• TagapagsalinTagapagsalin ng wika・Tagapagsalin ng wika sa dokumento

Tagapagsalin ng wika at mga dokumento (Boluntaryo・ NPO)

Pangalan ng Organisasyon Mga aktibidad Mga wikang tinatanggap Araw at Oras ng Konsultasyon Maaaring makipag-ugnayan

Kobe SGG Club

  (KSGG)
Pagsasalin ng nais ipabatid, pag-gabay sa pamamasyal, tulong sa pakikipag-usap at iba pa Ingles, German, Intsik, Pranses, Espanyol, Portuguese, Koreano  

tel:080-2534-4192

fax:050-3737-8912

e-mail:kobesgg@kobesgg.org


WEB

Kobe Voluntary Goodwill Guides   

  (K.V.G.G.)
Pagsasalin ng nais ipabatid, pagsasalin ng wika sa dokumento, at pagsama sa lugar na kinakailangan Ingles lamang

Maaaring magpa-reserba 4~5 araw bago sumapit ang araw na pakay

9:00 ~ 17:00
tel&fax:(078)821-5456
e-mail:chiko-i-kvgg@kcc.zaq.ne.jp

Multi-language Center

FACIL
Proyektong pagsasalin ng wika at dokumento Halimbawa ay Ingles, Intsik, Korean, Espanyol, Portoguese, Tagalog, Indonesia, Thailand, Vietnamese, Russian, 51 uri ng iba’t ibang wika.

Lunes ~ Biyernes

 10:00 ~18:00
tel(078)736-3040  
fax(078)736-2211
e-mail:facil@tcc117.jp

WEB

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Oktubre, 2016.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.