Paunawa Mula Sa Kobe City:Mga Kahilingan Para Sa Panukalang Emergency

  Sa kasalukuyan, ay naka-deklara sa Hyogo Prefecture ang “State of Emergency”.

  Upang matulungang mailigtas ang mga buhay, ipinapakiusap sa lahat ng mga mamamayan sa siyudad.

  ① Mangyaring pigilin ang mga paglabas nang hindi kinakailangan.

  ② Mangyaring huwag mag-usap ng hindi nakasuot ng mask.

  ③ Kung mag-uusap sa oras ng pagkain ay pag-ingatan ang 3 mga sumusunod.

    ・Panatilihin ang distansya na 1 metro o higit pa.

    ・Umupo ng pahilis. Kung magkakatabi ang silya ay ibakante ang isa.

    ・Huwag sumigaw.

  ④ Ihinto ang pag-inom ng alak ng  grupo-grupo sa kalye o mga parke.

   

  Ito ang mga kahilingan mula sa Kobe City.