Pakiusap Mula sa Health Center ng Kobe

  Mga bagay na dapat ilagay sa isipan at bigyan ng atensyon sa panahon ng “State of Emergency”.

  Simula sa Enero 13 hanggang Pebrero 7 ay inilabas ang “State of Emergency”.

  Sa loob ng panahong ito, ay nilalayon na masugpo ang paglaganap ng impeksyon ng coronavirus, iwasan ang kumain sa mga restaurant na may maraming bilang na kasama.
  Kasabay ng pananatili sa mga tahanan, hinihiling din na ilagay sa isipan ang mga paraan na nakatala sa ibaba upang makaiwas sa impeksyon ng coronavirus.

  3 mga bagay na dapat tandaan

  • 1. Kung magtitipon ang buong pamilya ay buksan ang mga bintana para sa bentilasyon, kahit na malamig ang panahon.
  • 2. Kung kinakailangang pumunta sa lugar na maraming tao ay siguraduhing mag-suot ng mask, dalasan ang paghuhugas na mabuti ng mga kamay lalo na ng mga daliri. Gumamit ng disinfectant.
  • 3. Kahit na walang lagnat subalit may ubo o ibang mga sintomas ay iwasan ang lumabas ng bahay, at mag-suot ng mask maging sa loob ng bahay.

  Tandaan ang 5 sitwasyon

  • 1. Mga pagtitipon nap ag-inom ng alak
  • 2. Ang pagkain at pag-inom sa mga bars at restaurant na may maraming bilang ng miyembro
  • 3. Ang pag-uusap ng walang suot na mask
  • 4. Ang pagsasa-sama sa isang masikip na lugar
  • 5. Paglilipat ng mga lugar at oras para sa silid ng pagpapahinga, at silid para sa pagpapalit ng damit

  Karagdagang kahilingan

  • 1. Mangyaring idaan sa online ang pamamaraan ng aplikasyon sa City Office at Ward Office, tulad ng pagkuha ng mga kinakailangang dokumento, pagpaparehistro, pag-uulat at iba pa.
  • 2. Upang mabawasan ang mga pagkakataon ng pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan, mangyaring gumawa ng mga pagsisikap na mabawasan ang pagpasok sa kompanya at sa bahay gawain ang trabaho, iba-ibahin o kaya naman ay bawasan ang oras ng pagpasok sa trabaho.
  • 3. Mangyaring makipagtulungan sa kahilingan para sa pagpapaikli ng oras ng negosyo para sa mga Bars, Restaurants, at iba pa.