• Mga materyales sa pag-aaral ng NihongoNihongo na maaaring matutunan sa internet

Titulo Wika Lumikha URL

Masiyahan sa Nihongo!

Ano ang onomatopoeia? Ano ang isang salitang mimetic?
Nihongo

e-Japan

National Institute for Japanese Language
WEB

“Materyales sa pag-aaral  para sa mga anak ng Brazilian”

“Materyales sa pag-aaral para sa mga anak ng Filipino”

“Materyales sa pag-aaral para sa mga anak ng Latin American Spanish Speaking”

“Materyales sa pag-aaral para sa mga batang nagmula sa Vietnam”

Materyales para sa pag-aaral ng mga Thai-speaking na bata sa Japan.

Portuguese

Tagalog

Espanyol

Vietnamese

Thailander

Tokyo University of Foreign Studies

Multilingual and Multicutural Education Research Center

WEB
“Aklat sa Pagsasanay ng Hiragana”

“Aklat ng Pagsasanay ng Katakana”

“Koleksyon ng Pangunahing Wika”

Intsik

Pranses

Arabic

Vietnamese

Espanyol

Portuguese

Russian

Turkish

Amuhara

Thailander

Shinhara

Burma

Social Welfare Corporation

Suuport 21
WEB

Bersyon sa WEB   Hahamon si Erin!

Kaya kong magsalita ng Nihongo.

Ingles

Espanyol

Intsik

Korean

Pranses

Indonesian

Independent Administrative Agency

International Exchange Fund
WEB

NIHONGO eNA

-Portal for Learning Japanese-
Ingles

Independent Administrative Agency

International Exchange Fund

Kansai International Center
WEB

Nihongo wo Manabou

“Aralin natin ang Nihongo”

Intsik

Korean

Portuguese

Espanyol

Ingles

Vietnamese

Cambodian

Independent Administrative Agency

International Exchange Fund

Kansai International Center
WEB

Chimata no Nihongo

“Real World Japanese”
Ingles

Korporasyon

International Japanese Language Association
WEB
Survival Japanese Ingles

Korporasyon

International Japanese Language Association
WEB
Pag-aaral ng Nihongo sa Pamamagitan ng Kanji Ingles

Korporasyon

International Japanese Language Association
WEB
Learning Supplements Ingles

Korporasyon

International Japanese Language Association
WEB

Japanese Reading Comprehension Learning Support System

Reading Tutor

Ingles

German

Holland

Slovenia

Espanyol
Tokyo International University WEB
NHK WORLD

Ingles

Intsik

Korean

Arabic

Espanyol

Vietnamese

Bengal

Pranses

Persian

Swalihi

Burma

Hindi

Portuguese

Thailander

Indonesian

Russian

Urdu
NHK WORLD WEB
JPLANG

Ingles

Intsik

Thailander

Vietnamese

Indonesian

Malay

Serbian

Arabian

Italian

German

Poland

Tokyo University of Foreign Studies Japanese Language Center For International Students

Information Processing Center
WEB

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Hulyo, 2013.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.