Mga Pagbabago sa Kahilingan ng Pagpasok sa Tanggapan ng KICC (Mula Oktubre 1)

  Hindi maaaring pumasok sa tanggapan ang mga sumusunod

  • May lagnat na 37.5℃ at pataas
  • May ubo at senyales ng trangkaso
  • Mayroong kasambahay na na-impeksyon

  Mga kahilingan sa oras ng pagpasok sa tanggapan

  • 1. Pagsusuot ng mask ( hindi maaaring pumasok sa tanggapan ang hindi naka-mask)
  • 2. Pagsusuri ng temperatura sa oras ng pagpasok sa tanggapan (hindi maaaring
   pumasok sa tanggapan ang may lagnat na 37.5℃ at pataas)
  • 3. Paggamit ng alkohol sa kamay at mga daliri
  • 4. Sa pagpasok sa tanggapan ay itala ang pangalan at ang impormason kung saan
   maaaring madaling matunton.

  Mga serbisyo na pansamantalang inihinto

  • Paggamit ng free space