्ष ९ माहिना कोर्स - जुलाई)

१ वर्ष ६ माहिना कोर्स - अक्टुबर)

१वर्ष ३ माहिना कोर्स - जनवरी)

अडिटर कोर्स

३ महिना छोटो अवधि कोर्स

 

〒650-0021

Center Plaza Nishi-kan 7F 2-11-1 Sannomiya-cho, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-391-3411


WEB

KOBE TOYO Japanese College


१ वर्ष कोर्स - अप्रिल र अक्टुबर १ वर्ष ६ माहिना कोर्स - अक्टुबर)

२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

छोटो अवधि कोर्स (१ महिना देखि ३ हप्ता समर कोर्स JLPT परीक्षा कोर्स निजी पाठ कोर्स

〒650-0032
110-2, Ito-cho, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-333-1127


WEB

The Kobe YMCA College Japanese Department course

वसन्त कोर्स १ वर्ष - अप्रिल) वसन्त कोर्स२ वर्ष - अप्रिल)  ओटम कोर्स १बर्ष ६माहिना (अक्टुबर)

आंशिक समय कोर्स – (अप्रिल ,सेप्टेम्बर, जनवरी) ग्रीष्म सघन पाठ्यक्रम - जुलाई बाट ४ हप्ता

〒650-0001
2-7-15 Kano-cho, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-241-7204


WEB

Communica Institute


२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१.वर्ष ९ माहिना कोर्स - जुलाई)

१.वर्ष ६ माहिना कोर्स - अक्टुबर)

१.वर्ष ३ माहिना कोर्स - जनवरी)

३ महिना छोटो अवधि कोर्स बाट – (अप्रिल ・ जुलाई ・ अक्टुबर ・ जनवरी)

निजी या ब्यापार सम्बन्धि कोर्स १ ५ हप्ता जापानी कोर्स – (अप्रिल , जुलाई,अक्टुबर,जनवरी)

१० हप्ता रोजगारी शिकार समर्थन कोर्स –(अप्रिल,जुलाई ,अक्टुबर, जनवरी)

दैनिक जापानी जीवन कोर्सका लागि(अप्रिल,जुलाई,अक्टुबर,जनवरी।)

〒650-0031 
116-2 Higashi-machi, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-333-7720

WEB

Kobe Institute of Computing - College of Computing   JapaneseLanguage Department

२ बर्ष कोर्स –( अप्रिल)

१. वर्ष ६ माहिना कोर्स – (अक्टुबर)

〒650-0003
1-6-35 Yamamoto-dori, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-242-0014(School Office)
TEL: 078-265-5265(Japanese Department)


WEB

Kobe YWCA
College

नियमित पाठ्यक्रम

३ महिना कोर्स (वसन्त 、 पतन 、 जाडो)

६ महिना कोर्स - अप्रिल 、 अक्टुबर)

अंशकालिक कोर्स

JLPT परीक्षा कोर्स

निजी कोर्स

र अधिक…

 

〒651-0093 
1-12-10 Ninomiya-cho, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-231-6303

WEB

Kasuga Japanese Language Academy


२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१वर्ष ६माहिना कोर्स - अक्टुबर)

छोटो अवधि कोर्स (अप्रिल ・ अक्टूबर ・ गर्मीको बिदा)

〒651-0063
5-7-10 Miyamoto-dori, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-222-0077

WEB

Arist foreign language school

२ बर्ष कोर्स - अप्रिल ・ अक्टुबर)

१वर्ष ६ माहिना कोर्स - अप्रिल ・ अक्टुबर)

३ महिना कोर्स (कुनै पनि समय)

निजी पाठ (कुनै पनि समयमा)

 

〒652-0815
3-5-24 Mikawaguchi-cho, Hyogo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-578-8882

WEB

Kobe Sumiyoshi International Japanese Language School


२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१ वर्ष ६ महिना कोर्स - अक्टुबर)

समूह पाठ (कुनै पनि समय) निजी पाठ (कुनै पनि समय)

〒658-0053
2-21-8 Sumiyoshimiya-cho, Higashi-Nada-ku, Kobe-shi

TEL: 078-822-6620

WEB

Kobe World Academy


२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१ वर्ष ६महिना कोर्स (अक्टूबर)

〒652-0801
2-4-20 Nakamichi-dori, Hyogo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-576-1208

WEB

Interculture Language Academy


२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१.वर्ष ९महिना कोर्स - जुलाई) १वर्ष ६ महिना कोर्स - अक्टुबर)

१वर्ष३ माहिना कोर्स - जनवरी)

नियमित २ बर्ष कोर्स छोटो अवधि

१,२,३ महिना कोर्स निजी पाठ, आदि

〒653-0004
7-5-4-bancho, Nagata-ku, Kobe-shi
TEL: 078-576-6129

WEB

The Kobe YMCA Japanese Langage School


वसन्त १ वर्ष कोर्स - अप्रिल) वसन्त २ वर्ष कोर्स - अप्रिल)ओटम कोर्स - अक्टूबर)

छोटो अवधि ३ महिना कोर्स - अप्रिल ・ अक्टूबर)

छोटो अवधि ६महिना कोर्स - अप्रिल ・ अक्टूबर)

〒651-2102 
2-1-3 Gakuen Higashimachi, Nishi-ku, Kobe-shi
TEL: 078-793-7402

WEB

Shumei Kobe International School


२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१वर्ष ६ महिना कोर्स - अक्टुबर)

छोटो अवधि कोर्स (१ महिना देखि)

〒657-0831  
Ebisutani Building 5-1-8 Suidosuji, Nada-ku, Kobe-shi
TEL: 078-871-5563

WEB

Seiko Foreign Language School

२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१ वर्ष ६ महिना कोर्स - अक्टुबर)

〒652-0894
1-14 Irie-dori 3cho-me, Hyogo-ku, Kobe
TEL: 078-766-8039

WEB

Seiko Foreign Language Center


२ बर्ष कोर्स - अप्रिल)

१ वर्ष ६ महिना कोर्स - अक्टुबर)

〒652-0894
1-14 Irie-dori 3cho-me, Hyogo-ku, Kobe
TEL: 078-766-8039

WEB

Preparatory School Sogaku Seminar JSL
(Japanese as a Second Language)Course for International Students


१ वर्ष कोर्स - अप्रिल)

१.वर्ष ६ माहिना कोर्स - अक्टुबर)

〒655-0027 
3-17 Kanda-cho, Tarumi-ku, Kobe-shi
TEL: 078-704-4359

Lexis Japan


गहन जापानी /

JLPT परीक्षण तयारी /

साँझको कार्यक्रम /

किशोर गर्मी कार्यक्रम

/ निजी ट्यूशन

〒650-0038
9F MitsubishiUFJ-Bank 36 Nishimachi, Chuo-ku Kobe
TEL: 078-331-0944

WEB

ECC Japanese Language Institute

जापानी विस्तृत पाठ्यक्रमहरू

 

२ बर्ष (अप्रिल)

१ वर्ष ६ माहिना  (अक्टुबर) / १ वर्ष (अप्रिल)

छोटो अवधि कोर्स ३

महिना (अप्रिल, जुलाई, अक्टोबर, जनवरी)

-अन्य पाठ्यक्रमहरू ५ -हप्ता कोर्स अथवा निजी पाठ र अधिक

 

〒651-0094

5-5-6 Kotono-cho, Chuo-ku, Kobe

TEL: 078-261-1440

WEB