Tungkol sa programa na pag-suporta ng KICC sa Nihongo at Kultura ng Japan

    Mga pagbabago mula sa Septyembre 1

    Ang lesson ay 1 beses sa loob ng isang lingo, at ibinabalik na sa 2 oras ang bawa’t lesson

    ※Ang pagbubukas ng KICC ay 10:00 – 17:00 pa rin.
    ※Bukod sa mga nabanggit sa itaas, “Mga Bagong Panuntunan Simula sa Hulyo” ay magpapatuloy.

    Mga Bagong Panuntunan Simula sa Hulyo(240.64 KB)