• Medikal・KalusuganKonsulta tungkol sa medikal

Counter para sa konsultasyong Medikal

Pangalan ng Grupo Mga aktibidad Mga wikang sinusuportahan Araw at Oras ng Konsultasyon Paraan ng pakikipag-ugnayan
AMDA International Medical Information Center Tulad ng pagbibigay ng konsultasyong Medikal ng Japan sa mga dayuhan, pagbibigay ng impormasyong Medikal sa mga dayuhan ng mga kawani ng mediko na Hapon, at libreng interpretasyon sa konsulta. Ingles, Espanyol, Intsik

Lunes ~ Biyernes

9:00 ~ 17:00

(Opisina sa Osaka)

TEL: 050-3598-7574
WEB
*May mga pagkakataon na maaaring mabago ang oras at wika ng pag-suporta
Ingles, Thailand, Intsik, Korean, Espanyol

Araw-araw

9:00 ~ 20:00

(Tokyo Center)

TEL(相談): 
03-5285-8088
WEB
*May mga pagkakataon na maaaring mabago ang oras at wika ng pag-suporta
Portoguese

Lunes, Miyerkules, Biyernes

9:00 ~17:00
Filipino

Miyerkules

13:00 ~ 17:00

Vietnamese

Huwebes

13:00 ~17:00
Multicultural Symbiosis Hyogo

Konsultasyong pang-kalusugan

Paggagalin at translasyon ng wika

Nihongo Class para sa magulang at anak
Nihongo, Ingles, Espanyol, Portoguese

Biyernes

15:00 ~ 20:00

(Ang Nihongo at Ingles ay tinatanggap anumang oras)
TEL&FAX:(078)453-7440 
WEB
Sasaeai Medical Human Rights Center COML(Komuru) Consumer Organization for Medicine & Law Konsultasyong Medikal sa telepono Nihongo

Lunes~Biyernes

9:00 ~ 12:00

13:00 ~17:00

 

Sabado

9:00 ~ 12:00
TEL:06-6314-1652 
FAX:06-6314-3696  
WEB

AIDS

Telephone line
Konsulta sa AIDS Ingles 24 oras 0120-46-1995
Kansai Life Line Konsultasyon sa mga alalahanin Taiwanese, Peking

Martes, Huwebes, Sabado

(maaaring suportahan kahit ibang araw kung emergency)
06-6441-9595

APFS

ASIAN PEOPLE’S FRIENDSHIP SOCIETY

Konsultasyong Medikal

Konsultasyon tungkol sa pamumuhay
Ingles, Intsik, Korean, Filipino, Pengal, Burma, Urdu, Persian

Ordinaryong araw

11:00 ~ 18:00

(Kinakailangan ang reserbasyon)
03-3964-8739 
WEB
Kobe Mental Health Center Konsultasyon sa telepono tungkol sa kalusugang pag-iisip (konsultasyon tungkol sa sakit sa kaisipan, atbp) Nihongo

Lunes ~ Biyernes

9:30 ~ 11:30

13:30 ~ 16:00
       

Huwebes
13:00~17:00


WEB        

078-371-1855

       

(Telepono para lamang dito)

Libreng konsultsyong medical sa loob ng Konsulado ng Brazil Konsultasyong pang-kalusugan Portoguese

Lunes ~ Biyernes

8:00 ~ 18:00
0800-611997

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Setyembre, 2016.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.