Kobe International Community Center

Các tổ chức hỗ trợ người nước ngoài khác

Tên tổ chức Nội dung hoạt động Ngôn ngữ hỗ trợ Ngày, giờ tư vấn  Địa chỉ, điện thoại liên lạc, tham khảo
 
Cộng đồng World kids ・Các hoạt động của trẻ em mang nhiều sắc thái văn hoá khác nhau.

・Sự hỗ trợ lẫn nhau của cộng đồng nói Tiếng Tây Ba Nha.   
Tiếng Nhật, Tây Ba Nha, Bồ Đào Nha 13 giờ ~18 giờ tel(078)736-3012
fax(078)737-3187
e-mail:kids@tcc117.org

Hiệp hội giao lưu văn hoá giáo dục quôc tế(SIENCE)) Hỗ trợ tìm việc làm cho lưu học sinh
日本語 tel&fax:04-2958-3269
e-mail:jinzai@dj9.so-net.ne.jp
Tư vấn và trợ giúp về đời sống hàng ngày cho lưu học sinh tel:080-3247-9872
tel&fax:04-2958-3269
Mạng lưới nhân tài quốc tế tel&fax:04-2958-3269
①Trung tâm Cross Cultural Kobe

 ②Văn phòng trung tâm Host Family cho lưu học sinh.


③Trung tâm giao lưu châu Á Plaza bộ phận được uỷ thác quản lý 
①Các hoạt động giao lưu văn hoá quốc tế

②Các hoạt động giao lưu thăm viếng dành cho lưu học sinh tại Kobe Osaka
③Tìm hiểu và giao lưu về (Xã hội, Kinh tế, văn hoá, kỹ thuật)chủ yếu là phái đoàn từ cung  thiếu nhi của lưu học sinh từ các nước châu Á、1 năm 2 lần
Tiếng Nhật

Tiếng Anh
Thứ 2~thứ 7 (Trừ thứ 4 là ngày nghỉ định kỳ)
10giờ~17giờ 30
tel(078)646-8127 
fax(078)646-7200 
e-mail:kccc@gaea.ocn.ne.jp
Câu lạc bộ hỗ trợ New kids Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Nhật Tiếng Nhật Thứ 7
10 giờ~12giờ
tel&fax:078-708-7405 
e-mail:torao.u@navy.plala.or.jp
Hiệp hội Working-Holiday Nhật Bản Hỗ trợ Working Holiday  Tiếng Nhật

Tiếng Anh
 Thứ 3 đến thứ 6

10 giờ ~19 giờ

(Tiếp tân・Bàn phục vụ làm việc đến 18 giờ 30)

Thứ 7

9giờ 30~17giờ 30

(Tiếp tân・Bàn phục vụ làm việc đến 17 giờ)
〒540-0031
OsakaFu, Osakashi, ChuoKu, Kitahamahigashi 3-14

El Osaka

(Trung tâm lao động do Thành phố Osaka thành lập, tầng 4)
tel:06-6946-7010
fax:06-6946-7021
FM WAI WAI ・Trụ sở phát ngôn của những người đang sống trong khu vực

Là  nơi tuyên truyền chính sách nhiều nền văn hoá cùng sống chung "Machi dukuri" 
Tiếng Ainu, Tiếng Okinawa Amami, Tiếng Trung, Tagalog, Tiếng Thái, Tây Ba Nha, ViệtNam, Bồ Đào Nha, Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Triều Tiên, Tiếng Nhật, 11 ngôn ngữ phát sóng  Hàng ngày 11 giờ đến 21 giờ

(Riêng thứ 5 đến 22 giờ)
tel:078-737-3196
fax:078-737-3187

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 10 năm 2016. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.