Paunawa Mula Sa KICC

  Magmula sa autumn ng taong 2021 ay ililipat sa Shinnagata ang tanggapan ng KICC.

  Ang mga konsultasyon na may kinalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay ay isasagawa sa Shinnagata.
  Ang Nihongo Class ay binabalak isagawa sa Shinnagata, Sannomiya at Mikage.

  Tungkol sa Programang Suporta sa Nihongo at Kultura ng KICC.

  Ang Programang Suporta sa Nihongo at Kultura ay magtatapos sa Septyembre.
  Maaaring magpasa ng aplikasyon para sa pag-aaral hanggang Marso.