Tungkol sa Special Fixed Benefit / 特別定額給付金について

  Tungkol sa proseso ng Fixed Benefit/ 給付手続きについて

  1. Ang mga kasama sa benepisyo o ang mga benepisaryo / 給付対象者及び受給者権

  • Ang mga benepisaryo ay ang mga pangunahing residente ng Kobe City simula sa petsang Abril 27, 2020. Ang tatanggap ay ang pinuno ng sambahayan kung saan nabibilang ang benepisaryo.

   Para sa mga lumikas dahil sa pananakit ng asawa
   Ang mga lumikas dahil sa pananakit ng asawa bago sumapit ang Abril 27, 2020, at sa kadahilanang ito ay hindi mailipat ang rehistro ng kasalukuyang tinitirahan, ay maaaring makatanggap ng benepisyo.

   Paraan ng proseso (Nihongo lamang)

  2. Halaga ng Benepisyo / 給付額

  • 100,000 yen (10 lapad) sa bawat isang benepisaryo

  3. Paraan ng aplikasyon para sa Fixed Benefit / 給付金の申請方法

  • Para makatanggap ng benepisyo ay kinakailangan ng aplikasyon. Maaari itong isagawa sa pamamagitan ng online o koreo. Upang mapigilan ang paglaganap ng nakakahawang sakit, mangyaring maging maingat sapagkat hindi tumatanggap para sa aplikasyon sa counter ng Municipal Office at Ward Office . Ang deadline po ng aplikasyon ay sa Agosto 18 (Martes).

  • (Aplikasyon sa Online)

   ・Magsisimula ang pagtanggap ng aplikasyon sa Mayo 1 (Biyernes), 10:00am.

   ・Sa paggamit nito ay kakailanganin ang Digital Certificate(※)na nasa My Number Card ng pinuno ng sambahayan.
   ※Digital Certificate para sa signature set na may 6 hanggang 16 na alphanumeric na karakter.
   Kung walang Degital Certificate o kaya ay expired na ito, mangyaring gamitin ang proseso ng aplikasyon sa
   koreo.
   ※Ang pag-a-apply para sa bagong My Number Card ay tatagal ng 2 buwan mula sa araw ng aplikasyon.
   Sa mga mag-a-apply pa lamang ng My Number Card, mas madaling matatanggap ang Fixed Benefit kung mag-a-apply gamit ang koreo.

   ・Kung mag-a-apply para sa benepisyo, ihanda ang smartphone na maaaring gamitin sa pag-scan, pagkatapos ay i-access ang pahina ng application sa ibaba at mag-apply sa online ayon sa mga tagubilin sa screen.
    ※Para sa mga modelong sumusuporta sa pagbasa, paki-check ang page ng Minor Portal siteFrequently Asked Questions (external link)」 Kung walang tamang modelo ng smartphone o card reader, mangyaring gamitin ang koreo para sa aplikasyon.
   ※Kahit na mag-apply ka online, makakatanggap parin ng application form sa pamamagitan ng koreo,
   ngunit hindi na kinakailangang mag-apply sa pamamagitan ng koreo.


   ※Aplication Page (Simula Mayo 1, 10:00am) (external link).


  • (Aplikasyon sa pamamagitan ng koreo)
   ・Padadalahan ng gabay kasama ng Application Form ang mga pinuno ng sambahayan
   ※Magsisimula ang pagpapadala sa koreo sa Mayo 15 hanggang unang bahagi ng Hunyo
   ※Ang pagpapadala ay ayon sa pagkakasunod-sunod na magmumula sa sambahayan na nagpapalaki ng mga anak, kabilang ditto ang Junior High School at pababa.


