Tungkol sa pagsunod sa pansamantalang pagsasara ng KICC (pag-update noong Hunyo 29)

  Ang pansamantalang isinuspinde na operasyon upang makaiwas sa paglaganap ng impeksyon ng New Coronavirus sa loob ng bansa, ay unti-unting bubuksan muli simula sa Hunyo 1.

   

  Ang mga operasyon na kasalukuyang isinasagawa
  ・Konsultasyon tungkol sa pamumuhay sa pamamagitan ng telepono
  ・Konsultasyon tungkol sa pagpoproseso at imigrasyon na maaaring isagawa sa pamamagitan ng telepono (kinakailangan ang reserbasyon)
  ・Pagkonsulta sa loob ng tanggapan (Konsultasyon sa pamumuhay, pagpoproseso at imigrasyon)
  ※Kinakailangan ng reserbasyon, mangyaring tumawag sa KICC. (TEL:078-291-8441)

   

  Mangyaring huwag pong pumunta sa tanggapan kung mayroong mga sumusunod na sintomas
  ・Kung may lagnat na 37.5 at pataas
  ・Kung inuubo o may sintomas na magkakasakit

   

  Hinihiling ang kooperasyon na gawain ang mga sumusunod kung pupunta sa tanggapan
  ①    Magsuot ng mask (hindi maaaring pumasok sa tanggapan ang hindi nakasuot ng mask)
  ②    Pagtse-check ng temperature ng katawan sa pagpasok sa tanggapan (hindi maaaring makapasok ang may 37.5 at pataas)
  ③    Paglalagay ng alcohol sa pagpasok sa tanggapan
  ④    Isulat ang pangalan at emergency contact sa talaan sa pagpasok sa tanggapan

   

  Ang mga muling isasagawang operasyon simula sa Hulyo 1
  ・KICC Nihongo・Programang Pag-suporta sa Kultura ng Japan (Ang mga detalye ay ipo-post sa homepage sa mga susunod na araw)
    ※Pansamantala ay ang lesson lamang mula 10:00 hanggang 17:00 ng ordinaryong araw ang isasagawa. Mapapalitan ang ilan sa mga patakaran sa muling pagbubukas.
  Ang pagtanggap ng reserbasyon sap ag-aaral ay magsisimula pagtapos mai-post ang mga detalye.
  ・Pagtanggap sa mga isasauling aklat (ang aklat na kasalukuyang hinihiram ay mangyaring isauli sa pagitan ng Hulyo 1 hanggang 31.)

  ・Serbisyo na pagsama ng tagapagsalin ng wika

   

  Ang mga operasyon na patuloy ang pagsuspinde
  ・Ang pagbabasa o pagpapahiram ng mga aklat
  ・Paggamit ng free space
  ・Paggamit ng mga silid para sa pagpupulong

   

  ※Ang mga nabanggit na impormasyon ay maaaring magbago depende sa siwasyon ng impeksyon at sa patakaran ng bansa, prefecture at lungsod sa hinaharap. Maraming Salamat po sa inyong magiging pag-unawa sa aming paki-usap.