   ・Mangyaring punan ang kinakailangang impormasyon sa Application Form, maglakip ng isang kopya ng dokumento ng pagkakakilanlan (Tandaan 1) at dokumento ng pagkumpirma ng bank account (Tandaan 2) idikit ang kopya ng mga dokumento sa likod ng application form at gamitin ang sobreng nakapaloob sa pagbalik ng application form.
   (Tandaan 1) Ang mga pagpapatunay ng pagkakakilanlan ay Driver’s License, Health Insurance Cards, Pasaporte at iba pa
   (Tandaan 2) Ang dokumento ng pagkumpirma ng bank account ay Bankbook, Cashcard at iba pa


   ・Tandaan na hindi tumatanggap ng aplikasyon sa counter ng mga Ward Office

  4. Paraan ng pagbibigay at petsa ng pagsisimula/ 給付方法および開始日

  • •Ililipat ito sa itinalagang bank account. Kasabay nito, padadalahan kayo ng “Payment Decision notice” sa pamamagitan ng koreo.
   ※Kung wala kayong bank account, maaari itong tanggapin sa pamamagitan ng paggamit ng bank account ng kasambahay.
   ※Kung sa pagkakataon na nais kuhanin ang benepisyo sa counter, mangyaring isulat ito sa application form bago ibalik.


   •Ang pagbibigay ng mga benepisyo ay nakatakdang magsimula sa katapusan ng Mayo hanggang sa simula ng Hunyo.
   ※Maaaring tumagal mula sa aplikasyon hanggang sa pagbabayad.
   ※Ang pagbabayad sa counter ay nakatakdang gawain sa ilalagay na counter malapit sa City Hall (Sannomiya)
   (Ang mga detalye ay ipapadala sa mga benepisaryo pagkatapos ng ng Hulyo)

  Lugar na maaaring makipag-ugnayan (Ministry of Internal Affairs and Communications Call Center) / お問い合わせ先(総務省コールセンター)

  TEL: 03-5638-5855
  Oras ng suporta: 9:00 – 18:30 (maliban sa araw ng Sabado, Linggo, Pista Opisyal)

  Homepage ng Ministry of Internal Affairs and Communications Call Center (external link)


  Kobe City Special Fixed Benefit Call Center/ 神戸市特別定額給付金コールセンター

  TEL: 078-771-7493
  •Oras ng pagtanggap: Lunes – Linggo 9:00 – 17:30

  <Paki-usap para sa lahat ng mamamayan ng siyudad>
  ・Inaasahan na magiging mahihirapan na makatawag sa call center.
  ・At sa mga mag-aapply sa pamamagitan ng application form na ipadadala sa koreo ay, hintayin muna na matanggap ito bago makipag-ugnayan.
  Suportado ang iba’t-ibang wika: Korean, Chinese, English, Spanish, Portuguese, Tagalog, Vietnamese
  ・May naka-post na 「Yoku aru Shitsumon (Frequently Asked Questions) (external link)” (Nihongo lamang)」sa homepage ng Kobe City, mangyaring gamitin ito.

  Maging maingat sa mga manloloko tungkol sa pagbibigay ng ayuda/ 給付金を装った詐欺にご注意ください

  At sa kasalukuyan, ang Kobe City at ang Ministry of Internal Affairs and Communications ay hindi nakikipag-ugnayan upang hingiin ang mga impormasyon kagaya ng komposisyon ng sambahayan at kapanganakan, mga numero bank account, numero ng telepono at address sa pamamagitan ng e-mail. Mangyaring mag-ingat sa mga e-mail na nagsasaad na galing sa Kobe City o sa Ministry of Internal Affairs and Communications.
  ※Hindi sa Ward Office ipamamahagi ang mga ayuda. Ang proseso para sa ayuda ay ipagbibigay-alam sa pamamagitan ng pag-post sa page na nakasaad sa susunod kapag napagpasyahan na. Sundin ang nakasaad doon para sa mga pag-aapply.
  Website ng Consumer affairs Agency “ Mga bagay na hinihiling upang mapigilan ang pagkalat ng impeksyon ng New Coronavirus sa lahat bilang isang mamimili” (external link) (Nihongo lamang)